BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Benduch Piotr (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
The Assessment of the Influence of Average Errors of Parcels' Surface Areas on the Final Result of Land Properties' Valuation Proces
Ocena wpływu błędów średnich pól powierzchni działek na ostateczny wynik wyceny nieruchomości gruntowych
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2016, nr 10/4, s. 27-28, wykr., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Wycena nieruchomości, Wartość rynkowa, Nieruchomości gruntowe
Real estate, Real estate valuation, Market value, Ground real estate
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wynikiem szacowania wartości rynkowej nieruchomości najczęściej jest wartość jednostkowa, która ostatecznie zostaje przemnożona przez pole powierzchni przedmiotowej nieruchomości. Można się zatem spodziewać, że błędy średnie pól powierzchni działek będą wpływały na finalny rezultat wyceny nieruchomości gruntowych. Na podstawie pozyskanych z ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej danych, uzupełnionych o wygenerowane przykłady obiektów spełniających narzucone w procesie badawczym kryteria, przeprowadzono analizę wielkości i zakresu wpływu błędów średnich pól powierzchni działek na ostateczny wynik wyceny nieruchomości gruntowych. Wykazano, że wpływ ten jest tym większy, im większa jest wartość jednostkowa przypisanych praw do nieruchomości. Zależnie od rozpatrywanego przypadku badane oddziaływanie może mieć nawet bardziej istotne znaczenie aniżeli dokładność szacowania wartości jednostkowej. Oznacza to, że bezkrytyczne korzystanie z pól powierzchni ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków do wyznaczania wartości rynkowej nieruchomości nie jest poprawnym rozwiązaniem. Takie postępowanie może prowadzić do istotnego obniżenia dokładności oraz wiarygodności całego procesu wyceny. W związku z tym warto, aby wpływ błędów średnich pól powierzchni na wartość rynkową nieruchomości był weryfikowany i uwzględniany, co niewątpliwie przyniesie pozytywne skutki. (abstrakt oryginalny)

The result of the appraisal of a market value is most often a unit value, which is finally multiplied by the surface area of a real estate. It could be estimated that average errors in parcels' surface areas would influence the final result of land property valuation. On the basis of the data obtained from geodesic and cartographic documentation centres, complemented by generated examples of the objects fulfilling the imposed criteria of the research process, the analysis of the scale and scope of average errors of parcel' s surface area and their influence on the final result of valuation was conducted. It was presented that, with the greater unit value of a real estate, the influence is more significant. Depending on the case in question, the researched impact may be even more important than an accurate estimation of a unit value. It means that uncritical usage of the surface areas revealed in the register of land and buildings to estimate a market value of real properties is not a good solution. Such a practise may lead to a significant reduction of accuracy and credibility of the whole valuation process. It would be a good option if the influence of average errors of parcel's surface area on real properties' market value was verified and considered, which would undoubtedly bring positive results.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Benduch P.: The Assessment of the Influence of Cadastral Parcel Boundary Points Location Errors on the Accuracy of Analytical Determination of Their Surface Area. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 10, no. 1, 2016, pp. 17-31.
  2. Bieda A., Hanus P., Jasińska E., Preweda E.: Accuracy of determination of real estate area. [in:] the 9th International Conference Environmental Engineering: May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers [electronic document].
  3. Hanus P.: Ocena przydatności dokumentacji byłego katastru austriackiego dla potrzeb prac geodezyjnych. Kraków 2006 [Ph.D. thesis, unpublished].
  4. Mika M., Siejka M.: Badanie zależności pomiędzy różnicą powierzchni katastralnej i ewidencyjnej, a jej wartością ustaloną na podstawie przeciętnych cen transakcyjnych na przykładzie wybranych jednostek ewidencyjnych miasta Krakowa. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2/II, 2013, pp. 111-121.
  5. Mika M., Siejka M.: Wpływ geograficznych i historycznych uwarunkowań na identyfikację granic nieruchomości na przykładzie katastru austriackiego. Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, vol. 11 (4), 2012, pp. 65-74.
  6. Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. 2015, poz. 542 [Regulation of the Minister of Regional Development and Construction Disposition of 29 March, 2001 on the register of land and buildings. Journal of Laws of 2015, no. 542 - consolidated text with amendments].
  7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. 2015, poz. 1774 [Act of 21 August 1997 on real estate management. Journal of Laws of 2015, no. 0, item 1774 - consolidated text with amendments].
  8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Dz.U. 2004, nr 207, poz. 2109 [Regulation of the Council of Ministers of 21 September 2004 on valuation of real properties and development of the Valuation Report. Journal of Laws of 2004, no. 207, item 2109 with amendments].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu