BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olkiewicz Marcin (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Ekoinnowacje jako efekt foresightu strategicznego
Ecoinnovations as a Strategic Foresight Effect
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 152-156, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Ekoinnowacje, Strategia innowacyjna, Rozwój
Eco-innovation, Innovation strategy, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono możliwości wykorzystania foresightu strategicznego jako kreatora i propagatora prorozwojowych zmian, w szczególności ekoinnowacji. Wyniki badań foresightu strategicznego wskazują, że ekoinnowacje w znaczący sposób mogą kształtować rozwój przedsiębiorstw, a pośrednio całej branży. Stosowanie ekoinnowacji pozwala m.in. na osiąganie wyższych standardów zarządzania, produktowych, jakościowych, przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko.(abstrakt oryginalny)

The paper seeks to present the possible use of strategic foresight as a wizard and an enabling change, in particular ecoinnovations. Strategic foresight research results indicate that ecoinnovations can significantly shape the development of companies and, indirectly, the industry. The use of ecoinnovations, among other things, allows you to achieve higher standards of management, product and quality, while minimizing the negative impact of the environment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodako Krzysztof. 2009. Foresight w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 2. Carley Michael, Philipe Spapens. 2000. Dzielenie się światem. Białystok-Warszawa: Wydawnictwo Instytut na rzecz Ekorozwoju.
 3. Dąbrowska Marta. 2010. Ekoinnowacje. Warszawa: PARP.
 4. Dąbrowska Marta. 2011. Innowacje w sektorze usług. Warszawa: PARP.
 5. Dziawgo Ewa. 2014. "Real options in the assessment of the company's pro-ecological investments", Copernican Journal of Finance & Accounting 3 (1): 61-71.
 6. Ejdys Joanna, Agata Lulewicz-Sas. 2011. "Foresight strategiczny jako instrument tworzenia wizji przyszłości organizacji". Organizowanie i Kierowanie 4: 37-45.
 7. Howells John, Bruce Tether. 2004. Innovation in Services: Issues at Stake and Trends. Report for the European Commission. INNO-Studies 2001: Lot 3 (ENTR-C/2001). Brussels: European Commission.
 8. Kachaner Nicolas, Michael Deimler. 2008. "How leading companies are stretching their strategy". Strategy&Leadership 4 (36): 40-44.
 9. Kalinowski Tomasz. 2010. Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A.
 10. Kanerva Minna, Anthony Arundel, René Kemp. 2009. Environmental innovation: Using qualitative models to identifyindicator for policy. Maastricht: United Nations University, Working Papers Series.
 11. Kasperkiewicz Witold. 2008. W poszukiwaniu strategii innowacyjnej polskiej gospodarki. [W] Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, red. J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska- Kapuścińska, 21-36. Warszawa: CeDeWu.
 12. Kaźmierczak-Piwko Lech. 2012: Determinanty działalności ekoinnowacyjnej przedsiębiorstw", Zarządzanie i Finanse 10 (1): 110.
 13. Kmak Małgorzata. 2010. Polityka regionalna i innowacje w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa małopolskiego. [W] Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość. Problemy badawcze młodych politologów, red. Dominika Mikucka-Wójtowicz, 111-119. Kraków: Wydawnictwo Libron-Filip Lohner.
 14. Mazur Michał. 2015. "Foresight strategiczny". Futu 2: 67-71.
 15. Miles Ian, Michael Keenan. 2002: Practical Guide to Regional Foresight in the United Kingdom. Brussels: European Communities.
 16. Müller Adrian. 2008. Strategic Foresight. Prozessestrategischer Trend und Zukunftsforschung in Unternehmen. Zürich: Dis. Universität Zürich.
 17. OECD. 2005. Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Third Edition. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development. Statistical Office of the European Communities.
 18. OECD. 2008. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie - polskie. Warszawa: MNiSW.
 19. OECD. 2011. Towards Green Growth. Paryż: OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).
 20. Olkiewicz Marcin. 2015. "International standards of quality management and food safety". Roczniki Naukowe SERiA XVII (2): 183-187.
 21. Pander Wojciech. 2012. Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje. Warszawa: PARP.
 22. PARP. 2010. Foresight jako narzędzie zarządzania wiedzą i innowacją. Warszawa: PARP.
 23. PI. 2014. Innovation Union Scoreboard. Portal Innowacji. www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid= 8771DBB1291, dostęp 20.08.2016.
 24. Piecuch Iwona, Tadeusz Piecuch. 2013. "Edukacja ekologiczna a jej społeczne oddziaływanie". Rocznik Ochrona Środowiska 15: 192-212.
 25. Rasmussen Birgittr, Dannemand Andersen Per, Kristian Borch. 2010. "Managing Transdisciplinarity in Strategic Foresight". Creativity and Innovation Management 1: 37-46.
 26. Ryszko Adam. 2014. "Motywacje i bariery działalności ekoinnowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce". Modern Management Review 21 (1): 129-130.
 27. Safin Krzysztof. 2010. Foresight jako metoda kształtowania przyszłości. Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 28. Szpor Akejsander, Aleksander Śniegocki. 2012. Ekoinnowacje w Polsce - stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Badań Strukturalnych.
 29. Tidd John, Joe Bessant, Keith Pavitt. 2005. Managing Innovation. New Jersey: Pub. Wiley.
 30. Woźniak Mariusz. 2009: "Identyfikacja i uwarunkowania rozwoju produkcji rolniczej i przetwórstwa w wynikach projektu foresight dla województwa podkarpackiego". Journal of Agribusiness and Rural Development 3: 235-244.
 31. Woźniak Leszek, Jacek Strojny, Elżbieta Wojnicka. 2010. Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP. Warszawa: PARP.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu