BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipiak Beata Zofia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Dług jako determinanta stabilności systemu finansów samorządowych
Debt as a factor of stabilisation of the local government finance system
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 1, s. 15-30, tab., wykr., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Dług publiczny, Finanse publiczne, Samorząd terytorialny
Public debt, Public finance, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej z nich została przedstawiona pozycja samorządowego długu publicznego na tle dochodów i wydatków JST, stanowiących podstawę prowadzenia gospodarki finansowej. Zwracając uwagę na pozycję długu w systemie finansów samorządowych, wskazałam na istniejące trendy w polityce zadłużenia, jakie można było obserwować w okresie ostatnich kilkunastu lat. W drugiej części omówiłam determinanty stabilności wykorzystania samorządowego długu publicznego, wskazując na prawne, finansowe i wspierające stabilność przesłanki decydujące o wykorzystaniu długu. Trzecia część prezentuje kierunki i argumenty przemawiające za wykorzystaniem długu jako instrumentu stabilizującego finanse JST. W ostatniej części został omówiony destabilizujący wpływ długu na finanse jednostek samorządu terytorialnego. Podstawową metodą, którą się posłużyłam, jest metoda analizy opisowej z wykorzystaniem metod analizy finansowej. (fragment tekstu)

Local government debt has many functions: it stimulates development, it allows to make qualitative and quantitative changes in the scope of local government public tasks. However, existing budgetary rules also restrict development. The aim of this article is to answer the question whether the debt can be a factor in stabilizing the finances of local government? The article consists of four parts. The first part shows the position of local government debt against income and expenditure of local government units. The second part discusses the determinants of stability of usage of local government debt. The third part presents the trends and arguments for the use of debt as a means of stabilizing the finances of local government units. The final section discusses the destabilizing impact of debt on the finances of local government units. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Celarek K., Prawne i praktyczne aspekty kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, C. H. Beck, Warszawa 2015.
 2. Czempas J., Skłonność do inwestowania w jednostkach samorządu terytorialnego. Ujęcie ilościowe na przykładzie miast na prawach powiatu województwa śląskiego, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013.
 3. Dylewski M., Reguła limitowanej nierównowagi samorządu województwa, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2016, nr 1 (79), s. 631-642, www.wneiz.pl/frfu
 4. Filipiak B., Instrumenty i narzędzia zarządzania długiem - ocena spójności z wieloletnią prognozą finansową, "Finanse Komunalne" 2016, nr 11.
 5. Gonet W., Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego,"Monografie i Opracowania SGH", Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 6. King D. S., Fiscal Tiers: the Economics of Multi-Level Government, Allen&Unwin, London 1984.
 7. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.
 8. Miemiec M., Miemiec W., Sawicka K., Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 9. Misterek W., Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2008.
 10. Mouritzen P. E., The Local Political Business Cycle, "Scandinavian Political Studies" March 1989, Vol. 12, Issue 1, s. 37-55, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9477.1989.tb00080.x/abstract;jsessionid=95661546807199FB79A2A951B7D1C63E.f03t02
 11. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2002.
 12. Owsiak S., Kosek-Wojnar M., Surówka K., Równowaga budżetowa. Deficyt budżetowy. Dług publiczny, PWN, Warszawa 1993.
 13. Poniatowicz M., Dobry dług versus zły dług, czyli o specyfice zadłużenia sektora samorządowego, w: Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, red. J. Szołno-Koguc, A. Pomorska, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 14. Poniatowicz M., Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowej jednostek samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2014.
 15. Salachna J. M., Postępowanie naprawcze jednostki samorządu terytorialnego - wybrane problemy interpretacyjne, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" 2014, nr 1 (2), s. 9-21.
 16. Sprawozdania z działalności regionalnych izb rachunkowych i wykonania budżetu przez JST za lata 2009-2016, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2010-2016.
 17. Swianiewicz P., Zadłużenie samorządów - podstawy teoretyczne i doświadczenia Europy Zachodniej, "Finanse Komunalne" 2003, nr 5.
 18. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jedn., DzU 2013, poz. 885 ze zm.
 19. Wiewióra M., Prawne ograniczenia w zaciąganiu kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań stosowanych w wybranych krajach europejskich, "Materiały i Studia" 2009, nr 239.
 20. Woś J., Hnatyszyn-Dzikowska A., Stabilizacyjna funkcja państwa w teoriach współczesnych szkół ekonomicznych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2006, z. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.1.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu