BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciniuk-Kluska Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Effectiveness versus Conditions of Small and Medium-Sized Enterprise Development in Poland
Efektywność a uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (38), 2016, nr 111, s. 51-67, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój gospodarczy a małe i średnie przedsiębiorstwa, Efektywność
Small business, Economic development and small business, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa są fundamentem gospodarki każdego państwa. Tworzą one przeważnie powyżej połowy produktu krajowego brutto i zatrudniają ponad połowę ogólnej liczby pracujących. Konieczność wspierania przedsiębiorczości, rozumianej jako tworzenie nowych przedsiębiorstw, stanowi konieczną drogę odnawiania stanu i rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W pracy przedstawiono związek efektywności z zaawansowaną przedsiębiorczością na przykładzie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Analizę przeprowadzono w trzech wymiarach: znaczenia przedsiębiorstw dla gospodarki, demograficznego obrazu przedsiębiorczości ze wskazaniem zmian, jakie zachodzą w strukturze przedsiębiorstw w Polsce oraz spojrzenia na to zjawisko przez pryzmat przedsiębiorcy, którego zamierzenia, decyzje i aspiracje przekładają się na efektywność i wzrost jakościowy przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie związku efektywności z rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu dynamicznym, w warunkach niepewności otoczenia i asymetryczności rynku. Podjęto również próbę zidentyfikowania pomocnych narzędzi w podnoszeniu efektywności i wartości przedsiębiorstw sektora MŚP. Wykorzystano w tym celu m.in. dane GUS przez PARP Eurostatu, SBA Factsheet, a także badania Global Entrepreneurship Monitor (GEM).(abstrakt oryginalny)

Small and medium-sized enterprises (SME) are fundamental to the economic sphere of every single country. They usually generate more than half of the gross domestic product and employ over a half of the total number of the workforce. The necessity of supporting enterprise understood as the creation of new companies is a must on the way to restoring the condition and developmental potential of the sector of small and medium-sized enterprises. The paper presents the relation between the effectiveness and advanced entrepreneurship, illustrated with an example of the development of SME in Poland. The analysis has been carried out in three dimensions: the importance of enterprises for the economy, the demographic picture of entrepreneurship depicting the changes that take place in the structure of companies in Poland in relation to the EU, and the entrepreneurs' perspective on the phenomenon since these are entrepreneurs' intentions, decisions and aspirations that translate into the effectiveness and qualitative improvement of a company. The purpose of the paper is to present the dynamic relationship between effectiveness and the development of small and medium enterprises in the environment of uncertainty and market asymmetry. Additionally, the paper seeks to identify the tools that are helpful in increasing the effectiveness and value of enterprises in the SME sector. Data from the following sources have been used for the purpose of the study: Central Statistical Office (GUS), Polish Agency for Enterprise Development (PARP), Eurostat, SBA Fact Sheets and the research done by the Global Entrepreneurship Monitoring (GEM). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Articles 104-110 of the Act of 2 June 2004 on the freedom of economic activity (Journal of Laws No 173, item 1807).
 2. Davidson D., Wiklund J., Levels of analysis in entrepreneurship research: current research practice and suggestions for the future. Entrepreneurship Theory and Practice, 2001, 25(4), 82-89.
 3. Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2005.
 4. Drucker P., Menedżer skuteczny, Biblioteka Nowoczesności, Kraków 1994. Emerson H., The twelve principles of efficiency, The Engineering Magazine Co.1924.
 5. Eurostat, SMEs and Entrepreneurship in the EU, "Statistics in Focus. Industry, trade and services", No 24.
 6. Gancarczyk M., Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
 8. Jegorow D., Krajowe polityki publiczne a polityka spójności - kluczowe bariery rozwoju Polski, Wyd.
 9. Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju SpołecznoGospodarczego CIVIS, Chełm 2011.
 10. Kaplan R., Norton D., The Balanced Scorecard, Harvard Bussines School Press USA 1997, [in:] Global Bussines 1998, no 1 and 3.
 11. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 12. Krzyżanowski Z., Podstawy nauki o zarządzaniu, PWN, Warszawa 1985.
 13. Kulej-Dudek E., Przedsiębiorczy menadżer zarządzający wiedzą, [in:] M. Matejun, K. Szymańska (ed.) Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013.
 14. Lachiewicz S., Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej, [in:] Małe firmy w regionie łódzkim. Znaczenie - struktura - warunki działania, Politechnika Łódzka, Łódź 2003.
 15. Matejun M., Analiza zewnętrznych prawno-podatkowych barier rozwoju firm sektora MŚP, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej No 43, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.
 16. Matejun M., Szczepańczyk M., Współczesne metody zarządzania w praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 17. Mc Evan A., Managing values and beliefs in organizations. Harlow: Prentice Hall, 2001
 18. Mc Kenzie R.B., Kamerschen D.K., Nardinelli C., Ekonomia, NSZZ Solidarność, 1999.
 19. Nehring A., Stan i rozwój sektora MSP w Polsce, [in:] M. Matejun (ed.) Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Difin, Warszawa 2011.
 20. Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A., Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego to zależy?, Oficyna Wyd. AJG, Bydgoszcz 2004.
 21. Piech K., Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej: konferencje i seminaria przedkongresowe: konferencja naukowa młodych pracowników nauki i studentów, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2001.
 22. Prus J., Funkcjonowanie małego i średniego przedsiębiorstwa, [in:] W. Pluty (ed.) Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2004.
 23. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
 24. Rummler G., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWN, Warszawa 2000.
 25. Sadler P., Biznes - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Vol. 5, PWN, Warszawa 2007.
 26. Samuelson P.A., Ekonomia, PWN, Warszawa 1995.
 27. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2007.
 28. Starczewska-Krzysztoszek M., Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Biuro Analiz Sejmowych "Infos", 2008, No 4 (28), 1-4.
 29. Ślusarczyk S., Aktywność marketingowa małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Poltext, Warszawa 2009.
 30. Tarnawa A., Raport o stanie sektora MSP -główne wnioski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011.
 31. Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (ed.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 32. Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w 2013 roku (2/2013), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013.
 33. Woźniak M.G., Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a wzrost gospodarczy, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 34. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1975.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu