BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pijanowska Justyna (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Gospodarstwa rolne jako podmioty biogospodarki - aspekty prawne
Agricultural Holdings as a Subjects of Bioeconomy - Legal Aspects
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 163-168, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Biogospodarka, Regulacje prawne, Odnawialne źródła energii, Przedsiębiorca
Arable farm, Bioeconomy, Legal regulations, Renewable energy sources, Entrepreneur
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy na gruncie prawa polskiego uprawnione jest stwierdzenie, że gospodarstwa rolne są podmiotami biogospodarki. W szczególności chodzi o odnalezienie w polskim systemie prawnym norm prawnych regulujących tę kwestię. Rozważania rozpoczęto od poszukiwania definicji legalnej biogospodarki w aktach prawa krajowego i unijnego. Wobec braku definicji legalnej tego pojęcia zaprezentowano definicję pojęcia bazującą na dorobku innych nauk. W celu budowy normy prawnej przyjęto za Komisją Europejską, że rolnictwo jest jednym z sektorów biogospodarki oraz że działalność rolnicza powinna być prowadzona przy uwzględnieniu zasobów naturalnych. W dalszej części opracowania dokonano analizy prawnej tego, czy i na jakich zasadach, a zatem pod warunkiem spełnienia jakich, przewidzianych prawem przesłanek, osoby prowadzące gospodarstwa rolne mogą urzeczywistniać ideę biogospodarki angażując się bezpośrednio w produkcję energii z odnawialnych źródeł.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to answer the question, is it under the Polish law allowed to say, that the agricultural holdings are the subjects of the bio-economy. Considerations began by finding and citing the definition of bioeconomy. As the European Commission stated, the agriculture is one of the sectors of the bio-economy and that agricultural activities should be carried out taking into account the natural resources. In the later part of the study analyzes the author polish law due to the question, if and on what basis, can the farmers realize the idea of bio-economy by engaging directly in the production of energy from renewable energy sources.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blajer Paweł. 2007. "Definicja i status rolnika indywidualnego jako przedsiębiorcy w prawie włoskim i polskim". Kwartalnik Prawa Prywatnego 3: 645-708.
 2. Czechowski Paweł. 2015. "Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w świetle przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników". Ubezpieczenia w rolnictwie Materiały i studia 53: 22-34.
 3. Godlewska-Majkowska Hanna, Andrzej Buszko. 2014. Uwarunkowania rozwoju biogospodarki na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 4. KE. 2012. Innowacje na rzecz zrównoważonego wzrostu: Biogospodarka dla Europy. Komunikat UE. COM (2012) 60. http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_innovating_sustainable_growth_pl.pdf, dostęp lipiec 2016.
 5. Kremer Elżbieta. 2003. Odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Kraków: Wolters Kluwer SA.
 6. Lehtonen Olli, Lasse Okkonen. 2013. Regional socio-economic impacts of decentralised bioeconomy. A case of Suutela wooden village. Environment Development Sustainability 15 (1): 245-256.
 7. Maciejczak Mariusz, Karen Hofreiter. 2013. "How to define bioeconomy?". Roczniki Naukowe SERiA XV (4): 243-248.
 8. MNiSW. 2007. Stan i kierunki rozwoju biogospodarki. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/attachments/033_MNISW_2007_Stan_i_kierunki_ rozwoju_biogospodarki_w_Polsce.pdf, dostęp lipiec 2016.
 9. Musiałkiewicz Robert, Damian Walczak. 2014. "Rolnik indywidualny - (mikro)przedsiębiorca czy rolnik - analiza ekonomiczno prawna". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 799. Ekonomiczne Problemy Usług 111: 154-164.
 10. Naworski Jerzy P. 2012. "Status prawy rolnika indywidualnego". Przegląd Prawa Handlowego 10: 11-19.
 11. Pajewski Tomasz. 2014. "Biogospodarka jako strategiczny element zrównoważonego rolnictwa". Roczniki Naukowe SERiA XVI (5): 179-184.
 12. Paska Józef. 2010. "Rozproszone wytwarzanie energii cieplnej i ciepła". Energetyka 11: 751-762.
 13. Sadowski Tomasz, Grzegorz Świderski, Włodzimierz Lewandowski. 2008. "Wykorzystanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii w Polsce i w krajach UE". Energetyka 4: 289-295.
 14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93.
 15. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dz.U. 1991, nr 7, poz. 24.
 16. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. 2003, nr 64 poz. 592.
 17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2004 ,nr 173 poz. 1807.
 18. Vandermeulen Valérie, Wolter Prins, Stephan Nolte, Guido Van Huylenbroeck. 2011. "How to measure the size of a biobased economy: Evidence from Flanders". Biomass and Bioenergy 35: 4368-4375.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu