BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tereszkiewicz Filip (Politechnika Opolska)
Tytuł
Konstruktywizm jako perspektywa badawcza w wyjaśnianiu zachowań eurosceptyków w Parlamencie Europejskim w obszarze działań zewnętrznych Unii Europejskiej
Constructivism as an Explanatory Research Approach to Eurosceptics' Behaviour in the European Parliament Regarding the External Action of the European Union
Źródło
Przegląd Europejski, 2016, nr 3, s. 10-28, bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe
Konstruktywizm, Eurosceptycyzm, Politycy
Constructivism, Euroscepticism, Politicians
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Parlament Europejski
European Union (EU), European Parliament
Abstrakt
Artykuł prezentuje możliwości, jakie daje konstruktywistyczna perspektywa badawcza w zakresie analizowania postaw i zachowań eurosceptycznych eurodeputowanych w obrębie działań zewnętrznych Unii Europejskiej. Autor, poprzez dokonaną analizę, stara się pokazać, iż konstruktywizm pozwala nie tylko wytłumaczyć odbiegające od "eurosceptycznej ortodoksji" postawy wspomnianych polityków w badanym obszarze, ale również uwidacznia zachodzącą u nich ewolucję postaw i tożsamości. Za główną przyczynę tego zjawiska autor uznaje wewnętrzną organizację Parlamentu Europejskiego, która ograniczając możliwości działania członków małych grup politycznych, wymusza na nich określone formy aktywności, prowadząc tym samym do ewolucji ich tożsamości. Na koniec wskazane zostały uwidocznione przez konstruktywizm konsekwencje określonych zachowań polityków eurosceptycznych, w tym przede wszystkim - wykształcenie się w analizowanym obszarze "dyskursywnych punktów węzłowych", "europejskiej republiki dyplomatycznej", oraz - ze względu na udział omawianych polityków w debatach na forum PE - "europejskiej sfery publicznej".(abstrakt oryginalny)

This paper presents possibilities offered by the constructivist approach to analysing behaviours and attitudes of Eurosceptical MEPs towards the EU's external actions. The analysis conducted in this paper shows that constructivism is very useful in explaining why Eurosceptics' behaviour is often unusual in the field of European foreign policy. It also shows the evolution of Eurosceptic attitudes and identity. The inner organisation of the European Parliament is the main reason of this situation. The behaviour of small EP political groups is limited by the EP statute. It pushes Eurosceptical politicians to take part in debates within the EP framework, which has a significant influence on their identity. The final part of the paper shows the consequences of this process. The first of these are the "discursive nodal points" present in the Eurosceptical debates. The second is a "diplomatic republic of Europe" built between Eurosceptics in the EP. The third and final consequence is a "European public sphere" which emerges because Eurosceptics take part in EP debates.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler Emanuel, Barnett Michael (1998a), Security communities in theoretical perspective, w: Emanuel Adler, Michael Barnett (red.), Security Communities, Cambridge.
 2. Adler Emanuel, Barnett Michael (1998b), A framework for the study of security communities, w: Emanuel Adler, Michael Barnett (red.), Security Communities, Cambridge.
 3. Aggestam Lisbeth (2004), Role identity and the Europeanization of foreign policy: a political-cultural approach, w: Ben Tonra, Thomas Christiansen (red.), Rethinking European Union foreign policy, Manchester.
 4. Bauwens Dieter (2014), Drie Vlaams Belangers zonder mandaat van de partij naar de Krim, http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.1909292 (23.01.2016).
 5. Bennett Andrew (2013), The Mother of All Isms: Causal Mechanisms and Structured Pluralism in International Relations Theory, "European Journal of International Relations", nr 3 (19).
 6. Berger Peter L., Luckmann Thomas (2010), Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa.
 7. Bermingham Finbarr (2014), Rochester By-Election: What's Ukip's Policy on TTIP?, http://www.ibtimes.co.uk/rochester-by-election-whats-ukips-policy-ttip-1475884 (11.02.2016).
 8. Blyth Mark (2002), The Great Transformation: Economic ideas and Institutional Change in the Twentieth Century, Cambridge.
 9. Borkowski Paweł J. (2007), Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Warszawa.
 10. Brack Nathalie (2015), The roles of Eurosceptic Members of the European Parliament and their implications for the EU, "International Political Science Review", nr 3 (36).
 11. Checkel Jeffrey T. (2005), International Institution and Socialization in Europe, "International Organization", nr 4 (59).
 12. Checkel Jeffrey T. (2006), Constructivist approaches to European integration, ARENA Working Papers, nr 6, https://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/ arena-publications/workingpapers/working-papers2006/wp06_06.pdf (28.02.2016).
 13. Checkel Jeffrey T. (2008), Constructivism and Foreign Policy, w: Steve Smith, Amelia Hadfield, Tim Dunne (red.), Foreign Policy: Theories. Actors. Cases, Oxford.
 14. Chelotti Nicola (2015), A `Diplomatic Republic of Europe`? Explaining role conceptions in RU foreign policy, "Cooperation and Conflict", nr 50.
 15. COP 21 (debata) (2016), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-// EP//TEXT+CRE+20160120+ITEM-011+DOC+XML+V0//PL&language=PL (26.03.2016).
 16. Czaputowicz Jacek (2007), Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa.
 17. Czaputowicz Jacek (2016), Wprowadzenie. Potencjał konstruktywizmu w wyjaśnieniu integracji europejskiej, w: Jacek Czaputowicz (red.), Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, Warszawa.
 18. Diez Thomas (1997), Governance - A Matter of Discourse. Discursive Nodal Points in the British Debate over Europe, http://aei.pitt.edu/2567/1/002505_1.pdf (25.03.2016).
 19. Diez Thomas (1998), The Economic Community Reading of Europe: Its Discursive Nodal Points and Ambiguities Towards "Westphalia", "Working Papers", nr 6.
 20. Diez Thomas (1999), Speaking "Europe": The Politics of Integration Discourse, "Journal of European Public Policy", nr 4 (6).
 21. Diez Thomas (2001), Europe as a Discursive Battleground. Discourse Analysis and European Integration Studies, "Cooperation and Conflict", nr 1 (36).
 22. Finansowanie rozwoju (debata) (2015), http://www.europarl.europa.eu/sides/get- Doc.do?type=CRE&reference=20150518&secondRef=ITEM-017&language=PL &ring=A8-2015-0143 (27.03.2016).
 23. Finnemore Martha, Sikkink Kathryn (1998), International Norm Dynamics and Political Change, "International Organization", nr 4 (52), http://home.gwu. edu/~finnemor/articles/1998_norms_io.pdf (29.03.2016).
 24. Inauguracja Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju (2015), http://www.europarl. europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150114+ITEM- -009+DOC+XML+V0//PL&language=PL (27.03.2016).
 25. Jørgensen Knud Erik (1997), PoCo: The Diplomatic Republic of Europe, w: Knud Erik Jørgensen (red.), Reflective Approaches to European Governance, Aarhus.
 26. Koslowski Rey, Kratochwil Friedrich (1995), Understanding Change in International Politics: The Soviet Empire`s Demise and the International System, w: Richard N. Labow, Thomas Risse-Kappen (red.), International Relations Theory and the End of the Cold War, New York.
 27. Lewis Jeffrey (2003), Institutional Environments and Everyday EU Decision Making: Rationalist or Constructivist?, "Comparative Political Studies", nr 1-2 (35).
 28. Lichfield John (2015), Marine Le Pen battered by controversy as details emerge of hacked Kremlin text messages and holocaust-minimising from her father, http:// www.independent.co.uk/news/world/europe/marine-le-pen-battered-by-controversy- as-details-emerge-of-hacked-kremlin-text-messages-and-holocaustminimisingfrom- her-father-10154589.html (24.01.2016).
 29. Ławniczak Kamil (2014), Potencjał konstruktywizmu w studiach nad Unią Europejską, w: Jacek Czaputowicz (red.), Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności, Warszawa.
 30. Macro-financial assistance to Ukraine (WWW), http://www.votewatch.eu/en/ term8-macro-financial-assistance-to-ukraine-draft-legislative-resolution-vote-legislative- resolution-ordin.html#/ (30.03.2016).
 31. March James G., Olsen Johan P. (2008), The Logic of Appropriateness, w: Michael Moran et al. (red.), The Oxford Handbook of Public Policy, Oxford.
 32. MW (2016), "Sunday Telegraph": Amerykanie oskarżają Rosję o finansowanie partii w Europie, "Gazeta Wyborcza", http://wyborcza.pl/1,75477,19490861,sunday- telegraph-amerykanie-oskarzaja-rosje-o-finansowanie.html#ixzz3ykgopgL8 (29.01.2016).
 33. Nya diskussioner om SD:s Putin-relation efter DN:s avslöjande (2015), https:// eublogg.wordpress.com/2015/02/16/nya-diskussioner-om-sds-putin-relation-efterdns- avslojande/ (30.03.2016).
 34. Plan działania na rzecz nowego międzynarodowego porozumienia w sprawie klimatu, które ma zostać przyjęte w Paryżu (2015), http://www.europarl.europa.eu/ sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150128+ITEM-014+DOC+XML+ V0//PL&language=PL (26.03.2016).
 35. PVV (2014), Welk belang heeft de Nederlander bij sancties tegen Rusland?, http:// www.pvv.nl/index.php/37-fj-related/raymond-de-roon/7463-pvv-welk-belangheeft- de-nederlander-bij-sancties-tegen-rusland.html (30.03.2016).
 36. Regulamin Parlamentu Europejskiego VIII kadencji (2014), http://www.europarl. europa.eu/sipade/rulesleg8/Rulesleg8.PL.pdf (29.03.2016).
 37. Reus -Smit Chris (2005), Constructivism, w: Scott Burchill i in. (red.), Theories on International Relations, Basingstoke.
 38. RIEDEL Rafał, ZUBA Krzysztof (2015), EUROsceptycyzm - propozycja konceptualizacji, "Przegląd Europejski", nr 3 (37).
 39. Risse Thomas (2002), How Do We Know a European Public Sphere When Wee See One? Theoretical Clarifications and Empirical Indicators, http://userpage.fu-berlin. de/~atasp/texte/pi5s1otn.pdf (30.03.2016).
 40. Risse Thomas (2003), An Emerging European Public Sphere? Theoretical Clarifications and Empirical Indicators, http://aei.pitt.edu/6556/1/001315_1.PDF (30.03.2016).
 41. Risse Thomas, Sikkink Kathryn (1999), The Socialization of International Human Rights Norms into Domestic Practices, w: Risse Thomas i in. (red.), The Power of Human Rights: International Norms and the Domestic Changes, Cambride.
 42. Risse Thomas, Van de Steeg Marianne (2002), An Emerging European Public Sphere? Empirical Evidence and Theoretical Clarifications, http://www.polsoz. fu-berlin.de/polwiss/forschung/international/atasp/publikationen/4_artikel_papiere/ 21/030624_europeanpublicsphere.pdf (30.03.2016).
 43. Russia-index: 11 new EU-sceptic parties added (2015), https://eublogg.wordpress. com/2015/01/10/russia-index-11-new-eu-sceptic-parties-added/ (30.03.2016).
 44. Ruszkowski Janusz (2007), Wstęp do studiów europejskich, Warszawa.
 45. SCHIMMELFENNIG Frank (2001), The Community Trap: Liberal Norms, Rhetorical Action, and the Eastern Enlargement of the European Union, "International Organization", nr 55 (1).
 46. Skolimowska Anna (2016), Teoretyczne i empiryczne zastosowanie konstruktywizmu do analizy zewnętrznych relacji UE, w: Jacek Czaputowicz (red.), Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, Warszawa.
 47. Smith Nick (2015), UKIP's Policy on the NHS and TTIP`s, http://lincolngainsboro. blogspot.com/2015/01/ukips-policy-on-nhs-and-ttips.html (11.02.2016).
 48. Stan stosunków UE - Rosja (2015), http://www.europarl.europa.eu/sides/get- Doc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150610+ITEM-009-05+DOC+XML+V0// PL&language=PL (28.03.216).
 49. Tereszkiewicz Filip (2013), Proces instytucjonalizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskie, Toruń.
 50. Tereszkiewicz Filip (2015a), Unia Eurosceptyków - implikacje dla działań zewnętrznych Unii Europejskiej, w: Konstanty A. Wojtaszczyk, Józef Tymanowski, Paweł Stawarz (red.), Integracja europejska. Główne obszary badawcze, Warszawa.
 51. Tereszkiewicz Filip (2015b), Partie antyunijne wobec konfliktu na Ukrainie: implikacje dla działań zewnętrznych Unii Europejskiej, "Stosunki Międzynarodowe - International Relations", nr 3 (51).
 52. Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) (2014), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-// EP//TEXT+CRE+20140715+ITEM-009+DOC+XML+V0//PL&language=PL (28.03.2016).
 53. Wendt Alexander (1994), Collective Identity Formation and the International State, "American Political Science Review", nr 2 (88).
 54. Wendt Alexander (2008), Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa.
 55. ZUBA Krzysztof (2006), Polski eurosceptycyzm i eurorealizm, Opole
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu