BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czwajda Liliana (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Ryzyko i niepewność w systemach wieloszczeblowych na przykładzie paliw płynnych
Risk and Uncertainty in Multi-echelon Systems on the Example of Liquid Fuels
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 1, s. 55-73, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Paliwa płynne, Zarządzanie zapasami
Supply chain, Liquid fuels, Inventory management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest stworzenie modelowej klasyfikacji ryzyka i niepewności występującej w łańcuchu dostaw paliw płynnych, dokonanej na podstawie przeglądu literatury oraz identyfikacji charakterystycznych cech branży paliwowej. Zaprezentowana klasyfikacja w dalszej części prac autora ma posłużyć do opracowania wieloszczeblowego modelu sterowania zapasami paliw płynnych. (fragment tekstu)

The paper presents the holistic approach to the risk and the uncertainty in the supply chain from the perspective of the Multi-Echelon Inventory-Management concept. Although, in the literature there are available separate classifications of risk and uncertainty considering different areas of the supply chain, there is lack of the holistic perspective of the supply chain in that area.
Taking into account the identified research gap, in the presented paper a model classification of the risk and uncertainty, from the perspective of the entire supply chain was determined. Article was prepared in accordance to the research literature and observations of the multi-echelon supply chain of liquid fuels. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow K.J. (1979), Eseje z teorii ryzyka, PWN, Warszawa.
 2. Baczewski K, Ryczyński J. (2012), Jakość paliw w systemie zaopatrywania w Polsce, ,,Logistyka'' nr 3.
 3. Cho D. W., Lee Y.H. (2013), The value of information sharing in a supply chain with a seasonal demand process, ,,Computers & Industrial Engineering'', Vol. 65, Issue 1.
 4. Christopher M. (1992), Logistics and Supply Chain Management: Strategies for Reducing Costs and Improving Services, "Financial Times".
 5. Ganeshan R. (1999), Managing supply chain inventories: A multiple retailer, one warehouse, multiple supplier model, ,,International Journal of Production Economics'', No. 59.
 6. Gumus A.T., Guneri A.F. (2009), A multi-echelon inventory management framework for stochastic and fuzzy supply chains, ,,Expert Systems with Applications'', No. 36.
 7. Ho W., Zheng T., Yildiz H. i in. (2015), Supply chain risk management: a literature review, "International Journal of Production Research'', Vol. 53, Nr. 16.
 8. Khan O, Burnes B. (2007), Risk and supply chain management: creating a research agenda, "The International Journal of Logistics Management'', Vol. 18, No. 2.
 9. Klosa E. (2009), Niepewność i ryzyko w outsourcingu procesów logistycznych w łańcuchu dostaw, Praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 10. Lee C. B. (2003), Multi-Echelon Inventory Optimization, "Evant White Paper Series".
 11. Nowacki F. (2014), Analiza ryzyka w łańcuchu dostaw i zarządzania nim w aspekcie międzynarodowym, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka'' nr 4.
 12. Pluta-Zaremba A. (2008), Proces ograniczenia niepewności popytu w łańcuchu dostaw, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka" nr 11.
 13. Tummala R., Schoenherr T. (2011), Assessing and managing risks using the Supply Chain Risk Management Process (SCRMP), "Supply Chain Management: An International Journal'', Vol. 16, No. 6.
 14. Simangunsongy E., Hendry L.C., Stevenson M. (2012), Supply-chain uncertainty: a review and theoretical foundation for future research, ,,International Journal of Production Research'', Vol. 50, No. 16, 15 August.
 15. Sodhi M., Son B.G., Tang C. (2012), Researchers' Perspectives on Supply Chain Risk Management, ,,Production & Operations Management'', No. 21(1).
 16. Wilding, R. (1998), The supply chain complexity triangle, ,,International Journal of Physical Distribution and Logistics Management'', 28 (8).
 17. Witkowski J. (2003), Zarządzanie łańcuchem dostaw: Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa.
 18. Ministerstwo Finansow (2014), Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych - Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. Poz. 1526.
 19. Ministerstwo Gospodarki (2005), Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
 20. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2014), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 21. Przemysł i handel naftowy 2015, Oil industry and trade (2016), Raport roczny, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego.
 22. Dolatowski M., Czuryszkiewicz K. (2014), Obowiązkowe zapasy paliw: mniejsze obciążenie przedsiębiorców w sektorze paliwowym, [online], http://www.codozasady.pl/obowiazkowe-zapasy-paliw-mniejsze-obciazenie-przedsiebiorcow-w-sektorzepaliwowym, dostęp 10 września 2016.
 23. Makles Z. (2004), Bezpieczeństwo pracy przy magazynowaniu i transporcie ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych, ,,Bezpieczeństwo pracy'' nr 1, [online], http://archiwum.ciop.pl/18136.html i http://archiwum.ciop.pl/18135, dostęp 8 września 2016.
 24. Małyszek E. (2015), Wybrane aspekty ryzyka w zarządzaniu łańcuchem dostaw, [online], www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2015/.../t1_0914.pdf, dostęp 15 lutego 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu