BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczak Miłosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Senkus Piotr (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Model biznesu wykorzystujący otwartość na współpracę : wdrożenie koncepcji Internet of Things przez firmę Samsung
A Business Model and Openness to Cooperation : the Implementation of the Internet of Things by Samsung
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (38), 2016, nr 111, s. 181-198, rys., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Przewaga konkurencyjna, Technologie internetowe
Business models, Competitive advantage, Internet technologies
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Samsung Electronics
Abstrakt
Dynamika zmian współczesnego otoczenia sprawia, że przedsiębiorstwa muszą poszukiwać stale nowych metod utrzymywania swojej przewagi konkurencyjnej. Obecnie, istotnym czynnikiem jest wykorzystanie technologii informatycznych ułatwiających nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi podmiotami. Zgodnie z koncepcją open innovation, otwartość na współpracę może przyczyniać się do powstawania tzw. wartości dodanej. Przewaga konkurencyjna współcześnie nie wynika więc z zabezpieczenia swoich kluczowych zasobów a z umiejętności ich współdzielenia i współwykorzystania. Artykuł przedstawia ilustrację modelu biznesowego wykorzystującego koncepcję open innovation na przykładzie wdrażania Internet of Things przez firmę Samsung Electronics, który został określony na podstawie badań aktywności firmy Samsung Electronics oraz doniesień portali branżowych. Artykuł ten jest częścią szerszych badań nad wykorzystaniem IoT w modelach biznesowych współczesnych organizacji. (abstrakt oryginalny)

Dynamic changes of the contemporary environment force companies to seek new ways of maintaining competitive advantage. An important factor is the current use of information technologies that ease establishing and maintaining relations to other entities. According to the concept of open innovation, openness to cooperation may contribute to the formation of added value. Today, competitive advantage does not arise only from protection of key resources but results from the ability of sharing and exploiting them jointly. The article presents an illustration of a business model that uses the concept of open innovation on the example of the implementation of the Internet of Things by Samsung Electronics which has been determined based on research of the Samsung Electronics reports, web pages and technical portals. This article is a part of wider research into the use of IoT in the business models of modern organizations.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Applegate L., Austin R., Soule D., Corporate Information Strategy and Management: Text and Cases, Mc Graw-Hill, 2009.
 2. Barney J., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", 1991, Vol. 17, No. 1.
 3. Beasley Jr. R.E., The Definitive Guide to Becoming a World Class Global Buyer, Xlibris 2014.
 4. Brzóska J., Modele strategiczne przedsiębiorstw energetycznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
 5. Brzóska J., Model biznesowy - Współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, "Organizacja i zarządzanie", Kwartalnik naukowy, Nr 2(6), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009, http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Documents/ Kwartalnik_naukowy/KN6.pdf (dostęp marzec 2015).
 6. Casaleggio Associati, The evolution of internet of things. Relazione tecnica, Casaleggio Associati Risorse di Rete, 2011.
 7. Chesbrough H., Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Harvard Business School Press, Boston, MA, 2003.
 8. Chesbrough H., Vanhaverbeke W., West J. (red.), Open Innovation: Researching a New Paradigm. Oxford University Press, London 2006.
 9. Collins D.J,. Montgomery C.A., Competing on Resources. Harvard Business Review, lipiec-sierpień 1995.
 10. de Wit B., Meyer R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
 11. Dierickx I., Cool K., Asset Stock Accumulation and Sustainable of Competitive Advantage, "Management Science" 1989, Vol. 35, No. 12.
 12. Dosi G., Nelson R., Winter S., Introduction, [w:] The Nature and Dynamics of Organizational Capabilities, Oxford University Press, Oxford 2000.
 13. Fonfara K. (red.), The Development of Business Networks in the Company Internationalisation Process, Poznań University of Economics Press, Poznań 2012.
 14. Gołębiowski T., Dudzik T.M, Lewandowska M., Witek-Hajduk M., Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa 2008.
 15. Grant R.M., Contemporary Strategy, Analysis, Concepts, Techniques, Applications, Blackwell, Oxford 2002.
 16. Hunt S.D., Morgan R.M., The Resource-Advantage Theory of Competition: Dynamics, Path Dependencies, and Evolutionary Dimensions, "Journal of Marketing", 1996, Vol. 60.
 17. Magretta J., Why Business Models Matter?, "Harvard Business Review", May 2002, https://hbr.org/2002/05/why-business-models-matter (dostęp marzec 2015).
 18. Margretta J., Tajniki Modelu Biznesowego, "Harvard Business Review Polska", 2003.
 19. Mintzberg H., Ahlstrand, B., Lampel, J., Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Stretegic Management, The Free Press, New York 1998.
 20. Muszyński M., Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2006.
 21. Nelson R., Why Do Firm Differ, and How Does it Matter?, "Strategic Management Journal", 1991, Winter Special Issue, No. 12.
 22. Nogalski B., Bednarska N., Strategia Błękitnego Oceanu jako wytyczna restrukturyzacji zakresu działalności biznesowej przedsiębiorstwa, [w:] Herman A., Poznańska K. (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, T. 2, Szkoła Głowna Handlowa; Warszawa 2008.
 23. Nogalski B., Idea strategii błękitnego oceanu w rozwiązywaniu kluczowych problemów polskich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania, [w:] Rokita J. (red.) Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, GWSH im. W. Korfantego w Katowicach, Katowice 2008.
 24. Nogalski B., Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, "Master of Businesss Administration", 2(97) Marzec- -Kwiecień, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009.
 25. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii. Na styku starych i nowych reguł konkurowania, PWE, Warszawa 2002.
 26. Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C.L., Clarifying Business models: origins, present, and future of the concept, Communications of the AIS 2005, Vol. 16.
 27. Osterwalder A., The Business Model Ontology. A Proposition In A Design Science Approach, Ecole des Hautes Etudes Commerciales de l'Université de Lausanne, 2013, http://www.businessmodelgeneration.com (dostęp marzec 2015).
 28. Pateli A.G., Giaglis G.M., A Framework for Understanding and Analysing eBusiness Models, 16th Bled eCommerce Conference eTransformation, Slovenia 2003, https://domino.fov.unimb.si/proceedings.nsf/0/4c84233423603ad0c1256ea1002d1a29/$FILE/25Pat eli.pdf (dostęp marzec 2015).
 29. Prahalad C., Hamel G., The Core Competency of the Company, "Harvard Business Review" 1990, Vol. 68, No. 3, May-June.
 30. Sierotowicz T., Koncepcja modeli biznesowych organizacji działających w wirtualnej przestrzeni życia gospodarczego, http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_4_30.pdf, 2013.
 31. Slywotzky A.J., Value migration: How to think several moves ahead of the competition, "Harvard Business School Press", Boston, MA, 1996.
 32. Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B., Strefa zysku. Strategiczne modele działalności, PWE, Warszawa 2000.
 33. Stewart D.W., Zhao Q., Internet Marketing, Business Models, and Public Policy, "Journal of Public Policy & Marketing", Fall 2000, Vol. 19, No. 2.
 34. Teece D., Pisano G., Shuen A., Dynamic Capabilities and Strategic Management, "Strategic Management Journal", 1997, Vol. 18, No. 7.
 35. Ustuner, T., Godes, D., Sieci relacji: klucz do efektywnej sprzedaży, "Harvard Business Review Polska", 2007, Nr 10.
 36. Vallat J., Intellectual Property and Legal Issues in Open Innovation in Services. OISPG, European Commission, Brussels 2009.
 37. Van Kranenburg R., Anzelmo E., Bassi A., Caprio D., Dodson S., Ratto M., The Internet of things, "1st Berlin Symposium on Internet and Society" 2011.
 38. Wernerfelt B., A resource-based view of the firm, "Strategic Management Journal", 1984, Vol. 5.
 39. Zott Ch., Amit R., Massa L., The Business Model: Theoretical Roots, Recent Developments, and Future Research, IESE Business School University of Navarra, 2013.
 40. Zysińska M., Koncepcja modelu biznesowego I jej znaczenie w analizie przedsiębiorstw branży TSL, "Transport samochodowy", 4-2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu