BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Petryk Agnieszka (Cracow University of Economics)
Tytuł
Assessment of the Content of Heavy Metals in Plants and Soil in the Area of the Trzebinia Municipality, Poland. 1.Cadmium
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/1, s. 1243-1256, rys., tab., bibliogr. 47 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Metale ciężkie, Skażenie gleb, Nieużytki, Produkcja roślinna, Wyniki badań
Heavy metals, Soil contamination, Wasteland, Crop production, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
The study aimed at finding a relationship between the content of cadmium in the soil material and in the above ground parts of plants taken from the areas of the municipality of Trzebinia. Research areas were designated in areas degraded by mining and processing industries, which are now fallows. The total content of cadmium in soil and plant samples as well as soil factors such as organic matter content, granulometric composition, pH and electrolytic conductivity were marked in laboratory analyzes. The concentration of the element in the soils of the municipality exceeded the national regulations for agricultural land (Journal of Laws 2002). Similarly, the metal content in plants is higher than the acceptable standards for animal feed as stated in Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development (2012a). The results indicate a positive relationship between the content of cadmium in the soil at the level of 0-20 cm and its concentration in the above ground parts of plants of fallow lands of the Trzebinia municipality.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramowska A.( 2006). Armeria maritima - Gatunek rośliny przystosowanych do wzrostu na glebach skażonych metalami ciężkimi. Kosmos.nr.2-3. Tom.55,s,217-227.
 2. Bąbelewska A. (2012). Zanieczyszczenia parków krajobrazowych ziemi częstochowskiej metalami ciężkimi. Monography. Jan Długosz University in Częstochowa. Częstochowa.
 3. Baranowska-Morek A. (2003). Roślinne mechanizmy tolerancji na toksyczne działanie metali ciężkich. Kosmos-Problemy Nauk Biologicznych., 52,2,283-298.
 4. Biernacka E., Wójcik M. (1998). Wpływ antropogenizacji środowiska na zawartość Zn, Pb, Cd w roślinności trawiastej. Przegląd Naukowy Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska., 14,15-24.
 5. Brüggemann J. (1999). Auswirkungen der aktuell diskutieren Höchswerte für Blei und Cadmium auf Weizen und Roggen aus Deutschland. VDLUFA-Schriftenreihe 52,449-452.
 6. Chłopecka A. (1994). Wpływ różnych związków kadmu, miedzi, ołowiu cynku na formy tych metali w glebie oraz na ich zawartość w roślinach. IUNG seria R.
 7. Curzydło J. (1995). Skażenia motoryzacyjne wzdłuż dróg i autostrad oraz sposoby przeciwdziałania ujemnym skutkom motoryzacji w środowisku. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych PAN, 418, 265-270.
 8. Dutch List. (2011). Soils and ground water criteria used in The Netherlands for contaminated land. [www.epd.gov.hk/eia/register/report.] (Accessed on 02 March 2014)
 9. Environmental Program for the municipality of Trzebinia for the years 2010- 2013 together with strategic environmental impact assessment of the program.
 10. Gorlach E., Gambuś F. (1991). Desorpcja i fitotoksyczność metali ciężkich zależnie od właściwości gleb. Rocz. Glebozn, 207-214.
 11. Gorlach E., Gambuś F.( 2000). Potencjalne toksyczne pierwiastki śladowe w glebach (nadmiar, szkodliwość, przeciwdziałanie). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 472,275-296.
 12. Gworek B., Borowiak M. (1994). Jak usunąć metale ciężkie z gleb. Owoce - WarzywaKwiaty, 110.
 13. Gwóźdź E., Kopyra M. (2003). Reakcje komórek roślinnych na metale ciężkie-aspekty biotechnologiczne. Biotechnologia. 3(62),107-123.
 14. Industry standard BN-78/9180-11. Gleby i utwory mineralne - podział na frakcje i grupy granulometryczne.
 15. Journal of Laws 2002 No. 165, item 1359. Regulation of the Minister of Environment dated 4 October, 2002 on standards for soil quality and land quality.
 16. Józefowska A. (2009). Materia organiczna gleby i metody jej frakcjonowania. Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie. Monography. T.II,517-523.
 17. Kabata - Pendias A., Pendias H.( 1999). Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN. Warsaw.
 18. Kabata-Pendias A. (2000). Biogeochemia kadmu. [W:]Kadm w środowiskuproblemy ekologiczne i metodyczne. Zeszyty Naukowe Komitetu Człowiek i Środowisko. The Polish Academy of Sciences.14,11-19.
 19. Kabata-Pendias A. (2010). Trace Elements in Soils and Plants. Fourth Edition.
 20. Kabata-Pendias A., Mukherjee A.B.( 2007). Trace elements from soil to human. Springer, Berlin.
 21. Kabata-Pendias A., Szteke B. (2012). Pierwiastki śladowe w geo-i biosferze, Puławy.
 22. Kaszubkiewicz I., Kawałko D. (2009). Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach i roślinach na terenie powiatu jenonogórskiego. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych,40,177-189.
 23. Kiryk F. (1994). Trzebinia. Zarys dziejów miasta i regionu. Wydawnictwo i drukarnia Secesja,
 24. Kot A. (2011). Wskaźniki geochemiczne do oceny stanu zanieczyszczenia metalami ciężkimi środowiska gruntowego terenu poprzemysłowego Zakładów Metalurgicznych "Trzebinia". Materiały VI Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011.Sympozja i Konferencja KKMU nr.6. AGH Pro Futuro,603-612.
 25. Kot-Niewiadomska A. (2013). Ocena stanu środowiska gruntowego w rejonie poprzemysłowym zakładów metalurgicznych "Trzebinia"(ZMI). Zeszyty Naukowe Inżynieria Środowiska Uniwersytet Zielonogórski, 31,5-17. Kraków.
 26. Szuwarzyński M., Kryza A. (1995). Ocena wpływu zakładów przemysłowych -ZG Trzebionka, ZM Trzebini, Rafinerii Nafty w Trzebini, ZSO i in. Na rozmieszczenie metali ciężkich w glebach i wodach obszaru Trzebini Chrzanów. Centr. Arch. Geol. PIG. Warszawa.
 27. Kwiatkowska-Malina J., Maciejewska A. (2009). Wpływ materii organicznej na pobieranie metali ciężkich przez rzodkiewkę i facelię. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych,40,217-223.
 28. Mikos-Bielak M., Tujaka A.(1999). Akumulacja metali ciężkich w glebach i roślinach z przygranicznego pasa środkowowschodniej Polski. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych,18,213-223.
 29. Panek E. (2000). Metale śladowe w glebach i wybranych gatunkach roślin obszaru polskiej części Karpat. Wydawnictwo Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. The Polish Academy of Sciences. Kraków.
 30. Pęckowski J. (2013). Trzebinia: osada górniczo-przemysłowa w powiecie chrzanowskim. Monografia. Trzebinia.
 31. Pietraszek E.(1961). Zagłębie Krakowskie w latach 1796-1848. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R.IX,4.
 32. Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 6 February 2012 on the Level of Undesirable Substances in Animal Feed, Journal of Laws 2012. item 203 [2012a].
 33. Remon E., Bouchardon L., Guédard M.Le., Bessoule J., Conord C., Faure O. (2013). Are plants useful as accumulation indicators of metal bioavailability? Environmental Pollution, 175,1-7.
 34. Sarkar B. (2002). Heavy metals in the environment. Marcel Dekker Inc. New York-Basel, 725.
 35. Staszewski T., Kubiesa P., Łukasik W., Szdzuj J. (2008). Zawartość ołowiu i kadmu w ekosystemach lasów i iglastych na terenie Polski. Metale ciężkie w środowisku. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 36. Szarek-Łukaszewska G., NiklińskaM.( 2002). Concentration of alkaline and heavymetals in Biscutella laevigata L. and Plantago lanceolata L. growing on calamine spoils (S. Poland). Acta Biol Cracov Ser Bot, 44,29-38.
 37. Szuwarzyński. M. (2009). Kopaliny użyteczne ziemi chrzanowskiej i ich wykorzystanie. Chrzanów-studia z dziejów miasta i regionu. Tom III. Chrzanów.
 38. Terelak H., Motowicka-Terelak T., Stuczyński T., Pietruch C.( 2000). Pierwiastki śladowe (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) w glebach użytków rolnych Polski. IUNG, Warsaw.
 39. Trzebiatowski W. (1971). Chemia nieorganiczna. PWN. Warsaw.
 40. Wacławek W., Maćko A.( 2001). Relationships between soil properties and speciation forms of heavy metals. Chemia i Inżynieria Środowiska,t.8,2-3.
 41. Warda M. (1997. Wpływ właściwości gleb na akumulację kadmu i niklu w trawach i roślinach dwuliściennych wybranych z runi pastwiskowej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 448a, 347-351.
 42. Weber J. (1993). Wpływ związków próchnicznych na kumulowanie i migrację w glebie niektórych metali ciężkich emitowanych przez przemysł. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 411,283-292.
 43. Wiater J. (2008). Ocena zawartości miedzi i jej mobilności w glebach kwaśnych wybranych gmin Podlasia. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych,35/36,346-350.
 44. Wiśniewski H., Kowalewski G. (1997). Ekologia z ochroną i kształtowaniem środowiska. Wydawnictwo Agmen, Warszawa.
 45. www.trzebinia.pl
 46. Yan X., Zhang F., Zeng C., Zhang M., Devkota L.P., Yao T. (2012). Relationship Between heavy metal concentrations in soils and grasses of roadside farmland in Nepal. Int. J. Environ. Res. Public Health,9,3209-3226.
 47. Yoon J., Cao X., Zhou Q., Ma LQ. (2006). Accumulation of Pb, Cu, and Zn in native plants growing on a contaminated Florida state. Sci Total Environ,368, 456-64.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.1.091
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu