BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gąsowska Magdalena K. (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku)
Tytuł
Menedżerowie logistyki wobec wyzwań społecznej odpowiedzialności biznesu
Logistics Managers in View of Challenges of Corporate Social Responsibility
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 1, s. 105-118, bibliogr. 35 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Rozwój zrównoważony, Zarządzanie logistyczne
Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainable development, Logistic management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza i ocena znaczenia menedżerów logistyki w procesie kreowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Artykuł napisano na podstawie studiów literatury, badań przeprowadzonych przez rożne ośrodki naukowe oraz własnych badań empirycznych. (fragment tekstu)

The aim of the article is to analyze and assess the importance of logistics managers in the process of creating corporate social responsibility. The first part of the article presents the definition, areas and essence of corporate social responsibility. The second part displays the influence of logistics on the results of an enterprise, society and environment. An attempt to analyze and assess the importance of logistics managers in the process of creating corporate social responsibility has been made. The article has been written on the basis of the study of literature, studies conducted by various research centres and own empirical research. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J. (2014), Obszary i kryteria oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Diagnoza i doskonalenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 2. Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Alkhatib, S.F., Darlington, R., Nguyen, T.T. (2015), Logistics Service Providers (LSPs) evaluation and selection, "Strategic Outsourcing: An International Journal", nr 1.
 4. Amin-Chaudhry A. (2016), Corporate social responsibility - from a mere concept to an expected business practice, "Social Responsibility Journal", nr 1.
 5. Frąckowiak W. (2011), Wyzwania dla teorii i praktyki finansów w świetle kryzysu ekonomicznego, [w:] K. Jajuga (red.), Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Gajdzik B. (2016), Teoretyczne i praktyczne podstawy zrównoważonego łańcucha dostaw, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 3.
 7. Gąsowska M.K. (2016), Logistics outsourcing as a determinant of enterprise effectiveness, "Research in Logistics & Production", w druku.
 8. Gierszewska G. (2014), Społeczna odpowiedzialność organizacji, [w:] I. Hejduk, A. Herman (red.), Dla przyszłości, Difin, Warszawa.
 9. Gołembska E. (2012), Istota, cel i zakres logistyki, [w:] E. Gołembska (red.), Logistyka, C.H. Beck, Warszawa.
 10. ISO 26000 (2010), Guidance for Social Responsibility, International Organization for Standarization.
 11. Jabłoński A. (2014), Paradygmaty w modelach zrównoważonego biznesu a kreowanie wartości przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 6.
 12. Jabłoński A. (2013), Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, Difin, Warszawa.
 13. Jaki A. (2016), Prowartościowy paradygmat i koncepcja zarządzania wartością - mechanizmy i obszary ewolucji, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 14. Jastrzębska E. (2013), Społeczna odpowiedzialność liderów CSR w Polsce - wyniki badań [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. W poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Jastrzębska E. (2011), Zarządzanie odpowiedzialnym łańcuchem dostaw jako element wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski (red.), "Zeszyty Naukowe Kolegium", z. 31, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 16. Kauf S., Tłuczak A. (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu - slogan czy wyzwanie współczesnej logistyki (Analiza postaw wobec CSR), [w:] E. Załoga (red.), "Zeszyty Naukowe", Nr 790, "Problemy Transportu i Logistyki", nr 23.
 17. Khan S., Lacity M. (2012), Survey results: are client organizations responding to antioffshoring pressures?, "Strategic Outsourcing: An International Journal", nr 2.
 18. Kisperska-Moroń D. (2012a), Transformacja łańcuchów dostaw jako podstawa ewolucji kompetencji menedżerskich, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 6.
 19. Kisperska-Moroń D. (2012b), Ewolucja koncepcji społecznych aspektów funkcjonowania łańcuchów dostaw, [w:] S. Kauf (red.), Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych, Uniwersytet Opolski, Opole.
 20. Komisja Europejska (2011), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.
 21. Lauesen L.M. (2013), CSR in the aftermath of the financial crisis, "Social Responsibility Journal", nr 4.
 22. Livanis G., Robertson Ch.J., Al-Shuaibi K.M., Hussain K. (2016), Outsourcing destination choices: the role of economic and cultural attributes, "International Marketing Review", nr 1.
 23. Malara Z. (2014), Społecznie odpowiedzialne zachowania przedsiębiorstwa - rzecz o przyzwoitych kontraktach, [w:] Z. Malara (red.), Przyzwoitość w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 24. Mazur K. (2014), Zjawisko zarządzania symbolicznego a otoczenie organizacji, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 25. Mykhaylenko A., Motika A., Waehrens B.V., Slepniov D. (2015), Accessing offshoring advantages: what and how to offshore, "Strategic Outsourcing: An International Journal", nr 2/3.
 26. Nguyen P., Nguyen A. (2015), The effect of corporate social responsibility on firm risk, "Social Responsibility Journal", nr 2.
 27. Panek-Owsiańska M. (2015), Krytycznym okiem ekspertki, [w:] P. Płoszajski (red.), Polscy dyrektorzy o społecznej odpowiedzialności biznesu, OpenLinks, Warszawa.
 28. Rutkowski K. (2013), Restrukturyzacja globalnych łańcuchów dostaw a atrakcyjność inwestycyjna Polski, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2013, nr 12.
 29. Rutkowski K. (2008), Najlepsze praktyki w biznesie - między młotem wymagań ekonomicznych a kowadłem społecznej odpowiedzialności biznesu, [w:] K. Rutkowski (red.), Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wyjść naprzeciw wyzwaniom społecznej odpowiedzialności biznesu, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 30. Samborski A. (2012), Governance w przedsiębiorstwie w kontekście społecznej odpowiedzialności, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 31. Skrzypek E. (2010), Etyka w biznesie a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, "Problemy Jakości", nr 4.
 32. Stefańska M. (2014), Rola społecznej odpowiedzialności w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 33. Tarasewicz R. (2014), Jak mierzyć efektywność łańcuchów dostaw, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 34. Witkowski J. (2010), Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje. Procedury. Doświadczenia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 35. Zinenko A., Rovira M.R., Montiel I. (2015), The fit of the social responsibility standard ISO 26000 within other CSR instruments, "Sustainability Accounting, Management and Policy Journal", nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu