BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Romaszewski Artur (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Trąbka Wojciech (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Kielar Mariusz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Gajda Krzysztof (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Wprowadzenie usług zaufania zgodnych z rozporządzeniem UE eIDAS w aspekcie systemów informacyjnych opieki zdrowotnej (część II)
Introduction of Trust Services Pursuant to EU eIDAS Regulation With Regard to Information Systems in Healthcare (Part II)
Źródło
Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2016, nr 42, s. 41-55, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Zaufanie, System informacyjny, Regulacje prawne
Health care, Trust, Information system, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule omówiono ideę otwartych i zamkniętych usług zaufania oraz ich rodzaje. Przedstawiono koncepcję krajowej infrastruktury zaufania oraz narodowego centrum certyfikacji usług zaufania. Rozporządzenie eIDAS między innymi wprowadza zmiany w istniejących usługach np. podpis elektroniczny jak również wprowadza nowe usługi jak pieczęć elektroniczna, uwierzytelnienie witryn internetowych oraz konserwację elektronicznych podpisów, pieczęci i certyfikatów. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the concept of open and closed trust services and their types. It presents the idea of the national trust infrastructure and the national center for trust services certification. The eIDAS regulation , among other things, introduces changes in the existing services (e.g. in. the electronic signature) and such new services as electronic seal, authentication of websites and the preservation of electronic signatures, seals and certificates. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Marucha-Jaworska M., Podpisy elektroniczne, biometria, identyfikacja elektroniczna. Elektroniczny obrót prawny w społeczeństwie cyfrowym. Wydawnictwo Lex, Warszawa 2015
 2. Mielnicki T. Wołowski F., Grajek M., Popis P. Łuczak P., Tabor M., Brakoniecki M., Identyfikacja i uwierzytelnienie w usługach elektronicznych, Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich, Warszawa 2013
 3. Pejaś J., Szulga M.,Wagemann M., Stoliarowa-Myć A., Wiktorczyk P., Wdrożenie rozporządzenia elDAS w Polsce - raport, http://www.internet.pl/wpcontent/ uploads/2014/07/Ekspertyza-Glówna-w.-4-2.pdf
 4. Projekt ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z 03.06.2016 r. - https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12283556
 5. Projekt ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z 03.06.2016 r. - https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12283556, art. 4
 6. Projekt ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (projekt 3.06.2016)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1819
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1819
 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE
 11. Stanowisko Poczty Polskiej https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283556/12343437/12343440/dokument216770.p df
 12. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168^ 24 http://telewizjarepublika.pl/dowod-osobisty-aplikacja-na-smartfon-morawiecki-zapowiada-koniecquotpapierowej- polskiquot,34815.html 55
 13. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565
 14. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450
 15. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450
 16. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657
 17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926
 18. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417
 19. Wróbel A., [w]: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III pod red. D. Kornobis-Romanowskiej i J. Łacny, Warszawa 2012
 20. Źródło internetowe: http://notariat.pl/wiadomosci-notariat/374- uwierzytelnianie-w-eidas-to-nie-jest-skladanie-podpisu-elektronicznego
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6285
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu