BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopiński Adam Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Porębski Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kluczowe mierniki efektywności dla szpitala w perspektywie finansów zrównoważonej karty wyników
Key Performance Indicators for Hospital Balanced Scorecard Financial Perspective
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 761-772, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Wskaźniki efektywności, Wskaźniki finansowe, Szpitalnictwo, Zarządzanie w opiece zdrowotnej
Effectiveness ratios, Financial indicators, Hospital service, Management in healthcare
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CSzpitale (SPZOZ) działające w sposób nietypowy i specyficzny podlegają podobnym wpływom otoczenia i analizom, jak przedsiębiorstwa funkcjonujące w gospodarce rynkowej. Zjawiska takie jak restrukturyzacja, komercjalizacja czy prywatyzacja przybliżają polskie szpitale do tak funkcjonujących przedsiębiorstw. Obecnie wśród kadry kierowniczej rośnie świadomość monitorowania działań w jednostkach służby zdrowia. Ponadto nowe rozporządzenia narzucają szpitalom tworzenie działów kontroli zarządczej, które są zobowiązane do sprawozdań z realizacji celów i zadań szpitala. Cel - W artykule zaproponowano ocenę szpitali z Dolnego Śląska z wykorzystaniem klasycznych wskaźników finansowych i wskaźników KPI (Kluczowe mierniki efektywności - Key Performance Indicators) zaszeregowanych w perspektywie finansów zrównoważonej karty wyników. KPI są rozwiązaniem pomocnym w zarządzaniu szpitalem przy jednoczesnej analizie sytuacji finansowej, dotychczas wymaganej przez organy nadzorujące działalność szpitali. Metodologia badania - Zastosowano metody statystyczne, w tym metody porównania i rangowania, wykorzystując coraz częściej stosowane w zarządzaniu wskaźniki KPI. Wynik - Określono poszczególne wskaźniki i benchmarki szpitali z Dolnego Śląska na podstawie danych z 2014 roku. Doprowadzono dane i wskaźniki finansowe z postaci pierwotnej do znormalizowanej postaci KPI. Oryginalność/wartość - Rzadko w literaturze i praktyce ukazuje się procedurę wyboru wskaźników i ich transformacji do postaci KPI, czyli kluczowych wskaźników efektywności.(abstrakt oryginalny)

Hospitals (SPZOZ) operate in a specific manner, nevertheless they are influenced by the market environment and are subject of analysis quite in the same way as other companies operating under market economy. Phenomena such as restructuring, commercialization and privatization render them even more similar to regular businesses. There is a growing awareness among managers that the activity of health care providing companies should be duly and systematically monitored. In addition, in light of new regulations hospitals are required to create management control departments, which are obliged to report on the implementation of objectives and tasks of the hospital. Purpose - This paper proposes an assessment of hospitals in Lower Silesia using traditional financial indicators and Key Performance Indicators (KPIs) categorized in the financial perspective balanced scorecard. KPIs is a useful solution in the management of hospitals along with more standard analysis of the financial situation, normally required by the supervising authorities. Research methodology - employing statistical methods, including comparison methods and ranking, and using increasingly popular KPIs. Outcome - based on data from 2014, individual indicators and benchmarks for hospitals in Lower Silesia have been determined. Statistical data and financial ratios have been adjusted from primary to a normalized KPI form. Originality/value - Procedure for the selection of indicators and their transformation into KPI i.e. key performance indicators is still a relatively rare approach in both literature and business practice.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski M. (2002). Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: C.H. Beck.
 2. Hass-Symontiuk M. (red.) (2011a). Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu oceny dokonań. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 3. Hass-Symontiuk M. (red.) (2011b). System pomiaru i oceny dokonań szpitala. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer Business.
 4. Jabłoński A., Jabłoński M. (2006). Wdrażanie Strategicznej Karty Wyników w jednostkach służby zdrowia. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 6 (81).
 5. Kopiński A. (2008). Analiza finansowa banku. Warszawa: PWE.
 6. Kopiński A. (2001). Zarządzanie Finansami przedsiębiorstwa - metody i zastosowania. Poznań-Wrocław: WSZIB.
 7. Kowalak R. (2009). Benchmarking jako metoda zarzadzania wspomagająca controlling przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 8. Niemczyk J. Pobrano z: www.strategie.biz.pl/pdf_art/wybrane_metody_zarzadzania.pdf.
 9. Niemczyk J. (2000). Metody organizacji i zarządzania, Poznań-Wrocław: WSZIM.
 10. Porębski D. (2016). Pomiar efektywności ekonomicznej szpitala z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników. Maszynopis rozprawy doktorskiej. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie monitorowania i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitali włączonych do sieci szpitali.
 12. Sobczak A. (2009). Efektywność gospodarowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - analiza wybranych wskaźników finansowych. Borgis - Postępy Nauk Medycznych, 4.
 13. Sobczak A., Czechowska D., Dmowski M. (2006). Sytuacja finansowa SPZOZ - analiza wskaźnikowa, badania dla CSIOZ w 2006 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-65
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu