BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Petryk Agnieszka (Cracow University of Economics)
Tytuł
Species Composition of Vegetation Cover in the Fallow Lands in the Area of the Trzebinia Municipality
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/2, s. 1399-1409, rys., tab., bibliogr. 38 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Rośliny przemysłowe, Metale ciężkie, Szkody górnicze, Zanieczyszczenie środowiska
Industrial plants, Heavy metals, Mining damages, Environmental pollution
Uwagi
summ.
Abstrakt
The aim of the study was to evaluate the species composition in the fallow lands in areas heavily degraded by the mining and processing industries. The research was conducted in the western part of the Małopolska province in the municipality of Trzebinia. The layer C of phytocenosis that is the green layer was analyzed by specifying its all plant species and by approximately estimating vegetation cover according to the modified Braun-Blanquet scale. 212 species of vascular plants were found in the research areas. Species typical of fallow lands and ruderal areas i.e. giant goldenrod, couch grass and bush grass are the dominant species in the study areas. Among the species found in the study areas the species typical of fresh meadows such as false oat-grass, goosegrass and sorrel as well as thermophilic species such as crownvetch, greater knapweed or cypress spurge appear with great frequency.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baker M., Alan J., Wilfried H.O., Ernest., Ent A.V.D., Franc., Malaisse O.S., Ginocchio R. (2010). Metallophytes: the unique biological resource, its ecology and conservational status in Europe, central Africa and Latin America .Published by Cambridge University Press. British Ecological Society,7-40.
 2. Becker T., Brandel M. (2007).Vegetation-environment relationships in a heavy metal - dry grassland complex. Folia Geobotanica 42,11-28.
 3. Becker T., Dierschke H. (2008). Vegetation response to high concentrations of heavy metals in the Harz Mountains, Germany. Phytocenologia, 38,4, 255-265.
 4. CSO Local Data Bank for 2004-2013. The structure of land use in the municipality of Trzebinia (accessed on 23 November 2013)
 5. Domańska H. (1997). Ogólna Uprawa Roli i Roślin. PWN, Warsaw.
 6. Dzienia S., Dojss D., Wereszczak J. (1997). Wpływ płodozmianu i ugorowania na właściwości chemiczne gleby lekkiej. Roczniki Gleboznawcze, 48,1/2,15-18.
 7. Dzienia S., Dojss D., Wereszczak J. (1998). Wpływ płodozmianu i ugorowania na właściwości chemiczne gleby lekkiej. Roczniki Gleboznawcze, 48,1/2,15-18.
 8. Dzwonko Z. (2007). Przewodnik do badań fitosocjologicznych, Wydawnictwo Sorus, seria Vademecum Geobotanicum, Kraków-Poznań.
 9. Environmental Program for the municipality of Trzebinia for the years 2010-2013 together with strategic environmental impact assessment of the program.
 10. Golonka Z., Świętochowski B. (1950). Uprawa roli i roślin. PWR i L, Warsaw.
 11. Hochół T., Łabza T., Stupnicka-Rodzynkiewicz E. (1998). Zachwaszczenie wieloletnich odłogów w porównaniu do stanu na polach uprawnych. Bibliotheca Fragmenta Agronomica,5,115-123.
 12. http://www.weather-forecast.com/locations/Trzebinia
 13. Koc J., Ciećko C., Janicka R., Rochwerger A. (1996).Czynnki kształtujące poziom mineralnych form azotu w wodach obszarów rolniczych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 418,37-44.
 14. Kostuch R., Lipski C., Ryczek M. (2004). Naturalne czynniki kształtujące różnorodność składu florystycznego użytków zielonych. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, Inżynieria Środowiska,412,25,81-87.
 15. Kot-Niewiadomska A. (2013). Ocena stanu środowiska gruntowego w rejonie poprzemysłowym zakładów metalurgicznych "Trzebinia"(ZMI).Zeszyty Naukowe Inżynieria Środowiska Uniwersytet Zielonogórski, 31,5-17.
 16. Kryszak A., Kryszak J., Grynia M. (2007). Zmiany degradacyjne na łąkach i pastwiskach wyłączonych z użytkowania. Acta Botanica Warmiae et Masuriae, 4,205-214.
 17. Krzaklewski W., Pietrzykowski M. (2002). Selected physico-chemical properties of zinc and lead ore tailings and their biological stabilisation. Water Air Soil Pollut, 141,125-42.
 18. Kuraszkiewicz R. (1994). Jak przywrócić kulturę zaniedbanej glebie. Agrochemia,11,3-4.
 19. Łabza T., Hochół T., Stupnicka-Rodzynkiewicz E. (2003). Zmiany we florze odłogów i sąsiadujących z nimi pół uprawnych w latach 1993-2001. Zeszyty Problemowe Post Nauk Rolniczych, 490,143-152.
 20. Majda J. (1997). Zagrożenie pola chwastami po 3-letnim odłogu. Cz.2. Zachwaszczenie zaoranego odłogu i kolejno uprawianych roślin. Bibliotheca Fragmenta Agronomica.,3,271-274.
 21. Malicki L., Kurus J., Pałys E., Podstawska-Chmielewska E. (2002). Fitocenoza odłogu na glebie lekkiej i ciężkiej jako element krajobrazu rolniczego. Fragmenta Agronomica, 1,32-39.
 22. Malicki L., Podstawska-Chmielewska E. (1998). Zmiany fitocenozy i niektórych właściwości gleby zachodzące podczas odłogowania oraz będące efektem zagospodarowania wieloletniego odłogu. Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 5,97-114.
 23. Marks M., Nowicki J., Szwejkowski Z. (2000b). Odłogi i ugory w Polsce. Cz. II. sposoby zagospodarowania. Fragmenta Agronomica (XVII),1,(65),20-33.
 24. Marks M., Nowicki J. (2002a). Aktualne problemy gospodarowania ziemią rolniczą w Polsce. Cz. I. Przyczyny odłogowania gruntów i możliwości ich rolniczego zagospodarowania. Fragmenta Agronomica,(XIX),1(73),58-67.
 25. Marks M., Nowicki J., Szwejkowski Z.( 2000a). Odłogi i ugory w Polsce. Cz. I. Przyczyny odłogowania i zjawiska towarzyszące. Fragmenta Agronomica,(XVII), 1(65),5-19.
 26. Motyka J., Szuwarzyński M. (1998). Wpływ składowiska odpadów przemysłowych z ZSO Górka w Trzebini ma jakość wód podziemnych. W: Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Publishing House of Univesity of Silesia. Katowice. 131-141.
 27. Niedźwiecki E., Meller E., Malinowski R. (1998). Wartość i przydatność rolnicza odłogowanych gleb Pomorza Zachodniego. Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 5,35-44.
 28. Parraga-Aguado I., Querejeta J.I., González-Alcaraz M.N., Jiménez-Cárceles F.J., Conesa H.M. (2014). Usefulness of pioneer vegetation for the phytomanagement of metal(loid)s enriched tailings: Grasses vs. shrubs vs. trees. Journal of Environmental Management, Volume 133,15 January 2014, Pages,51-58.
 29. Podstawska-Chmielewska E., Kurus J. (2007). Wpływ wieloletniego odłogowania pola ornego na właściwości chemiczne gleby. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych,520, 845-850.
 30. Rola J., Rola H. (1998). Ograniczenie zarastania chwastami segetalnymi i ruderalnymi ugorów oraz odłogów. Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 5,145-159.
 31. Świętochowski B., Jabłoński B., Radomska M., Krężel R. (1996). Ogólna uprawa roli i roślin. PWR i L. Warsaw.
 32. Szarek-Łukaszewska G., Grodzińska K. (2011). Grasslands of a Zn-Pb post-mining area (Olkusz Ore-bearing Region, S Poland). Polish Botanical Journal,56(2),245-260.
 33. Szarek-Łukaszewska G., NiklińskaM. (2002). Concentration of alkaline and heavymetals in Biscutella laevigata L. and Plantago lanceolata L. growing on calamine spoils (S. Poland). Acta Biol Cracov Ser Bot, 44,29-38.
 34. Wong MH. (2003). Ecological restoration of mine degraded soils, with emphasis on metal contaminated soils. Chemosphere, 50,775-80.
 35. Wysocki Cz., Sikorski P. (2002). Fitosocjologia stosowana. Publishing House of Warsaw University of Life Sciences. Warsaw
 36. Ye ZH., Shu WS., Zhang ZQ., Lan CY., Wong MH. (2002).Evaluation of major constraints to revegetation of lead/zinc mine tailings using bioassay techniques. Chemosphere, 4,1103-11.
 37. Zawieja J. (2007). Wpływ odłogowania i użytkowania łąki na skład jej fitocenozy. Cz. II. Liczebność i skład gatunkowy nasion roślin w glebie. Acta Botanica Warmiae et Masuriae, 4,441-447.
 38. Ziemińska-Smyk M. (2000). Zachwaszczenie pól wyłączonych czasowo z użytkowania rolniczego w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych. Publishing House of University of Maria Skłodowska-Curie in Lublin. Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.2.103
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu