BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślusarczyk Beata (Politechnika Częstochowska), Baryń Magdalena (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Diagnosis of the Situation of Family Business in Poland
Diagnoza sytuacji firm rodzinnych w Polsce
Źródło
Modern Management Review, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (2), s. 139-149, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość
Family-owned business, Small business, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Firmy rodzinne odgrywają bardzo ważną rolę zarówno w poszczególnych gospodarkach narodowych, jak i w gospodarce globalnej. Mimo to w wielu krajach nadal są niedoceniane, nie dostrzega się ich specyficznych cech i uwarunkowań działania. W Polsce dopiero stosunkowo niedawno zaczęto szerzej interesować się tą tematyką i dostrzegać odmienność i wyjątkowość firm rodzinnych. Nadal jednak jest w tej materii wiele do zrobienia - począwszy od dokładniejszego oszacowania wpływu tych podmiotów na polską gospodarkę, przez ułatwienia prawne dla firm rodzinnych, aż po wsparcie naukowobadawcze. Mimo tych niedostatków przedsiębiorstwa te stale się rozwijają, część z nich decyduje się nawet na ekspansję zagraniczną. Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji firm rodzinnych w Polsce, najważniejszych problemów ich funkcjonowania oraz postrzegania przez nie własnej przyszłości. Przeprowadzone analizy pozwalają uznać sytuację tych podmiotów za stabilną, przy czym coraz mniej jednostek skłonnych jest do rozpoczynania nowych inwestycji. Firmy rodzinne w swej działalności borykają się z wieloma specyficznymi problemami, wśród których na pierwszy plan wysuwają się kwestie związane z sukcesją oraz brakiem formalnych mechanizmów zarządzania. Równie istotne dla rozwoju tych przedsiębiorstw są bariery wynikające z niedostatecznego wsparcia akademickiego. Konsekwencjami takiego stanu rzeczy są choćby brak odpowiedniej oferty kształcenia dla kadr zarządzających firmami rodzinnymi (uwzględniającej specyfikę tych jednostek) czy nieświadomość wpływu eksponowania "rodzinności" na postrzeganie marki przez klientów. Tymczasem okazuje się, że konsumenci są pozytywnie nastawieni do firm rodzinnych i często są skłonni zapłacić więcej za produkty lub usługi dostarczane przez te podmioty. Rodzinność może zatem stanowić podstawę kształtowania działań marketingowych tych przedsiębiorstw, przyczyniając się do osiągania przewagi konkurencyjnej nad jednostkami nierodzinnymi. (abstrakt oryginalny)

Family businesses play a very important role both in the individual national economies and the global economy. Despite this, in many countries still they are underestimated, and there are not noticed their specific characteristics and terms of functioning. In Poland relatively recently there are started to pay more attention to this topic and noticed uniqueness of family businesses. However, there are still many things to do in this area. The purpose of this article was to present situation of family businesses in Poland, most important problems of their functioning and their perception of their own future. A conducted analysis allows to consider the situation of these entities as stable, with fewer and fewer enterprises willing to embark on new projects. Family businesses in their activities face a number of specific problems, among which come to the force the issues of succession and the lack of formal governance mechanisms. Equally important for the development of these enterprises are barriers resulting from insufficient academic support. The consequence of this situation is the lack of adequate educational offer for managers of family businesses (taking into account the specificity of these entities), or ignorance of the impact of promotion "family value" to brand's perception by customers. However, it turns out that consumers have a positive attitude to family businesses and are often willing to pay more for its products. "Family value" may, therefore, be a basis for developing marketing activities of these enterprises, thus contributing to the achievement of a competitive advantage over non-familiar companies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Astrachan J.H., Klein S.B., Smyrnios K.X., The F-PEC Scale of Family Influence: A proposal for solving the Family Business Definition Problem, "Family Business Review" 15/1 (2002).
 2. Badanie firm rodzinnych 2015. Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej i świata, PwC 2015, http://www.pwc.pl (access on: 28th May 2016).
 3. Barometr firm rodzinnych. W oczekiwaniu na zmiany, KPMG, wrzesień 2015, https://home.kpmg.com (access on: 28th May 2016).
 4. Chittoor R., Das R., Professionalization of management and succession performance? A Vital Linkage, "Family Business Review" 2007/20.
 5. Chrisman J.J., Chua J.H., Dharma P., Trends and Directions in the Development of a Strategic Management Theory of the Family Firm, "Entrepreneurship: theory and practice" 29/5 (2005).
 6. Cyran K., Bariery współpracy sfery biznesu z jednostkami naukowymi z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw, "Modern Management Review" 22/3 (2015).
 7. Czarniewski S., Small and Medium-Sized Enterprises in the Context of Innovation and Entrepreneurship in the Economy, "Polish Journal of Management Studies" 13/1 (2016).
 8. Family Businesses and the Polish Economy - Opportunities and Challenges, Polish Agency for Enterprise Development, Warsaw 2009.
 9. Harms H., Review of Family Business Definitions: Cluster Approach and Implications of Heterogeneous Application for Family Business Research, "International Journal of Financial Studies" 2014/2.
 10. Lema D., Durendez A., Managerial behavior of small and medium-sized family businesses: an empirical study, "International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research" 13/3 (2007).
 11. Małyszek E., Problem różnorodności definicji i typologii firm rodzinnych - konsekwencje i podejścia do jego rozwiązania, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" XIII/6 (2012).
 12. Mandl I., Overview of Family Business Relevant Issues. Final Report, Vienna 2008, https://ec.europa.eu (access on: 28th May 2016).
 13. Masny-Dawidowicz M., Specyficzne problemy kierowania firmą rodzinną, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" XIV/6 (2013), part II.
 14. Miller D., Le-Breton Miller I., Lester R.H., Canella A.A., Are Family Firms Really Superior Performers, "Journal of Corporate Finance" 13/5 (2007).
 15. Nikodemska-Wołowik A.M., Poles opinion on Family Businesses Foundation. The end of a business shark stereotype, inAct Public relations, Poznań 2015.
 16. Pietrasieński P., Ślusarczyk B., Internationalization of Small and Medium Enterprises - Empirical Research Review on Barriers to Entry Into Foreign Markets, "Polish Journal of Management Studies" 11/1 (2015).
 17. Responsible Development Plan, Ministry of Development, Warsaw 2016, http://www.mr.gov.pl (access on: 28th May 2016).
 18. Sciascia S., Mazzola P., Family Involvement in Ownership and Management: Exploring Nonlinear Effects on Performance, "Family Business Review" 21/4 (2008).
 19. Strategia czy intuicja. Profesjonalizacja firm rodzinnych, Blackaprtners 2015, https://blackpartners.pl/publikacje/ (access on: 28th May 2016).
 20. Sułkowski Ł., Definicje i typologie małych firm rodzinnych - wnioski z badań, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" XII/6 (2011).
 21. Welsh D.H.B., Raven P., Family Business in the Middle East: An Exploratory Study of Retail Management in Kuwait and Lebanon, "Family Business Review" 29/1 (2006).
 22. Zatwarnicka-Madura B., Irracjonalność zachowań konsumenta, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy" 2009/93.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.23
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu