BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stuglik Joanna
Tytuł
Wyzwania współczesnego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego w obliczu zmian - analiza przypadku
The Challenges of Modern Management in Local Government Units in the Face of Change - Case Study
Źródło
Modern Management Review, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (2), s. 125-138, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Zarządzanie, Studium przypadku
Local government, Management, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Funkcjonowanie administracji samorządowej może wywierać istotny wpływ na rozwój wspólnoty lokalnej. Niestety dotychczasowa praktyka dowodzi jednak, że w wypadku procesów związanych z zarządzaniem w samorządach terytorialnych częściej mamy do czynienia jedynie z administrowaniem niż z systemem zarządzania. Zarządzanie bowiem, w przeciwieństwie do administrowania, powinno być procesem, który zawiera w sobie aktywność i kreatywność. Artykuł jest poświęcony metodom reorganizacji, służącym usprawnieniu pracy jednostki samorządu terytorialnego. Skupiono się na jednej z wybranych metod - metodzie rozwoju instytucjonalnego. Metoda rozwoju instytucjonalnego urzędów obejmuje: analizę poziomu rozwoju instytucjonalnego, projektowanie zmian (usprawnień) instytucjonalnych, ich wdrażanie oraz monitorowanie i ocenę efektów. Dzięki obserwacji wskazanych obszarów zarządzania według określonych kryteriów można dokonać identyfikacji słabych i mocnych stron w nich występujących, a na tej podstawie badacz ma możliwość wskazania luk oraz sposobów dokonania usprawnień. Analiza instytucjonalna dotyczy dziewięciu obszarów funkcjonowania urzędu. W artykule opisano analizę jednego z obszarów - mianowicie organizacji i funkcjonowania urzędu. Analizy dokonano na podstawie jednego z małopolskich urzędów gminy w roku 2015. Analizę organizacji i funkcjonowania urzędu oparto na modelu analizy instytucjonalnej. W artykule przedstawiono efekty analizy wybranego obszaru i kryteriów zarządzania urzędem. (abstrakt oryginalny)

The functioning of the local administration may have a significant impact on the development of the local community. Past practice shows, however, unfortunately, that in the case management processes in local authorities, often we have to deal only with the administration than management system. Management,in contrast to the administration, it should be a process, which includes the activity and creativity. The article is devoted to the methods of reorganization, streamlining work serving local government units. The focus is on one of the selected methods - the method of institutional development. The method institutional development offices, includes an analysis of the level of institutional development, design changes (improvements) institutional, their implementation and monitoring and evaluation of the results. With the observation of specified areas of management, according to specific criteria, you can identify strengths and weaknesses in them occurring, and on this basis, the researcher is able to identify gaps and ways to make improvements. Institutional analysis applies to the nine areas of the office. The article describes an analysis of one of the areas namely the organization and functioning of the Office. The analysis was performed based on one of the Malopolska offices of the municipality in the 2015. The analysis of the organization and functioning of the office is based on the model of institutional analysis. The article presents the results of analysis of the selected area and office management criteria. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza instytucjonalna gminy. Metoda planowania rozwoju instytucjonalnego, red. A. Szczepanik, M. Kukiełka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2010.
  2. Katalog narzędzi rozwoju instytucjonalnego w samorządzie lokalnym, red. M. Zawicki, UE w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2011.
  3. Materiały udostępnione przez urząd gminy (materiały źródłowe).
  4. Pawłowska A., Ocena poziomu rozwoju instytucjonalnego urzędu - doświadczenia urzędu miasta Częstochowy, "Zarządzanie Publiczne" 14/2 (2011).
  5. Rozwój instytucjonalny. Poradnik dla samorządów terytorialnych, red. S. Mazur, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
  6. Stabryła A., Ogólna koncepcja analizy i projektowania systemów zarządzania procesowego, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 21/2 (2012).
  7. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.22
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu