BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Edwarczyk Bartosz
Tytuł
Budżet zadaniowy narzędziem zarządzania w sektorze publicznym w koncepcji New Public Management
Performance Budget as a Management Tool in the Public Sector in the Concept of New Public Management
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2015, nr 15, s. 72-89, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Kapitał i technologia we współczesnej gospodarce
Słowa kluczowe
Budżet zadaniowy, Nowe zarządzanie publiczne, Sektor publiczny, Zarządzanie
Task budget, New public management, Public sector, Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące założeń New Public Management oraz budżetu zadaniowego jako narzędzia wykorzystywanego w ramach tejże koncepcji. W odniesieniu do budżetu zadaniowego zostały wskazane: jego podstawowy zarys teoretyczny i prawny, a także istota oraz znaczenie w zarządzaniu podmiotem. W artykule przedstawiono ogólne zagadnienia dotyczące New Public Management oraz budżetu zadaniowego, w tym: opisy podstawowych pojęć i założeń, odniesienie do uregulowania zagadnień w polskich przepisach prawa, jak również możliwości kontroli i oceny rezultatu wykonywanych zadań publicznych poprzez formułowanie celów oraz weryfikację stopnia ich realizacji na podstawie zdefiniowanych mierników. (abstrakt oryginalny)

The article presents issues concerning the design of the New Public Management and budgeting as a tool used in the context of that concept. With regard to budgeting its basic theoretical and legal outline, as well as essence and importance in the management of an entity were indicated. The paper presents general issues relating to the New Public Management and budgeting, including: descriptions of basic concepts and assumptions, reference to the location of settlement of issues in the Polish law, as well as the ability to assess, through its prism, public tasks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Domański, K., Szołno-Koguc, J., 2004, Budżet zadaniowy. Wprowadzenie do metodologii, Wydawnictwo Romański&Koguc&Kozera, Lublin.
 2. Gos, W., 2004, Rachunek przepływów pieniężnych w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości, Difin, Warszawa.
 3. Kaczmarek, M., 2011, Budżet zadaniowy - aspekty finansowo-księgowe, Poradnik Rachunkowości Budżetowej, nr 7.
 4. Komunikat Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie standardów definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych w zadaniowym planie wydatków na rok 2011, Dz.Urz. Ministra Finansów Nr 5, poz. 22.
 5. Krukowski, K., 2009, Koncepcja nowego zarządzania publicznego w organizacjach wdrażających politykę rolną, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XI, z. 5.
 6. Ministerstwo Finansów 2012, Budżet zadaniowy. e-szkolenia dla Grupy Strategicznej, http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/764034/1135035/e_-_szkolenia_strategiczna.pdf [dostęp: 22.02.2012].
 7. Ministerstwo Finansów, 2011, Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Warszawa, Biuletyn nr 1.
 8. Orłowski, W., 2008, Cele formułowane w budżecie zadaniowym jako niezbędny element zarządzania środkami publicznymi przez efekty, w: Postuła, M" Perczyński, P. (red.), Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 9. Owsiak, S., Stabryła, K., 2008, Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych, w: Postuła, M" Perczyński, P. (red.), Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 10. Postuła, M., Perczyński, P., 2008, Budżet zadaniowy - wprowadzenie; znaczenie wieloletniego planowania strategicznego w procesie budżetowania, w: Postuła, M., Perczyński, P. (red.), Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (Dz.U. Nr 56, poz. 290).
 12. Stuglik, J., 2004, Budżet zadaniowy jednostki samorządu terytorialnego w aspekcie realizacji strategii jej rozwoju, w: Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1019, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 14. Zarządzanie strategiczne i finansowe, b.r., w: Program Rozwoju Instytucjonalnego, Baza dobrych praktyk zarządzania w samorządzie terytorialnym, http://www.pri.dobrepraktyki.pl/index.php?akcja=pokaz&co=opisy&id_opisu=1 [dostęp: 25.02.2012].
 15. Zysnarska, A., 2010, Rachunkowość budżetowa w świetle koncepcji prawdziwego i wiernego obrazu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu