BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuklińska Katarzyna (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Kreowanie zaufania osób starszych do instytucji publicznych na przykładzie ośrodków pomocy społecznej
Creation of Elderly People's Trust for Public Institutions Based on the Example of Social Welfare Centers
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 2, s. 155-170, wykr., bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w dobie ograniczonego zaufania
Słowa kluczowe
Ludzie starsi, Starzenie się społeczeństw, Opieka socjalna, Pomoc państwowa
Elderly people, Ageing of the population, Social services, State aid
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pierwszym etapie realizacji projektu (31.03.2014-30.06.2014) przeprowadzono badanie wśród osób, które pracują w ośrodkach, takich jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS) i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), ponieważ uznano, że mają one stosowną wiedzę wynikającą z ich codziennej pracy. Dla twórców badania ważne było poznanie sposobu myślenia i działania osób pracujących w wyżej wymienionych ośrodkach, dlatego po przeanalizowaniu zebranych odpowiedzi zdecydowano się przeprowadzić drugi etap badań (09.10.2014-09.12.2014), którego celem było pogłębienie informacji uzyskanych w etapie pierwszym. Tym razem skoncentrowano się na dwóch typach ośrodków: Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej (MOPS) i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej (GOPS), uznając że porównanie ich działalności oraz poznanie siły wzajemnych kontaktów może być istotne dla prowadzonego projektu. (fragment tekstu)

Ageing of the populations is an international major problem for many public institutions. It's very difficult to find a proper solution. Society, especially elderly people, does not trust institutions like social welfare centers. They are afraid of their future life despite new solutions are proposed by Polish government or the European Union. The question is if the people are right. This article was written on the basis of two researches conducted among people who work in public institutions like social welfare centers, because it was interesting point what they knew about elderly people's life. Institutional assessment regarding the ageing population phenomenon has been recognized as one of the basic factors that will be used for planning and implementation of any projects aimed at improving the situation of elderly people. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cancedda A., Blakemore M., Mc Donald N., Pickles A., Viertelhauzen T. (2014), Evaluation of the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations. Final report, Ecorys, Rotterdam, ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12616&langId=en [dostęp: 29.06.2016].
 2. European Implementation Assessment (2012), European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536344/EPRS_IDA(2015)536344_EN.pdf [dostęp: 26.06.2016].
 3. Kuklińska K.L. (2014), Ocena przygotowania ośrodków pomocy społecznej do działań na rzecz osób 45+ - wstępne wyniki eksploracyjnych badań ankietowych [w:] E. Gołębiowska (red.), Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Warszawa-Łódź.
 4. Miasto Stołeczne Warszawa (2014), Warszawska Rada Seniorów, [online] http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawska-rada-senior-w-rozpocz-prac [dostęp: 30.06.2016].
 5. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2013), Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce. Raport ewaluacyjny, [online] https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/europejski-rok-aktywnosci-osob-starszych-i-solidarnosci- miedzypokoleniowej-2012/raport-ewaluacyjny/ [dostęp: 25.06.2016].
 6. Nowicka A. (2008), Starość jako faza życia człowieka [w:] A. Nowicka (red.), Wybrane problemy osób starszych, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Zielona Góra.
 7. Simmel G. (1975), Socjologia, PWN, Warszawa.
 8. Starczewski B. (2013), O gminnej radzie senioralnej, Wolters Kluwer, [online] http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/gminne-rady-seniorow-samorzady-przekonaja-sie-do-nowej-instytucji/2 [dostęp: 26.06.2016].
 9. Starzyk K. (2014), Czas na Rady Seniorów, InstytutObywatelski.pl, [online] http://www.instytutobywatelski.pl/22105/lupa-instytutu/co-gminom-po-radach-seniorow-co-seniorom-po-radach [dostęp: 30.06.2016].
 10. Szarota Z., Wartości służące pomyślnemu starzeniu się, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, [online] http://www.utw.up.krakow.pl/pliki/lectorium/wyklad2.pdf [dostęp: 25.06.2016].
 11. Szkutnik Z. (2016), Kongres seniorów dla seniorów, Miejska Rada Seniorów w Poznaniu, http://mrs.poznan.pl/kongres-seniorow-dla-seniorow/ [dostęp: 30.06.2016].
 12. Sztompka P. (2003), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.
 13. Uchwała nr 238 Rady Ministrów z 24 grudnia 2013, Monitor Polski, 4.02.2014, poz. 118.
 14. Wartość [w:] Encyklopedia PWN, [online] http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wartosc;3994143.html [dostęp: 25.06.2016].
 15. Waszkiewicz M. (2014), Nowe rady seniorów to może być przełomowy krok, ngo.pl, [online] http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/996118.html [dostęp: 29.06.2016].
 16. Zaufanie [w:] Słownik Języka Polskiego, [online] http://sjp.pwn.pl/sjp/zaufanie;2544487.html [dostęp: 26.06.2016].
 17. Znaniecki F. (2001), Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu