BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopeć Bogna
Tytuł
Współzależności pomiędzy inflacją i bezrobociem a prowadzoną polityką gospodarczą w Polsce po rozpoczęciu transformacji gospodarczej
Dependencies between Inflation and Unemployment and the Different Economic Policy Options in Poland after Economic Transformation
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2016, nr 17, s. 162-178, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy gospodarcze na poziomie państwa i przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Inflacja, Polityka gospodarcza państwa, Uwarunkowania transformacji gospodarki, Zmienne stopy procentowe, Deficyt budżetowy, Wzrost gospodarczy, Polityka gospodarcza, Bezrobocie
Inflation, State economic policy, Determinant of economic transformation, Variable interest rates, Budget deficit, Economic growth, Economic policy, Unemployment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Inflacja oraz bezrobocie to zjawiska, które występują w gospodarce wolnorynkowej. Jeśli ich tempo gwałtownie wzrasta, mogą prowadzić do zachwiania równowagi gospodarczej. Aby temu zapobiegać, prowadzona jest wspólna polityka gospodarcza banku centralnego i rządu. Niniejsze opracowanie ma na celu zdiagnozowanie, czy prowadzona w Polsce po okresie transformacji polityka monetarna i polityka fiskalna były odpowiednio dopasowane do panującej sytuacji makroekonomicznej. W tym celu wykorzystano model wahadła, który opiera się na wahaniach poziomu stopy procentowej jako wyznacznika polityki monetarnej oraz na fluktuacjach poziomu deficytu budżetowego, który ma oddziaływać na gospodarkę, stymulując lub ograniczając jej rozwój. Ponadto wyróżniono okres, w którym dominowała któraś polityka ze wskazanych. Poprzez dominację rozumie się sytuację, gdy wahania któregoś ze wskaźników były silniejsze, przez co mogłyby bardziej oddziaływać na gospodarkę. Przeprowadzona analiza dowodzi, że w Polsce po rozpoczęciu transformacji gospodarczej, kiedy zaczęły funkcjonować mechanizmy wolnorynkowe, wystąpiła zależność pomiędzy inflacją a poziomem stopy procentowej. W okresie dominacji opcji monetarnej była ona silniejsza, aniżeli w przypadku dominacji polityki fiskalnej, a więc efekty oddziaływania dwóch typów polityki mogły się wzajemnie znosić. W żadnym z badanych okresów nie wystąpiła zależność pomiędzy zmiennymi wyznaczającymi politykę gospodarczą a poziomem stopy bezrobocia. Wskaźnik ten wydawał się zależny od tempa wzrostu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

Inflation and unemployment are phenomena that occur in a free market economy. If uncontrolled, they can lead to economic imbalance. To prevent this, the Central Bank and the government lead economic policy. This study aims to see whether conducted in Poland after a period of transition, monetary policy and fiscal policy was adjusted accordingly to the prevailing economic situation. For this purpose a model of a pendulum, which is based on fluctuations in the interest rate as an indicator of monetary policy and fluctuations in the level of the budget deficit, which has an impact on the economy by stimulating or restricting its development. The analysis shows that in Poland after a period of economic transformation, when it began functioning market mechanisms, and when state action could affect them, there was a relationship between inflation and the level of interest rate. During the domination of option monetary it was stronger than in the case of the dominance of fiscal policy, and therefore the effects of the impact of two policies could cancel each other. There was no relationship between the variables defining economic policy and the level of unemployment. This indicator appeared to be dependent on economic growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blanchard, O., 2011, Makroekonomia, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 2. Burda, M., Wyplosz, C., 2013, Makroekonomia. Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Czyżewski, A., Kułyk, P., 2010, Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce w latach 1991-2008, Ekonomista, nr 2, s. 189-212.
 4. Ćwikliński, H. (red.), 2012, Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na początku XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 5. http://stats.oecd.org/ [dostęp: 10.01.2016].
 6. Jarmołowicz, W., 2010, Ekonomia zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań.
 7. Kokocińska, M., Puziak, M., 2007, Związki bezrobocia i inflacji w świetle wybranych wskaźników makroekonomicznych w Polsce i UE-12, w: Kopycińska, D. (red.), Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Szczecin, s. 49-61.
 8. Kwiatkowski, E., 2005, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Mankiw, N.G., Taylor, M.P., 2009, Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Mańkowski, M., Ostrowski, A., Włodarczyk, R., 2012, Związek między bezrobociem a inflacją w Polsce na tle krzywej Phillipsa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2, s. 141-159.
 11. Milewski, R., 2009, Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Oleksiuk, A., Białek, J., 2008, Makroekonomia, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 13. Samuelson, P., Nordhaus, W., 2004, Ekonomia, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Stacewicz, J. (red.), 2011, Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 15. Szarzec K., 2003, Krzywa Phillipsa - od obserwacji rzeczywistości do hipotezy naukowej, w: Jarmołowicz, W. (red.), Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, s. 26-36.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu