BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Romaszewski Artur (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Trąbka Wojciech (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Kielar Mariusz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Gajda Krzysztof (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Identyfikacja i uwierzytelnienie w systemie informacyjnym opieki zdrowotnej po wprowadzeniu rozporządzenia UE eIDAS
Identification and Authentication in the Health Care Information System after the Introduction of the EU eIDAS Regulation
Źródło
Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2016, nr 42, s. 1-23, rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, System informacyjny, Regulacje prawne
Health care, Information system, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Informatyzacja ochrony zdrowia po raz kolejny znalazła się w punkcie wyjścia. Nie wiadomo czy planowany system w ochronie zdrowia w kształcie przewidzianym ustawą w ogóle ruszy i będzie funkcjonował. W związku z tym, należy ponownie rozważyć, czy założenia opracowywane przed laty należy wdrażać, czy może rozwiązania technologiczne dnia dzisiejszego umożliwiają inny kształt systemu i jego znaczne uproszczenie i odformalizowanie. Należy spróbować odpowiedzieć na pytanie, jaka jest najbliższa przyszłość narzędzi służących do identyfikacji i uwierzytelnienia oraz składania podpisów, pieczęci elektronicznych, jak też innych usług zaufania, niezbędnych zarówno do prowadzenia i przetwarzania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej, rozwiązań systemu krajowego oraz innych usług związanych z wykorzystaniem systemów informatycznych i sieci telekomunikacyjnych, w tym usług z zakresu telemedycyny. W 2016 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L z dn. 28 sierpnia 2014 r.) - elDAS. Jest to akt prawny obowiązujący na terenie Unii Europejskiej bezpośrednio i nie wymagający implementacji prawa krajowego. Jednak w przypadku tej regulacji w kilku obszarach pozostawiono swobodę dla prawa krajowego. W związku z tym przygotowuje się ustawę o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw. Celem artykułu jest wskazanie, co wynika z powyższych regulacji w praktyce funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. (abstrakt oryginalny)

The digitization of the healthcare system is again in its starting point. It is unknown, whether the scheme that was planned in the form regulated by the act will start functioning. As a result, it should be reconsidered whether the solutions that were developed several years ago should be implemented or perhaps current technological solutions make it possible to change, simplify and deformalize the scheme. Thus, one should find the answer to the question about the nearest future of the instruments for the identification and authentication of signatures and electronic seals as well as of other trust services necessary for running and processing medical e-documents, the national scheme solutions and other services that apply IT systems and telecommunication networks, including the telemedicine services. In 2016, the European Parliament and Council of Europe Regulation on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market No 910/2014 (eIDAS) will enter into force ( EU Official Journal, 28 August, 2014).. This legal act will be applied directly in EU and will not require the implementation of the national law. Consequently, an act is being prepared on trust services, electronic identification and the amendment of certain acts. The aim of the article is to present the implications of the above regulations in the practical functioning of the healthcare system. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Papińska-Kacperek J., Usługi cyfrowe. Perspektywy wdrożenia i akceptacji cyfrowych usług administracji publicznej w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
 2. Lewandowski R., Elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego - słabe i mocne strony projektowanego rozwiązania. Źródło internetowe: http://ww1.pwpw.pl/kwartalnik_archiwum.html?id=48&magCid=249
 3. Mielnicki T. Wołowski F., Grajek M., Popis P. Łuczak P., Tabor M., Brakoniecki M., Identyfikacja i uwierzytelnienie w usługach elektronicznych, Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich, Warszawa 2013
 4. PN ISO/IEC 27001:2007
 5. PN-I-020003.1.031
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników - źródło internetowe: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//522/12286305/12357434/12357435/dokument2253 09.pdf
 7. Projekt ustawy o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw - źródło internetowe: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12283556
 8. Projekt ustawy o zmianie ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia z 30 kwietnia 2015 r.
 9. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności - źródło internetowe: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1501
 10. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)2015/1502 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia minimalnych specyfikacji technicznych i procedur dotyczących poziomów zaufania w zakresie środków identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych - źródło internetowe: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1501
 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE
 12. Standard CWA 14167-1 w zakresie świadczenia usług innych niż wydawanie certyfikatów kwalifikowanych;
 13. Standard ETSI TS 102 042, wersja 1.2.4.
 14. STORK - D2.3 - Quality authenticator scheme
 15. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku, Dz.2016 U. poz. 542
 16. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654
 17. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Dz. U. 2005 nr 64 poz. 565
 18. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1708
 19. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, Dz. U. 2014 poz. 174.
 20. Załącznik nr 8 do Studium Wykonalności projektu "Ariadna" - Dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia elDAS" https://mac.gov.pl/files/zalacznik_nr_8_kopia_protokolu_z_prezentacji_publicznej_ ariadna.pdf
 21. Zanaboni P., Knarvik U., Wootton R, Adoption of routine telemedicine in Norway: the current Picture, Glob Health Action 2014, 7: 22801 - http://dx.doi.org/10.3402/gha.v7.22801
 22. Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia karty ubezpieczenia zdrowotnego i karty specjalisty medycznego, Dz. Urz. Min. Zdr. 2014.50 ogłoszony: 2014-03-26;
 23. Źródło internetowe: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ PL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910
 24. Źródło internetowe: http://www.dobreprogramy.pl/Po-kolejnej-awarii-ePUAPmoze- jednak-czas-zaorac-eadministracyjny-niewypal,News,72952.html
 25. Źródło internetowe: http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1603800,Rodzina-500-wnioski-onlineskladane- glownie-przez-banki-Zobacz-najczestsze-bledy.
 26. Źródło internetowe: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12283556, Projekt ustawy o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6285
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu