BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nieplowicz Maria (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
The Selection of Measures for Effective Implementation of the Strategy of the City
Dobór mierników w skutecznym wdrażaniu strategii miasta
Źródło
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (2), s. 145-152, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Strategiczna Karta Wyników, Rozwój miasta, Pomiar efektywności, Mierniki efektywności
City, Balanced Scorecard (BSC), City development, Efficiency measurement, Effectiveness indicators
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie doboru mierników w skutecznym wdrażaniu strategii miasta na przykładzie zrównoważonej karty wyników (Balanced Score card), ze szczególnym uwzględnieniem dużych miast polskich (metropolii takich jak Gdańsk, Lodź, Katowice, Kraków, Poznań Warszawa, Wrocław). Jednostki samorządu terytorialnego korzystają ze środków przekazanych przez lokalne społeczności. W związku z tym opracowywane przez nich strategie powinny być dobrze zaprojektowane, zorientowane na klienta, spełniać ich oczekiwania oraz dostarczać usługi najwyżej jakości. Ponadto pomiar efektywności jest bardzo ważny w sytuacji ograniczonych środków na zadania publiczne w miastach polskich. Konieczne zatem jest poszukiwanie nowych narzędzi, które będą pomocne w opracowaniu strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego i w monitorowaniu ich skutecznej realizacji. W artykule na początku przedstawiono ideę zrównoważonej karty wyników, która ewoluowała od wielowymiarowego systemu pomiaru dokonań, poprzez instrument obrazowania strategii przedsiębiorstwa za pomocą tzw. map strategii, poprzez całościowy system zarządzania strategicznego, uwzględniający kwantyfikację aktywów niematerialnych, aż po model synergii organizacyjnej. Następnie opisano wymagania odnośnie mierników oraz zaprezentowano przykładowe cele i mierniki w czterech perspektywach zrównoważonej karty wyników, to znaczy w perspektywie klienta, perspektywie procesów wewnętrznych, perspektywie finansów oraz perspektywie rozwoju. W podsumowaniu wskazano na gotowość polskich dużych miast do wdrożenia zrównoważonej karty wyników. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analiza literatury, analizę strategii dużych miast polskich oraz wnioskowanie przez analogię. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the selection of performance measures for effective implementation of the city strategy on the example of the Balanced Scorecard with a particular emphasis on the big cities in Poland (metropolises). Local government units benefit from the funds supplied by the local community. So a very important issue is to create customer focused strategies that are well designed to meet the needs of customers and provide the highest levels in product and service performance.Measuring efficiency is a challenge in the context of limited resources for the public undertakings in Polish cities. Therefore, it is necessary to search for the new tool that describes the strategy of the local government unit's development and helps to monitor its effective realization.At the beginning the article presents the general concept of the Balanced Scorecard. Then, there is discussed the requirements for performance measures. Next, there are presented the examples of goals and measures in four perspective: serve the customer, run the business, manage resource and develop employees. The summary indicates the readiness of big Polish cities to implement the Balanced Scorecard.In the article, the following research methods were used: the literature research, the analysis of the resolutions implementing the city strategy made by the councils of the cities, and the reasoning by analogy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance, "Harvard Business Review", January-February 1992.
 2. Kaplan R. S., Norton D. P., The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action, Harvard Business School Press, Boston 1996.
 3. Kaplan R.S., Norton D.P., The Strategy-Focused Organization. How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment, Harvard Business School Press, Boston 2000.
 4. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategy map: converting intangible assets into tangible outcomes, Harvard Business School Press, Boston 2004.
 5. Nita B., Cztery generacje balanced score card w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, [in:], Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, ed. B. Kłosowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 6. Nita B., Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 7. Niven P.R., Balanced Scorecard step-by-step for Government and Nonprofit Agencies, John Wiley & Sons Inc, United States of America 2003.
 8. Strategia Rozwoju Krakowa 2030, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=56832 (15.06.2016).
 9. Strategia Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus, http://www.gdansk.pl/urzad/strategia (15.06.2016).
 10. Strategia Rozwoju Miasta Łódź 2020+, www.ekonomiaspoleczna.pl/.../lodz_diagnoza_strategiczna_wyniki.pdf (15.06.2016).
 11. Strategia Rozwoju Miasta "Katowice 2030", https://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/11/20/1448018129.pdf (15.06.2016).
 12. Strategia Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030, http://www.poznan.pl/mim/main/strategia-rozwoju-miasta-poznania-doroku-2030-aktualizacja-2013,p,14886,26640,26644.html (15.06.2016).
 13. Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030, http://omw.um.warszawa.pl/ (15.06.2016).
 14. Świerk J., Analiza gotowości polskich miast do wdrożenia strategicznej karty wyników, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 442, Wrocław 2016.
 15. Wrocław 2030. Strategia Rozwoju Wrocławia, http://www.wroclaw.pl/strategia-rozwoju-wroclawia-2030/ (15.06.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9918
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.26
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu