BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siewiera Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Efektywne zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych
Effective Risk Management in Investment Projects
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 605-615, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Inwestycje, Zarządzanie ryzykiem, Analiza ryzyka
Project management, Investment, Risk management, Risk analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem opracowania jest przybliżenie problemu efektywnego zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych oraz ocena skuteczności technik wykorzystywanych w analizie projektów na etapie planowania i realizacji. Metoda badania - W prezentowanych badaniach zastosowano następujące metody: studia literaturowe, opisu, wyjaśnienia, porównawczą. Wynik - W wyniku przeprowadzonych studiów starano się pokazać wady i zalety technik analizy ryzyka oraz ich praktyczne zastosowania w planowaniu i kontroli realizacji projektów inwestycyjnych. Można stwierdzić, iż znaczna większość metod analizy ryzyka pełni funkcję jedynie opisową (analizuje ryzyko jakościowo) i ma zastosowanie głównie w fazie planowania i na etapie identyfikacji ryzyka. Niektóre metody, jak planowanie sieciowe wykorzystywane jest przede wszystkim w inwestycjach branży technicznej, zaś w badaniu opłacalności inwestycji niezbędne jest wykonanie analizy wrażliwości i scenariuszy. Dla organizacji istotny jest fakt często wysokich kosztów wdrożenia niektórych metod, specjalistycznego oprogramowania oraz wysokiej umiejętności zespołu zarządzającego projektem. Oryginalność/wartość - Artykuł ukazuje konieczność kompleksowego ujęcia ryzyka w analizie opłacalności inwestycji. Zagwarantuje to osiągniecie zakładanej efektywności projektu i samej organizacji. W przyjęciu odpowiedniej strategii zarządzania ryzykiem, minimalizacji jego skutków oraz optymalizacji kosztów wsparciem metodycznym mogą być międzynarodowe standardy.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this study is to present the problem of effective risk management in investment projects and to assess the effectiveness of the techniques used in the analysis of projects in the planning and implementation. Research methodology - in the present study used the following methods: literature studies, description, explanation, comparison. Result - The result of the study attempts to show the advantages and disadvantages of risk analysis techniques and their practical applications in the planning and control of implementation of investment projects. The vast majority of risk analysis methods serve only descriptive (qualitative risk analysis), and is used mainly in the planning stage and at the stage of risk identification. Some methods, such as network planning are used primarily in the technical industry investments, and in the study of the investment profitability required to perform sensitivity analysis and scenarios. For organizations important fact is often high costs of implementation of those methods, specialized software and high skills of the project management team. Originality/value - The article shows the need for a comprehensive approach to risk analysis of investment profitability. This will ensure the achievement of the assumed efficiency of the project and the organization itself. The implementation of the appropriate risk management strategies to minimize its effects and cost - methodical can be supported by the international standards.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BS-6079-1:2010 Projekt Management - Part 1, BSI.
 2. ISO 31000:2009 Risk Managenent.
 3. Kerzner H. (2003). Project management. A systems approach to planning, scheduling and control. New Jersey: John Wiley & Sons.
 4. Pritchard C.L. (2001). Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka. Warszawa: WIG-Press.
 5. Project Management Body of Knowledge PMBoK Guide 2013 (2013), PMI, USA.
 6. Rogowski W., Michalczewski A. (2005). Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 7. Siewiera A. (2015a). Standardy zarządzania ryzykiem. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 9.
 8. Siewiera A. (2015b). Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych. W: D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Ryzyko, zarządzanie, wartość. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854.
 9. www.COSO.org (12.04.2016).
 10. www.ferma.eu (10.04.2016).
 11. www.iso.org/iso/home/standards/ iso31000.htm (12.04.2016).
 12. www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards/pmbok-guide.aspx (15.04.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-53
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu