BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burchard-Dziubińska Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ryzyko pogodowe na rynku ubezpieczeń
Weather Risk on the Insurance Market
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2016, nr 4 (12), s. 46-56, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Ryzyko, Ryzyko pogodowe, Klimat, Zmiany klimatyczne, Rynek ubezpieczeniowy
Risk, Weather risk, Climate, Climate change, Insurance market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie kwestii występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych w ujęciu globalnym oraz identyfikacja wyzwań, przed jakimi stoi obecnie sektor ubezpieczeń w związku z wyraźnym nasileniem się częstości i intensywności tych zdarzeń. Analiza dotyczy lat 2004-2015 i została przeprowadzona na podstawie danych statystycznych publikowanych przez Munich Re. Jest to okres wystarczająco długi, aby stwierdzić, że w ostatnich latach można było zaobserwować znaczne różnice pomiędzy kontynentami w zakresie wielkości strat ubezpieczonych i strat w ogóle. Potwierdza to tezę, że odporność systemów społeczno-gospodarczych na szeroko rozumiane katastrofy naturalne (poza katastrofami o charakterze geofizycznym) jest silnie uzależniona od poziomu rozwoju i zamożności regionów. Oznacza także, że dostępność ubezpieczeń od ryzyk pogodowych na niektórych obszarach staje się coraz trudniejsza, a koszt może stanowić ekonomiczną barierę w ich stosowaniu.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to discuss issues of extreme weather events on a global level and to identify the challenges facing the insurance sector relating to an evident escalation of frequency and intensity of these events. The analysis covers years 2004-2015 and was carried out on the basis of statistical data published by Munich Re. It is a period long enough to say that in recent years significant differences among the continents in terms of the size of the insured losses and overall losses have been observed. This confirms that the resilience of socio-economic systems to the broad natural disasters (except geophysical disasters) is strongly dependent on the level of development and wealth of the regions. It also means that the availability of weather risks insurance in some areas has become increasingly difficult and the cost may be an economic barrier to their use.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Botkin i in., 2001, Oblicza ziemi - zagrożenia i nadzieje, Raport The Smithonian Institution i National Geographic.
 2. Burchard-Dziubińska M., 2016, Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu, [w:] EkoMiasto#Środowisko, red. A. Rzeńca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 143-163.
 3. Climate Change 2014 - Synthesis Report, 2015, Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva.
 4. [http1] http://edition.cnn.com/2013/08/23/us/hurricane-katrina-statistics-fast-facts/ (15.01.2016).
 5. [http2] http://www.munichre.com/touch/portal/en/homepage/default-engineering/index.html.
 6. [http3] http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/218/5510/kleska_suszy_w_afryce_wschodniej_apelujemy_o_pomoc (16.05.2016).
 7. [http4] http://www.unocha.org/el-nino-southern-africa (9.06.2016).
 8. [http5] https://www.munichre.com/site/touch-naturalhazards (11.06.2016).
 9. Jajuga K. (red.), 2007, Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Michalak D., 2015, Ubezpieczenia od katastrof naturalnych jako istotny element zrównoważonego rozwoju, Ekonomia i Środowisko, vol. 1(52).
 11. Mills E., 2012, The greening of insurance, [za:] Science, 14 December, vol. 338(1425), www.sciencemag.org (15.11.2015).
 12. Preś J., 2007, Zarządzanie ryzykiem pogodowym, CeDeWu, Warszawa.
 13. PTW, 2005, Hurricane Katrina. Analysis of the Impact on the Insurance Industry, 2005, Perspectives, Towers Watson, s. 11.
 14. Ustawa z 18 czerwca 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 2002, nr 62, poz. 558).
 15. Wybig J., 2008, Współczesne zmiany klimatyczne - przesłanki wpływu czynników antropogenicznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 16. Watson R.T. i in. 2001, Climate Change 2001 - Synthesis Report, Cambridge University Press.
 17. WMO, WHO, 2015 Heatwaves and Health Guidance on Warning-System Development, World Meteorological Organization, World Health Organization, WMO_WHO_Heat_Health_Guidance_2015.pfd (9.06.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2016.4.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu