BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bauer Kinga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Ujawnienia informacji na temat postępowania restrukturyzacyjnego w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Disclosure of Restructuring Proceedings in Financial Statements of Ompanies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 571-580, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja, Sprawozdanie finansowe spółek giełdowych, Upadłość przedsiębiorstwa
Restructuring, Financial statements of listed companies, Enterprise bankruptcy
Uwagi
streszcz., summ., Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Abstrakt
Cel - Zbadanie bezprecedensowej transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kiedy to państwowa firma znajdująca się w WIG20 ogłasza wezwanie na inną firmę z tego indeksu i dochodzi do przejęcia. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie czy było to wrogie, czy przyjazne przejęcie. Metodologia badania - Badanie oparte jest na metodzie case study oraz zawiera elementy analizy danych wtórnych. Wynik - Nieprecyzyjność definicji wrogiego i przyjaznego przejęcia oraz duży dynamizm badanego procesu uniemożliwiają stwierdzenie jednoznaczne jakiego charakteru była to transakcja. Poszczególne jej etapy miały charakter zarówno wrogiego przejęcia jak i przyjaznej transakcji. Oryginalność/wartość - Artykuł podejmuje stosunkowo nową transakcję, która miała miejsce na jesieni 2015 roku. Jest przykładem zastosowania definicji dotyczącej charakteru przejęć do konkretnego przypadku jaki miał miejsce w gospodarce.(abstrakt oryginalny)

Purpose - To examine the unprecedented transaction on the Warsaw Stock Exchange, when the state-owned company listed on the WIG20 takes over another company listed on the same index. This article is an attempt to answer the question whether it was a hostile or friendly takeover. Design/methodology/approach - The study is based on a case study method and contains elements of secondary data analysis. Findings - Inexact definition of hostile takeovers and friendly acquisitions and large dynamism of the investigated process causes the inability to clearly assess the nature of the transaction. Separate parts of the transactions can be assessed both hostile and friendly acqusition. Originality/value - Article describes relatively new transaction, which took place in Autumn of 2015. This is an example of application of the definition regarding the character of the particular case of acqusition that took plece in the economy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauer K. (2014). Fixed Assets Valuation in the Condition of Bankruptcy Risk: The Role of Estimates. Journal of Modern Accounting and Auditing, 10 (6), 652-666.
 2. Bauer K., Krasodomska J. (2015). The Premises for Corporate Social Responsibility in Insolvency Proceedings. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (387 Social Responsibility of Organizations Directions of Changes), 20-29.
 3. Bauer K., Toborek-Mazur J. (2014). Informative Role of Consolidated Financial Statements Drawn Up in Accordance with IFRS: the Case of Companies at Bankruptcy-Restructuring Proceedings in Poland. Prague: IFRS, Global Rules & Local Use, Proceedings of the 2nd International Scientific Conference, 7-19.
 4. Chłodnicka H. (2007). Regulacje prawne procesu upadłościowego a potrzeby ich zmian. Forum Rachunkowości, 3.
 5. Cyert R.M., Ijiri Y. (1974). Problems of implementing the Trueblood objectives report. Journal of Accounting Research, 29-42.
 6. Dyczkowska J. (2009). Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji wspomagającej wykrywanie kryzysu w przedsiębiorstwie. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 51, 5-14.
 7. Dziawgo D. (2011). "Nowe" sprawozdanie finansowe-głos w dyskusji. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, (62), 83-98.
 8. Eccles R.G., Herz R.H., Keegan E.M., Phillips D.M. (2002). The value reporting revolution: Moving beyond the earnings game. John Wiley & Sons.
 9. Grabiński K. (2014). Użyteczność informacji księgowej dla uczestników rynku kapitałowego. W: Współczesna rachunkowość na rynkach kapitałowych. Warszawa: Difin.
 10. Improving Business Reporting - a Customer Focus: Meeting the Information Needs of Investors and Creditors, (1994) AICPA, http://www.aicpa.org/InterestAreas/FRC/AccountingFinancialReporting/DownloadableDocuments/ Jenkins%20Committee%20Report.pdf.
 11. International Financial Reporting Standards (2014). London: International Accounting Standards Committee Foundation.
 12. Luty Z. (2010). Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 56, 127-138.
 13. Paliwoda-Matiolańska A. (2014). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C.H. Beck.
 14. Płoch J., Groele B., Gieronim M. (2013). Upadłość, czyli szansa na nowy start. Na wokandzie. Kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości, 2, http://nawokandzie.ms.gov.pl/wp-content/uploads/2013/03/wokanda-16.pdf (28.03.2013).
 15. Raport Doing Business, World Bank Group, http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/resolving-insolvency (15.03.2016).
 16. Smith D.C.I., Strömberg P. (2004). Maximizing the value of distressed assets: Bankruptcy law and the efficient reorganization of firms, http://www.sifr.org/PDFs/smithstromberg%28wb2005%29.pdf.
 17. Sojak S., Trojanek M. (2010). Rachunek kosztów upadłości. W: S. Sojak (red.), Założyć firmę i nie zbankrutować - studia przypadków. Warszawa: Difin.
 18. Tokarski A. (2013). Możliwości prezentacji kosztów upadłości w rachunku zysków i strat. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 58, 393-400.
 19. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r., Prawo restrukturyzacyjne, Dz.U. poz. 978.
 20. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. nr 60, poz. 535, ze zm.
 21. Walińska E., Jędrzejewski S. (2009). Bilans w warunkach utraty kontynuacji działalności - zasada ostrożności, czy treść ekonomiczna. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 51 (107), Warszawa: SKwP, 165-176.
 22. Wędzki D. (2012). The sequence of cash flow in bankruptcy prediction: Evidence from Poland. Theoretical Journal of Accounting, 68 (124), 161-179.
 23. Wędzki D. (2014). Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego: pozycje sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia i skonsolidowanego, sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz sprawozdania okresowego spółki giełdowej. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 24. Zuchewicz J. (2012). Dilemmas of financial reporting as the reliable information source of an entity performance results. Equilibrium, 7 (2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-50
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu