BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tłuczak Agnieszka (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Regionalna specjalizacja produkcji rolnej w Polsce
Regional Specialization of Agricultural Production in Poland
Źródło
Studia Obszarów Wiejskich, 2016, t. 42, s. 209-216, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Rural Studies
Tytuł własny numeru
Społeczny wymiar rozwoju obszarów wiejskich
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Rolnictwo, Rozwój regionalny
Agricultural production, Agriculture, Regional development
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Rolnictwo jest bardzo specyficznym sektorem gospodarki. Jedną z głównych cech wyróżniających produkcję rolną jest jej charakter i silne uzależnienie od warunków środowiskowych. Warunki te określają w dużym stopniu charakter produkcji rolnej oraz jej strukturę (roślinną/zwierzęcą). Akcesja Polski do UE w 2004 r. Oraz dostęp do unijnych środków finansowych częstokroć powodowały zmianę aktualnego profilu działalności gospodarstwa rolnego. W związku z tym wydaje się uzasadnione zbadanie zmian specjalizacji produkcji rolnej w polsce po 2004 roku. Celem niniejszego opracowania jest zatem odpowiedź na następujące pytania: (1) czy istnieje i jak silne jest stężenie poszczególnych głównych rodzajów produkcji rolnej w Polsce, (2) jaki jest charakter tej produkcji w wybranych jednostkach przestrzennych. Analizę przeprowadzono na podstawie danych dotyczących wielkości towarowej produkcji rolnej w latach 2004-2014 z banku danych lokalnych głównego urzędu statystycznego w Polsce. Specjalizację określono przy użyciu indeksu specjalizacji regionalnej krugmana.(abstrakt oryginalny)

Agriculture is a very specific sector of the economy, significantly different from other economic activities. One of the main distinguishing characteristics of agricultural production is its nature and strong dependence on the environmental conditions. These conditions determine to a large extent, the nature of agricultural production and its structure (crop/ animal). The accession of poland to the eu in 2004 and access to eu funds (subsidies for farmers under different eu programs) often were the cause of change in the current profile of farm activities. Therefore, it seems reasonable to examine the changes in the specialization of agricultural production in poland after 2004. The aim of this study is to answer the following questions: (1) is there (and if, how strong) concentration of each of the main types of agricultural production in Poland, (2) what is the nature of this production in selected spatial units. The analysis was conducted based on data on the volume of commodity agricultural production in years 2004-2014, the data used in the study was derived from the local data bank of the central statistical office in poland. Specialization was determined using the krugman index of regional specialization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk A., Krasowska M., Piotrowska M., Sobkiewicz A., Szymborska A., chmielewski R., 2008, Doświadczenia i szanse regionów, przegląd regionalny, 2, ministerstwo rozwoju regionalnego, Warszawa.
 2. Dąbrowski P., 1977, Przestrzenne zróżnicowanie produkcji towarowej w Polsce (1960-1970), Studia KPZK PAN, 56.
 3. Dąbrowski P., 1975, Regionalna specjalizacja produkcji rolniczej - kierunki rozwoju, [w:] Osiągnięcia i problemy rozwoju produkcji polskiego rolnictwa, PWRiL, Warszawa.
 4. Dziwulski M., 2012, Poziom specjalizacji produkcji żywca wieprzowego a efektywność gospodarstw rolniczych, J. Agribus. RuralDev, 1 (23), s. 37-47.
 5. Grosse T.G., 2002, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, Studia regionalne i lokalne, 1 (8), s. 25-48.
 6. Landes D.S., 2000, Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, MUZA SA., Warszawa.
 7. Suchecki B., Beck C.H. (red.), 2010, Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, C.H. Beck, Warszawa.
 8. Kulikowski R. 2003, Syntetyczne metody badań produktywności i towarowości rolnictwa. Zastosowania w badaniach geograficznych w Polsce, prace geograficzne IGiPZ PAN, 187, Warszawa.
 9. Krugman P., 1991, Geography and Trade, institute of economic research Working papers, 42/2014, the mit press, Cambridge.
 10. Miłek D., Nowak P., 2004, Specjalizacja regionalna endogenicznym czynnikiem rozwoju polskich województw, the paper submitted to Viiith international conference on applied economics contemporary issues in economy under the title market Or government? institute of economic research and polish economic society branch in toruń, http://www.badania-gospodarcze.pl/ images/Working_papers/2015_no_136.pdf.
 11. Ratajczak W. 2011, Raport Regionalny, Województwo wielkopolskie, poznań, https://wrot.umww. pl/wrot-test/wp-content/uploads/2014/07/8.raport-regionalny-wojew dztwa-wielkopolskiego. Pdf.
 12. Szewczyk M., Tłuczak A., 2012, Economic Base of Opolskie Voivodship, 2008-2010, Journal of Interdisciplinary Research, AD Alta 1, 3, s. 53-46.
 13. Szyrmer J., 1975, Stopień specjalizacji rolnictwa. Próba zastosowania nowej metody mierzenia, Przegląd Geograficzny, 47, 1, s. 117-135.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-4689
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7163/SOW.42.16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu