BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Szafraniec-Siluta Ewa (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Ocena zadłużenia przedsiębiorstw w Polsce - analiza sektorowa ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw rolniczych
Assessment of Corporate Debt of Polish Companies - the Sectoral Analysis with Emphasis on Agricultural Enterprises
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 234-239, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rolne, Analiza sektorowa, Zadłużenie przedsiębiorstwa, Analiza porównawcza
Agricultural enterprises, Sectorial analysis, Company indebtedness, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja poziomu zadłużenia przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006- 2014 oraz ocena wpływu działalności operacyjnej na wykorzystanie obcych źródeł finansowania za pomocą analizy porównawczej zadłużenia przedsiębiorstw w ujęciu sektorowym, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw rolniczych. Badania przeprowadzono na podstawie danych gromadzonych przez GUS (Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych). U podstaw badań postawiono tezę, że przedsiębiorstwa rolnicze w porównaniu z przedsiębiorstwami handlowymi i przemysłowymi, cechuje najniższy stopień zadłużenia, co powoduje, że nie są one zagrożone utratą zdolności do zwrotu kapitału obcego. Z uwagi na specyfikę działalności operacyjnej i wynikającą z niej strukturę aktywów, cechuje je relatywnie wysoki poziom zadłużenia aktywów trwałych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to identify the debt level of companies in Poland in the years 2006-2014 and an assessment of the impact of operating activity on the use of debt in the structure of financing, using comparative analysis of corporate debt by sector, with particular emphasis on agricultural enterprises. The study was based on data collected by the Central Statistical Office (Financial results of economic entities - balance sheets). At the core of the research was a thesis that the agricultural enterprises, compared to trading enterprises and industry entities, are characterized by the lowest level of debt, which means that they are not at risk of losing the ability to repay the borrowed capital. Due to the nature of operating activity which influence on the assets structure, they are characterized by a relatively high level of assets' debt. The thesis has been proven in the course of the study.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bierlen Ralph, Peter J. Barry, Bruce L. Dixon, Bruce L. Ahrendsen. 1998. "Credit Contstraints, Farm Characteristics and the arm Economy: Differential Impactson Feeder Cattle and Beef Cow Inventories". American Journal of Agricultural Economics 80: 709-709.
  2. Floriańczyk Zbigniew, Dariusz Osuch, Renata Płonka. 2015. Wyniki Standardowe 2014 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  3. Grzegorzewska Emilia. 2013. "Zadłużenie przedsiębiorstw rolnych w Polsce w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego". Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 10 (59): 268-276.
  4. GUS. 2007-2015. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2006 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) roku. Warszawa: GUS.
  5. Kusz Dariusz. 2009. "Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim w latach 1990-2007". Roczniki Naukowe SERiA XI (2): 131-136.
  6. Lipińska Izabela. 2014. "Pojęcie szkody w produkcji rolniczej w aspekcie zarządzania ryzykiem". Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101 (4): 105-115.
  7. Ma Junlu, Gang Tian. 2006. "Risks, financing constraints, and high savings ratio in the rural economy of China: A model incorporating precautionary savings and liquidity constraints. Frontiers of Economics in China 1: 112-125.
  8. Sierpińska Maria, Tomasz Jachna. 2004. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN.
  9. Szymańska Elżbieta. 2008. "Struktura kapitału w gospodarstwach trzodowych o różnej wielkości ekonomicznej". Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 76: 41-51.
  10. Zawadzka Danuta. 2012. "Ocena wykorzystania kredytu handlowego przez przedsiębiorstwa rolnicze w Polsce". Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 107: 331-339.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu