BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mika Monika (University of Agriculture in Cracow, Poland), Leń Przemysław (University of Life Sciences in Lublin, Poland)
Tytuł
The Research of Dependency between the Size of the Cadastral Plots and the Measurement Error of Their Areas Using a Handheld GPS Receiver
Badanie zależności pomiędzy wielkością działek katastralnych a błędem pomiaru ich powierzchni z użyciem ręcznego odbiornika GPS
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2016, nr 10/4, s. 71-80, rys., tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Geodezja, Pomiary, Global Position System (GPS)
Geodesy, Measurement, Global Position System (GPS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma charakter badawczo-poznawczy. Przedmiotem publikacji jest analiza jednego z czynników mogących wpływać na dokładność wyznaczenia pola powierzchni działki ewidencyjnej. Do analizy wykorzystano odbiornik ręczny GPS nowszej generacji. Zamierzeniem badawczym autorów było zbadanie zależności między wartością błędu pomiaru powierzchni, z wykorzystaniem odbiornika Garmin GPSmap62st, a wielkością mierzonej nim działki. W terenie wytyczono dwie działki o różnych wielkościach powierzchni (0,5 ha oraz 1 ha), a następnie dokonano pomiaru wielokrotnego ich powierzchni. Wiarygodność otrzymanych wyników pomiarów terenowych zweryfikowano, posługując się analitycznymi metodami wyznaczenia powierzchni tych samych działek ze współrzędnych. Powierzchnię działek, ustaloną przy użyciu funkcji "Ślad" na podstawie prac terenowych z użyciem odbiornika Garmin, porównano z powierzchnią działek obliczoną analitycznie w układzie lokalnym, a następnie obliczono błędy względne określenia tych powierzchni. Na potrzeby prac terenowych zastosowano konfigurację odbiorników zapewniającą najwyższe z możliwych dokładności. Ponadto do pomiaru zastosowano antenę zewnętrzną. W pracach kameralnych wykorzystano program WinKalk oraz program do prezentacji wyników pomiarów BaseCamp.(abstrakt oryginalny)

This paper is of a cognitive and research nature. The subject of the paper is to analyze one of the factors affecting the accuracy of the determination of the area of a cadastral plot, using the newer generation of handled Garmin GPSmap62st receiver. The research objective of the authors was to find the influence of the size of the cadastral plot on the measurement error of the area, using a manual GPS receiver and thus on the accuracy of the determination of the area of the plot. In the area two plots of different sizes (0.5 ha and 1 ha), was taken into account, and then repeated measurements were performed for those plots. Verification of the reliability of the results of the measurements was made on the basis of an analytical method of determining the area of those plots from coordinates. The area of the plots, measured by using the method called "footprint" based on fieldwork with the Garmin receiver, compared with the area of plots calculated analytically in the local system, and then calculated to determine the relative errors of these areas. For the purpose of the field work the configuration of the receivers was adopted to ensure the highest possible accuracy of measurements. Furthermore, an external antenna was used to make measurements more accurate. The calculations were performed with WinKalk software and for the presentation of measurement results BaseCamp software were used.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Deska K.: Analiza dokładności określenia powierzchni działek rolnych na potrzeby systemu IACS. Przegląd Geodezyjny, nr 1, 2006, pp. 3-9.
  2. Doskocz A.: Analiza dokładności obliczenia pola powierzchni ze współrzędnych. Przegląd Geodezyjny, nr 4, 2005, pp. 3-6.
  3. Kwinta A., Szeptalin A.: Wykorzystanie ręcznych odbiorników GNSS do pomiarów powierzchni działek rolnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 6, 2010, pp. 157-166.
  4. Mika M.: Wykorzystanie ręcznych odbiorników GPS w Systemie Jednolitej Płatności Obszarowej dla wyznaczenia pól powierzchni działek. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 3, 2011, pp. 53-62.
  5. Mika M.: Examination of the Capabilities of Some Models of Hand GPS Receivers for Purposes of Creation of Thematic Maps. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 8, no. 2, 2014, pp. 47-56.
  6. Mika M.: Geodezyjne, prawne i organizacyjne aspekty Jednolitego Systemu Płatności Obszarowej w Polsce. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 1, no. 2, 2007, pp. 77-88.
  7. Mika M.: The use of hand-held GPS receivers for the identification of objects in a wooded area. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 9, no. 1, 2015, pp. 75-82.
  8. Mika M., Salata T.: The use of local databases of spatial information for the preservation of spatial order on example of selected units of local government in Poland. [in:] 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2015, Informatics, Geomatics and Remote Sensing, Conference Proceedings Volume II, Cartography & Gis, Bulgaria 2015, pp. 1163-1173, DOI: 10.5593/sgem2015B22.
  9. Plewako M.: Badanie dokładności ręcznych odbiorników GPS. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 12, 2010, pp.103-107.
  10. www.garmin.com.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu