BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włosik Katarzyna
Tytuł
Unijny system handlu uprawnieniami do emisji i jego wpływ na kształtowanie się cen energii elektrycznej w Polsce
European Union Emission Trading System and its Influence on Electricity Price Trends in Poland
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2016, nr 17, s. 89-102, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy gospodarcze na poziomie państwa i przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Europejski System Handlu Emisjami, Energia elektryczna, Ceny energii, Emisja gazów, Zmiany klimatyczne
European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS), Electric power, Energy prices, Gas emissions, Climate change
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Unijny system handlu uprawnieniami do emisji stanowi pierwszą znaczącą na szczeblu międzynarodowym próbę ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wpływających na zmiany klimatu. Mechanizm jego działania opiera się na uprawnieniach, którymi określone podmioty (w tym wytwórcy energii elektrycznej) zobowiązane są pokryć swoją emisję gazów cieplarnianych. Uprawnienia te stanowią koszt zmienny produkcji, który może znaleźć odzwierciedlenie w cenach energii elektrycznej. W tym artykule przedstawiono próbę weryfikacji wpływu stóp zwrotu z cen uprawnień do emisji na zmienność hurtowych cen energii elektrycznej w Polsce. Badanie przeprowadzono na podstawie szeregów czasowych składających się z dziennych procentowych logarytmicznych stóp zwrotu z cen jednostek EUA oraz indeksu POLPX spot base od 2012 do połowy 2015 roku. Oszacowania uzyskane za pomocą modeli EGARCH i FIGARCH pozwoliły zaobserwować różnice w dynamice wariancji warunkowej obu szeregów czasowych oraz brak wpływu stóp zwrotu z cen EUA na zmienność cen energii elektrycznej w analizowanym okresie. (abstrakt oryginalny)

European Union Emission Trading System is the first significant attempt to reduce the level of greenhouse gas emissions. Electricity producers are among companies obliged to cover their emissions by allowances, which are the part of variable cost factors of the electricity production and can be reflected in its price. This article presents an attempt to verify whether the volatility of wholesale electricity prices in Poland is affected by returns on European Union Allowances. Estimations were based on EGARCH and FIGARCH models which were applied to the time series of daily returns on EUA prices and POLPX spot base index from 2012 to June 2015. The results show that the conditional variances of both time series do not follow the same pattern. Furthermore, no significant influence of returns on EUA prices on volatility of electricity prices has been found. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anger, N., Böhringer, C., Oberndorfer, U., 2008, Public Interest vs. Interest Groups: Allowance Allocation in the EU Emissions Trading Scheme, ZEW, ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp08023.pdf [dostęp: 10.07.2014].
 2. Böhringer, C., 2014, Two Decades of European Climate Policy: A Critical Appraisal, Review of Environmental Economics and Policy, vol. 8, iss. 1, s. 1-17.
 3. CIRE, 2016, Handel emisjami CO2. Komentarze miesięczne, www.handel-emisjami-co2.cire.pl/st,34,283,zakres,5,121,0,komentarze-miesieczne.html [dostęp: 31.01.2016].
 4. Consus, 2013, Podsumowanie 300 dni trzeciego okresu rozliczeniowego Systemu ETS, www.reo.pl/upload/userfiles/RynekCO2_Raport za 300 dni i perspektywy_DM Consus-2.pdf [dostęp: 12.07.2014].
 5. Convery, F., Redmond, L. 2007, Market and Price Developments in the European Union Emissions Trading Scheme, Review of Environmental Economics and Policy, vol. 1, iss. 1, s. 88-111.
 6. Doman, M., Doman, R., 2009, Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Wolters Kluwer, Kraków.
 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/87/WE z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE.
 8. Fiedor, B. (red.), 2002, Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo, C.H Beck, Warszawa.
 9. KOBiZE, 2015a, Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2012 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015, www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/monitorowanie_raportowanie_weryfikacja_emisji_w_eu_ets/WO_i_WE_do_stosowania_w_SHE_2015.pdf [dostęp: 4.10.2015].
 10. KOBiZE, 2015b, Ogłoszenie o wynikach aukcji polskich uprawnień do emisji EUA z okresu rozliczeniowego 2013-2020, www.kobize.pl/en/article/aktualnosci-2015/id/638/ogloszenie-o-wynikach-aukcji-polskich-uprawnien-do-emisji-eua-z-okresu-rozliczeniowego-2013-2020 [dostęp: 31.01.2016].
 11. Komisja Europejska, 2013a, The EU Emissions Trading System (EU ETS), ec.europa.eu/clima/publications/docs/factsheet_ets_en.pdf [dostęp: 9.07.2014].
 12. Komisja Europejska, 2013b, Commissioner Hedegaard's statement on today's vote by the European Parliament on the backloading proposal, europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-343_en.htm [dostęp: 23.09.2015].
 13. Komisja Europejska, 2014, A 'Cap and Trade' System, ec.europa.eu/clima/policies/ets/ index_en.htm [dostęp: 9.07.2014].
 14. Laffont, J.J., 2008, Externalities, w: Blume, L.E., Durlauf, S.N. (eds.), The New Palgrave Dictionary of Economics. Second Edition the New Palgrave Dictionary of Economics Online, Palgrave Macmillan, www.dictionaryofeconomics.com.newpalgravedictionary ofeconomics.han3.ue.poznan.pl/article?id=pde2008_E000200 [dostęp: 16.04.2015].
 15. Mankiw, G.N., Taylor, M.P., 2009, Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 16. Ministerstwo Gospodarki, 2013, Lista przydziałów bezpłatnych uprawnień do emisji w latach 2013-2020 dla instalacji wytwarzających energię elektryczną, www.mg.gov.pl/node/19124 [dostęp: 25.09.2015].
 17. RWE, 2015, Raport o rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce w 2014 roku, RWE,www.rwe.pl/pl/dla-mediow/aktualnosci/raport-rwe-o-rynku-energii-2014 [dostęp: 8.07.2015].
 18. Stiglitz, J.E., 2004, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Thomson Reuters Point Carbon, 2015, 2014 Year in Review and Outiook: Asia on the Rise, Thomson Reuters Point Carbon, London.
 20. TGE, 2015, Rynek dnia następnego, www.tge.pl/pl/39/rynek-dnia-nastepnego [dostęp: 9.09.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu