BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Egorov Aleksandre (Belarusian State University)
Tytuł
Zarządzanie długiem publicznym w gospodarce tranzytywnej
Public Debt Management in a Transitive Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (38), 2016, nr 111, s. 11-29, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Dług publiczny, Zarządzanie długiem, Kryzys zadłużeniowy, Restrukturyzacja zadłużenia
Public debt, Debt management, Indebtedness crisis, Debt restructuring
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podano ogólne i szczegółowe przyczyny powstawania długu Republiki Białorusi jako tranzytywnej gospodarki typu poradzieckiego. Przeanalizowano stan i dynamikę długu publicznego, poziom zadłużenia białoruskiej gospodarki oraz jej zdolność do obsługi i spłaty długu, a także sposoby zarządzania zewnętrznym długiem publicznym.(abstrakt oryginalny)

The article defines the general and specific reasons of the formation of sovereign debt of the Republic of Belarus as a transitive economy of the post-Soviet type; conducted analysis of the state and dynamics of sovereign debt; the degree of indebtedness and debt sustainability of the Belarusian economy and its ability to service and repay the national debt; analyzed management practices to the external public debt.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Blanchard O., The Economics of Post communist transition, Clarendon Press, Oxford, 1997.
  2. Eichengreen B., Hausmann R., Exchange Rates and Financial Fragility, Working Paper 7418, National bureau of economic research 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138, November 1999.
  3. Бюджeтный кoдeкc Pecпублики Бeлаpуcь, 16 июля 2008 г. № 412-З.
  4. Бюллeтeнь банкoвcкoй cтатиcтики, №6, 2016, http://www.nbrb.by/ publications/bulletinRegional/Stat_Bulletin_Regional_2016_6.pdf
  5. Eгopoв A.B., Bocпpoизвoдcтвo дoлгoвых кpизиcoв в тpанзитивнoй экoнoмикe: пpичины, coдepжаниe, мeханизм дeйcтвия, ГBУЗ Пepeяcлав-Xмeльницкий гocудаpcтвeнный пeдагoгичecкий унивepcитeт им. Гpигopия Cкoвopoды. Экoнoмичecкий вecтник унивepcитeта. Cбopник научных тpудoв учeных и аcпиpантoв. Bыпуcк 29/2, Пepeяcлав Xмeльницкий, 2016, C.364-371.
  6. Oфициальная нациoнальная cтатиcтика Pecпублики Бeлаpуcь: oпepативныe данныe, Hациoнальный cтатиcтичecкий кoмитeт Pecпублики Бeлаpуcь, http://belstat.gov.by.
  7. Oфициальный cайт Bceмиpнoгo банка. www. data.worldbank. org/indicator/GC.DOD.TOTL.GD.ZS?locations=GR
  8. Oфициальный cайт Миниcтepcтва финанcoв Pecпублики Бeлаpуcь, http://www.minfin.gov.by/. Чубpик A., Tpи вoпpocа oб oднoй нepeшeннoй задачe экoнoмики Бeлаpуcи. - Иccлeдoватeльcкий цeнтp ИПМ, Минcк, 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
bel
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu