BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulczewska-Remi Aleksandra (Poznań University of Economics and Business), Foltynowicz Zenon (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Options for Financing Eco-Innovation Available to Enterprises
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2016, vol. 15, s. 185-202, bibliogr. 67 poz.
Słowa kluczowe
Ekoinnowacje, Finansowanie inwestycji ekologicznych, Fundusze unijne, Venture capital
Eco-innovation, Financing of the environmental protection, EU funds, Venture capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Any enterprises seeking to adopt eco-innovative solutions aimed at lowering their adverse environmental impacts and protecting natural resources face a high-cost barrier. The barrier precisely is the difficulty that plagues Polish businesses, which commonly suffer from insufficient internal funding and problems accessing external financing. Written in an environment in which new financial instruments, such as venture capital funds operating as public-private partnerships, are now emerging, the publication seeks to describe the latest instruments for financing eco-innovation focused on environmental aspects of furthering the sustainable development of enterprises. The study relies on the critical analysis and synthesis of scientific literature and key Polish and EU documents. Also presented are eco-innovation funding opportunities available to Polish enterprises. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baygan, G., & Freudenberg, M. (2000). The International of Venture Capital Activity in OECD Countries: Implication for Measurement and Policy, OECD Working Papers, Paris.
 2. Berger, R., (2016). European Private Equity Outlook Retrieved from https://www.rolandberger.com/ja/Publications/pub_european_private_equity_mf.html
 3. Borucka, B., & Foltynowicz, Z. (2010). Ekoinnowacje w OECD. In: Z. Kłos (Ed.). Innowacyjność i jakość - wyznaczniki sukcesu (pp. 19-24). Poznań: Wydawnictwo PP - Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych (Institute of Machines and Motor Vehicles).
 4. Brzozowska, K. (2008). Business angels na rynku kapitałowym. Motywowanie, inwestowanie, efekty. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o.
 5. Central Europe 2020 Cooperation Programme. (2014). Retrieved from http://www.interreg-central.eu
 6. Chesbrough, H.W. (2006). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Harvard Business Press.
 7. Chrzanowski, M., & Dziedzic, S. (2014). Crowdfunding nowym sposobem finansowania innowacyjnych projektów. Modern Management Review, 20(2), 7-16.
 8. Council of Ministers (2014). Energy security and the environment strategy - 2020 perspective. Retrieved from www.mg.gov.pl/files/upload/20531/2014-04-15_BEiS_%20przyjety_przez_RM.pdf
 9. Dziawgo, L. (2010). Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego. Warszawa: PWE.
 10. Eco-Innovation Observatory Pro Inno Europe. (2014). Ekoinnowacje w Polsce. Brussels: European Commission.
 11. European Economic and Social Committee. (2012). Opinion of the European Economic and Social Committee on the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Innovation for a Sustainable Future - The Eco-innovation Action Plan (Eco-AP). Retrieved from http://www.ine-isd.org.pl/theme/UploadFiles/File/ekes/zrownowazona_przyszlosc.pdf
 12. Fałat-Kiljańśka, I. (2014). Private equity. Więcej niż kapitał. Warszawa: DeDeWu Sp. z o.o.
 13. Faria, A.P., & Barbosa, N. (2014). Does venture capital really foster innovation?. Economics Letter, 122, 129-131.
 14. Fast Track for Innovation in the Horizon 2020 Work Programme. (2016). Retrieved from https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot
 15. Fiedor, B. (2002). Ogólna charakterystyka ekonomicznej teorii środowiska (ujęcie neoklasyczne). In: B. Fiedor (Ed.). Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych (pp. 33-46). Warszawa: C.H&Beck.
 16. Foltynowicz, Z. (2009). Ekoinnowacje w Programach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe UEP, 131, 122-134.
 17. Foundation for the Environment. (2010). Problemy oddziaływania małych i średnich przedsiębiorstw na środowisko. Warszawa: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.
 18. Gabryś, M. (2011). Bankowe źródła finansowania ochrony środowiska. In: Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw. Kraków: University of Economics.
 19. Godlewska, J. (2014). Możliwości finansowania działań z zakresu zielonej gospodarki w latach 2014-2020 na przykładzie województwa podlaskiego. Economics and Management, 4, 206-216.
 20. Groh, A., Liechtenstenstein, H., Lieser, K., & Biesinger, M. (2014). The Venture Capital & PrivatevEquity Country Attractiveness Index, University of Navarra, Emlyon Buisness School, EY. Retrieved from http://blog.iese.edu/vcpeindex/
 21. Grodzicka-Kozak, D., & Wojtach, W. (2013). Rozwój systemu wsparcia ekoinnowacji szansą dalszego zrównoważonego rozwoju Polski. Retrieved from http:// file:/// C:/Users/Ola/Downloads/ekoinnowacje-publikacja%20(3).pdf
 22. INTERREG Europa 2014-2020. (2016). Retrieved from http://www.interregeurope.eu/
 23. Janik, A. (2015). Koszty opracowania i wdrożenia ekoinowacji oraz źródła ich finansowania. In: Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. PTZP. Retrieved from http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_ 2015/T1/t1_0445.pdf
 24. Jones, E., Harrisom D., & McLaren, J. (2001). Managing creative eco-innovation, structuring outputs from eco-innovation project. The Journal of Sustainable Product Design, 1, 27-39.
 25. KPMG. (2014). Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie. KPMG. Retrieved from https://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/2014/Rynek-Private-Equity-w-Polsce-fakty-a-opinie-2014-KPMG-w-Polsce.pdf
 26. KPKPB UE, (2008). National Contact Point for EU Research Programmes. Institute of Basic Technological Problems of the Polish Academy of Sciences. Ekoinnowacja. Co to jest? Retrieved from http://cip.gov.pl/container/EIP_ip/ekoinnowacje.pdf
 27. LIFE financial instruments, (2016). Retrieved from http://ec.europa.eu/environment/ life/funding/financial_instruments/index.htm
 28. Lipińska, D. (2013). Wsparcie ekoinnowacji na poziomie UE - wybrane instrumenty instytucjonalne i finansowe. In: L. Woźniak, A. Kanabrocka, & M. Hejduk (Eds.). Ekoinnowacje w Polsce. Kielce: Grono Targowe Kielce Chamber of Commerce.
 29. Lisiński, M. (2016). Metody naukowe w metodologii nauk o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, 4, 11-19.
 30. Malhotra, N., & Birks, D. (2007). Marketing research. An applied approach. Essex: Pearson Education Limited.
 31. Mazur-Wierzbicka, E. (2014). Stan zaawansowania Polski we wdrażaniu ekoinnowacji na tle krajów Unii Europejskiej - analiza komparatywna. Handel Wewnętrzny, 5(352), 149-162.
 32. Mid-Term Country Development Policy 2020 for Poland. (2012). Retrieved from https://www.mr.gov.pl/media/3336/Strategia_Rozwoju_Kraju_2020.pdf
 33. Mikołajczyk, B., & Krawczyk M. (2007). Aniołowie biznesu w sektorze MSP. Warsaw: Difin.
 34. Ministry of Environment. (2008a). Analiza możliwości finansowania przez przedsiębiorstwa działań zmierzających do rozwiązania w nich problemu urządzeń zawierających PCB. Retrieved from https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/odpady/Analiza_ mozliwosci_finansowania_dzialan_dla_rozwiazania_problemu_pcb.pdf
 35. Ministry of Environment. (2008b). Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. Retrieved from https://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_11/8183a2c86f4d7e2cdf8c3572 bdba0bc6.pdf
 36. Ministry of Environment. (2015). Greenevo. Retrieved from http://greenevo.gov.pl/wp-content/uploads/2014/07/GreenEvo-2015_broszura-PL_net.pdf.
 37. NCfR&D. (2012). BRIdge VC - Public-private support for R&D commercialization, in partnership with capital funds. Retrieved from http://www.ncbir.pl/en/domestic-programmes/bridge-vc/
 38. NCfR&D, NFEPMW. (2013). GEKON - Environmental Concept Generator. Retrieved from file:///C:/Users/KCAFiW2/Downloads/opis_programu_gekon_28.02.2013.pdf
 39. NCfR&D. (2016). Rules for the funding by the National Centre for Research and Development of projects carried out by the EUREKA Initiative. Retrieved from http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_miedzynarodowe/eureka-eurostar/eureka_2016/eureka_zasady.pdf
 40. NFEPMW. (2013), Action Strategy of the National Fund for Environmental Protection and Water Management for 2013-2016 with a view to 2020. Retrieved from www.nfosigw.gov.pl/en/nfepwm/strategy/
 41. OECD. (2009). Eco-Innovation in Industry: Enabling Green Growth. Retrieved from http://www.oecd.org/document/34/0,3343,en_2649_34173_44416162_1_1_1_1,00.html
 42. OPIE. (2014) Operational Programme Infrastructure and Environment 2014-2020. Ministry of Infrastructure and Development. Retrieved from http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2007-2013/poland/operational-programme-infrastructure-and-environment
 43. Operational Programme Smart Growth 2014-2020 (version agreed with the European Commission). Ministry of Infrastructure and Development, January 2015. Retrieved from https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/operational-programme-smart-growth-2014-2020
 44. Oslo Manual. (2008). Guidelines for collecting and interpreting innovation data. The measurement of Scientific and Technological Activities. Warsaw.
 45. Osuch-Rak, E., & Proczek M. (2014). Kierunki rozwoju systemu finansowania ekoinnowacji w Polsce - perspektywa na lata 2014-2020. Studia Ecologiae et Bioethiae UKSW, 12(2), 83-104.
 46. Ozdoba, J. (2015). Ekoinnowacyjość polskiej gospodarki. Proceedings from the conference Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. PTZP, Retrieved from http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2015/T1/t1_0151.pdf
 47. Problems of the environmental impact of small and medium-sized businesses. Summary of a 2010 survey (2010). Zakopane: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Program Czysty Biznes.
 48. Programme for Central Europe. (2016). Retrieved from https://europasrodkowa.gov.pl/
 49. Przybylska-Kapuścińska, W., & Mozalewki, M. (2011). Kapitał wysokiego ryzyka, Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 50. PSiK, (2014). Dla kogo PE/VC? Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych. Retrieved from http://www.psik.org.pl/
 51. Rosa, A. (2008). Venture Capital w Polsce. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 12, 133-143.
 52. Regulation (EU) No. 1293/2013 of the European Parliament and of the Council on the establishment of a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing Regulation (EC) No. 614/2007 (Dz. U. UE, L 347/185 of 20.12.2013).
 53. Regulation (EU) No. 1299/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on specific provisions for the support from the European Regional Development Fund to the European territorial cooperation goal.
 54. Ryszko, A. (2014). Motywacje i bariery działalności ekoinnowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Modern Management Review, 12(21), 127-138.
 55. Smolorz, B. (2011). Finansowanie ekoinnowacji kapitałem zwrotnym i bezzwrotnym w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. In: Z.E. Zieliński. (Ed.). Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej.
 56. Sobańska-Helman, K., & Sieradzan, P. (2004). Inwestycje private equity/venture capital. Warsaw: Key Text.
 57. Szpor, A, & Śniegocki, A. (2012). Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia. Warsaw: Instytut Badań Strukturalnych (Structural Research Institute).
 58. Szulczewska-Remi, A. (2014). Fundusze venture capital, jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnej przedsiębiorczości. In: M. Jasieński. (Ed.). Innowatyka - nowy horyzont. Innowacyjność naukowców, przedsiębiorców, menedżerów i urzędników (pp. 73-82). Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University.
 59. The Gallup Organization. (2011). Attitudes of European entrepreneurs towards eco-innovation. Analytical report (pp.22-52). Flash Eurobarometer 315.
 60. The SME Instrument in the Horizon 2020 Work Programme. (2016). Retrieved from http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/smes
 61. Wielgórka, D. (2013). Innovative Ecological Activities in Small and Medium-Sized Enterprises in Poland - Sources of Financing. Annual Set - Environmental Protection 15, 606-620.
 62. Woźniak, L., Trinks, R., & Bącal, W. (2004). Ekoinnowacje - nowy paradygmat, odmienna gospodarka, proekologiczna świadomość przedsiębiorców. In: A. Kaleta, K., Moszkowicz, & L. Woźniak, (Eds.). Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności (pp.683-688). Wrocław University of Economics.
 63. Woźniak, L., Dziedzic, S., & Chrzanowski, M. (2014). Crowdsourcing narzędziem wzrostu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Scholarly Papers of the Wrocław University of Economics, 337, 88-95.
 64. Wyrwa, D. (2010). Możliwości finansowania ekoinnowacyjności przedsiębiorstw sektora MŚP. In: L. Woźniak, L. Strojny, & E. Wojnicka. (Eds.). Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP (pp. 148 -170). Warsaw: Polish Agency for Entrepreneurship Development.
 65. Ziółkowski, B. (2008). Znaczenie ekoinnowacji dla rozwoju przedsiębiorstw. In: A. Graczyk. (Ed.). Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce. Scholarly papers of the Wrocław University of Economics, 1190, 526-534.
 66. Zuzek, D.K. (2015). Determinanty rozwoju ekoinnowacji w sektorze MSP na przykładzie województwa małopolskiego. Roczniki naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(1), 240-244.
 67. Żyła, A. (2014). Dostępne instrumenty bankowe służące rozwojowi OZE w Polsce. Retrieved from http://ahk.pl/fileadmin/ahk_polen/Erneuerbare_Energien/2014_06_11_BOS _Anna_Zyla.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu