BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wakuła Monika (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Unifying the Regulation of Budget Accounting
Ujednolicanie regulacji rachunkowości budżetowej
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (38), 2016, nr 111, s. 41-50, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość budżetowa, Standaryzacja, Harmonizacja, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego
Government accounting, Standardization, Harmonisation, International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednolitość informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych pochodzących różnych krajów w dobie globalizacji nabiera istotnego znaczenia. Aby uzyskać takie informacje, niezbędna jest harmonizacja i standaryzacja zasad rachunkowości, której ostatecznym wynikiem jest sprawozdanie finansowe. Dane ze sprawozdań finansowych są również podstawą do rozliczenia władz z gospodarowania środkami publicznymi. Dlatego tak ważne jest, aby informacje zwarte w sprawozdaniach były rzetelne, wiarygodne i porównywalne. Zapewnić to może wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego.(abstrakt oryginalny)

The unity of information from financial reports of economic entities from various countries in the era of globalization takes on particular importance. To achieve such information, harmonization and standardization of accounting rules in which the final result is financial reporting is necessary. The data obtained from financial reports is also the basis for appraising the authorities on the ways public funds are managed. Therefore, it is important for the included information to be reliable, credible and comparable. It can be provided by the introduction of International Public Sector Accounting Standards.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamek-Hyska D., Kierunki harmonizacji rachunkowości jednostek sektora publicznego, [in:] A. Kostur (ed.), Problemy harmonizacji rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
 2. Bednarski L., Gierusz J. (ed.), Rachunkowość międzynarodowa, PWE, Warszawa 2001.
 3. Buczkowska A., Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego no 387, Prace Katedry Rachunkowości no 24, Szczecin 2004.
 4. Dartwińska-Kania B., Ujednolicenie regulacji rachunkowości w skali międzynarodowej i jej główne problemy, [in:] A. Kostur (ed.), Problemy harmonizacji rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
 5. Garbiński K., Kędzior M., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego, [in:] B. Micherda (ed.), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 6. Grybauskaite D., Devlin D., Nowy system rachunkowości UE. Luksemburg, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 2008.
 7. Jaurga A., Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 8. Kaczurak-Kozak M., Charakter Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego i ich przydatność - opinie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego no 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61, vol. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 9. Nowak W.A., Rachunkowość sektora publicznego. Koncepcje, metody uwarunkowania, PWN, Warszawa 1998.
 10. Nowak W.A., Ku standaryzacji rachunkowości sektora publicznego w Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu no 388, Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansów, Wrocław 2015.
 11. Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na zapytanie nr 1304 w sprawie przeprowadzenia oceny przydatności międzynarodowych standardów rachunkowości sektora publicznego. www.sejm.gov.pl, access: 25.01.2016.
 12. Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: W kierunku wdrożenia zharmonizowanych standardów rachunkowości sektora publicznego w państwach członkowskich. Przydatność MSRSP dla państw członkowskich. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ TXT/?uri=CELEX 52013DC0114 (20.01.2016).
 13. Surdykowski S.T., Rachunkowość międzynarodowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999.
 14. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2013 poz.330, z późn. zm.).
 15. Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 16. Zaczyński P., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego, Finanse Publiczne nr 7, Warszawa 2012.
 17. Zysnarska A., Rachunkowość budżetowa w świetle koncepcji prawdziwego i wiernego obrazu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu