BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Durczak Krzysztof
Tytuł
Koncepcja flexicurity w Polsce
The Concept of Flexicurity in Poland
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2016, nr 17, s. 7-23, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy gospodarcze na poziomie państwa i przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Elastyczność rynku pracy, Polityka społeczno-gospodarcza, Pracodawcy, Rynek pracy
Employment, Labour market flexibility, Socio-economic policy, Employers, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Holandia, Dania, Polska
Netherlands, Denmark, Poland
Abstrakt
Niniejsza praca podejmuje problem adekwatności wdrażania koncepcji flexicurity w Polsce. Autor, przyjmując perspektywę porównawczą, próbuje rozstrzygnąć, który wariant: zewnętrzny czy wewnętrzny modelu łączenia bezpieczeństwa zatrudniania z elastycznością pracy jest bardziej zasadny w polskich warunkach społeczno-gospodarczych. Celem rozstrzygnięcia tego problemu dokonana została metaanaliza teoretycznej koncepcji flexicurity oraz jej dwóch, kontrastujących ze sobą, empirycznych reprezentacji, w perspektywie konfliktu interesów pracowników i pracodawców. Na jej podstawie wyodrębnione zostały kryteria przeprowadzenia analizy i dokonania oceny polskich uwarunkowań społeczno-gospodarczych w okresie 2010-2015. Rezultaty badania wskazują, że wbrew dotychczasowym zaleceniom, służącym wdrażaniu wzorca duńskiego, bardziej właściwym rozwiązaniem dla Polski byłoby przyjęcie założeń koncepcji holenderskiej, pośrednio wspierającej stosunki społeczne pracowników i pracodawców, zamiast bezpośredniego angażowania państwa w charakterze trzeciego aktora tejże relacji. (abstrakt oryginalny)

This paper addresses the problem of flexicurity implementation adequacy in Poland. Adopting the comparative perspective, the author tries to decide which variant: external or internal; model of combining job security and work flexibility is more fitting in the polish socio-economic environment. In order to resolve this problem the meta-analysis of theoretical flexicurity concept and its two contrasting empirical representations, was carried in perspective of employee-employer conflict of interests. On this basis the criteria was specified for analysis and evaluation of Polish socio-economic characteristics in 2010-2015. The results indicate that, contrary to current recommendations promoting Danish model implementation, a more fitting solution for Poland, would be adapting the Dutch approach towards flexicurity which indirectly supports the social relations of employees and employers, rather than engage the state as the third actor of that relationship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen, T.M., 2012, A Flexicurity Labour Market in the Great Recession: The Case of Denmark, De Economist, 160(2), s. 117-140.
 2. Andersen, T.M., 2015, The Danish Flexicurity Labour Market during the Great Recession, De Economist, 163(4), s. 473-490.
 3. Armstrong, M., 2011, Strategic HRM, w: Armostrong's Handbook of Human Resource Management Practice.
 4. Bredgaard, T., Larsen, F., 2010, External and internal flexicurity. Comparing Denmark and Japan [2] IIRA European Congress.
 5. Bronzini, G., 2008, The Social Dilemma of European Integration, Law and Critique, 19(3), s. 255-274.
 6. Cellary, W., 2012, Żegnaj nam, etacie, Gazeta Wyborcza, 12 maja.
 7. Czerwińska, K., 2008, Flexicurity jako koncepcja polityki społecznej i zatrudnienia, Polityka Społeczna, nr 3.
 8. Esping-Andersen, G., 1990, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton University Press, New Jersey.
 9. Furaker, B., Hakansson, K., Karlsson, J.C., 2007, Reclaiming the concept of Flexibility, w: Furaker, B., Hakansson, K., Karlsson, J.C. (eds.), Flexibility and Stability in Working Life, Palgrave Macmillan, Luxembourg, s. 1-17.
 10. Gmurczyk, J., 2012, Flexicurity w Danii i Polsce wnioski i rekomendacje, Instytut Obywatelski, nr 3.
 11. Goodin, R.E. i in., 1999, The Real Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge University Press, Cambridge.
 12. Hajder, K. i in., 2014, Rekomendacje dla województwa wielkopolskiego w zakresie wdrożenia idei flexicurity i CSR z wykorzystaniem rozwiązań niemieckich, Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan.
 13. Jonsson, D., 2007, Flexibility, Stability and Related Concepts, w: Furaker, B., Hakansson, K., Karlsson, J.C. (eds.), Flexibility and Stability in Working Life, Luxembourg, s. 30-41.
 14. Komisja Europejska, 2007, Dziesięć lat europejskiej strategii zatrudnienia.
 15. Komisja Europejska, 2010, EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010), Bruksela, 3.3.2010.
 16. Kostecki, P.R., 2007, Wprowadzenie do teorii gier, http://www.fuw.edu.pl/~kostecki/teoria_gier.pdf [dostęp: 28.12.2015].
 17. Kryńska, E. (red.), 2009, Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje. Raport końcowy z badań, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 18. Lauk, K.J., 2009, The European Social Model in Urgent Need of Redefinition, European View, 8(1), s. 53-63.
 19. OECD, 2015, OECD Indicators of Employment Protection, http://www.oecd.org/els/emp/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm [dostęp: 28.12.2015].
 20. Orczyk, J., 2008, Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 21. Rymsza, M., 2009, Analiza, testowanie i wdrażanie w Polsce koncepcji flexicurity przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ekspertyza dla Fundacji Fundusz Współpracy.
 22. Samuelson, P., Nordhaus, W.D., 1996, Ekonomia 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Szarfenberg, R., 2009, Modele polityki społecznej w teorii i praktyce, Problemy Polityki Społecznej, nr 12, s. 15-55.
 24. Tyszka, T., 2004, Przedsiębiorczość i ryzyko, w: Psychologia ekonomiczna, cz. 2, Wydawnictwo GWP, Sopot.
 25. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. C 326, 26/10/2012.
 26. Wilczyńska, A., Batorski, D., Sellens, J.T., 2015, Employment Flexibility and Job Security as Determinants of Job Satisfaction. The Case of Polish Knowledge Workers, Social Indicators Research.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu