BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malinowska-Misiąg Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Przejrzystość fiskalna a stabilność polskiego systemu finansów publicznych
Fiscal transparency and the stability of the polish public finance sector
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 1, s. 31-44, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Polityka fiskalna, Przejrzystość fiskalna, Finanse publiczne, Sektor finansów publicznych
Fiscal policy, Fiscal transparency, Public finance, Public finance sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ponieważ punktem odniesienia dla oceny stabilności fiskalnej są najczęściej limity dotyczące długu i deficytu sektora finansów publicznych (czy też sektora instytucji rządowych i samorządowych), w artykule została podjęta próba analizy, czy publikowane dane i dokumenty budżetowe rzetelnie odzwierciedlają wyniki działań podejmowanych przez różne podmioty sektora finansów publicznych i czy dane te mogą stanowić podstawę do formułowania wniosków na temat efektów prowadzonej polityki fiskalnej. W celu uzyskania odpowiedzi na to pytanie dokonany został przegląd literatury i ustawodawstwa dotyczący badanego zakresu, zanalizowano także zagraniczne raporty na temat przejrzystości fiskalnej w Polsce. Za najbardziej problematyczne obszary w kontekście stabilności systemu finansów publicznych została uznana przejrzystość samego sektora finansów publicznych oraz reguł fiskalnych, dlatego też artykuł zawiera pogłębioną analizę i autorską ocenę tych zagadnień. (fragment tekstu)

The aim of the article is to verify the impact of fiscal transparency on the quality and reliability of public finance sector data which in turn are the basis for formulating conclusions on the effectiveness of fiscal policy and the sustainability of public finance. The article identifies and provides examples of the primary areas that impair fiscal transparency in Poland, particularly: the scope of public finance sector, the extra-budgetary institutions and fiscal rules. In conclusion the author underlines that the findings based on published budgetary data can be subject to a significant error. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andreula N., Chong A., Guillén J., Institutional Quality and Fiscal Transparency, Inter-American Development Bank, IDB-WP-125, December 2009.
 2. Arbatli E., Escolano J., Fiscal Transparency, Fiscal Performance and Credit Ratings, "IMF Working Paper" June 2012.
 3. Hameed F., Fiscal Transparency and Economic Outcomes, "IMF Working Paper" December 2005.
 4. http://blog-pfm.imf.org/files/ft-code.pdf
 5. http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Citizen-Budget-Guide.pdf
 6. http://www.businessdictionary.com/definition/fiscal-transparency.html
 7. http://www.imf.org/external/np/fad/trans/
 8. hhttp://www.imf.org/external/np/rosc/pol/fiscal.html
 9. ttp://www.internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budgetsurvey/
 10. http://www.oecd.org/gov/budgeting/Best%20Practices%20Budget%20Transparency%20-%20complete%20with%20cover%20page.pdf
 11. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12289605/12377455/1237745/dokument243056.pdf
 12. https://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507c.pdf
 13. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2005/wp05225.pdf
 14. https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,11720.html
 15. Fiscal Transparency, Accountability, and Risk, IMF, Washington 2012.
 16. Komentarz do ustawy o finansach publicznych, red. W. Misiąg, C. H. Beck, Warszawa 2015.
 17. Kopits G., Craig J., Transparency in Government Operations, "IMF Occasional Paper" January 1998, No. 158.
 18. Kopits G., Symanski S., Fiscal policy rules, "IMF Occasional Paper" 1998, No. 162.
 19. Marchewka-Bartkowiak K., Reguły fiskalne, "Analizy BAS" 2010, nr 7.
 20. Report of Poland: Report on the Observance of Standards and Codes - Fiscal Transparency Module - Update, "IMF Country Report" June 2003, No. 03/189.
 21. Weber A., Stock-Flow Adjustments and Fiscal Transparency: A Cross-Country Comparison, "IMF Working Paper" January 2012.
 22. Wehner J., Renzio P., de, Citizens, legislators, and executive disclosure: The political determinants of fiscal transparency, "IBP Working Papers" December 2011, No. 3.
 23. Zapewnienie jawności i przejrzystości finansów publicznych przez system sprawozdawczości finansowej, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.1.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu