BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzelak Aleksander (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Herda-Kopańska Justyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Kulawik Jacek (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Soliwoda Michał (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Wieliczko Barbara (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Kontrowersje wokół europejskiej wartości dodanej tworzonej przez WPR
Controversies over the European Value Added Created by CAP
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2017, nr 1, s. 3-28, rys., tab., bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rolna UE, Polityka klimatyczna, Wspólna Polityka Rolna, Finanse WE, Wartość dodana
EU agricultural policy, Climate policy, Common Agricultural Policy (CAP), EC finance, Value added
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Począwszy od wybuchu kryzysu finansowego na przełomie lat 2008/2009, UE weszła w niespotykany w dotychczasowej historii okres bardzo poważnych wstrząsów. Problemy te najpierw objęły gospodarkę (słaby i bardzo zmienny wzrost, z okresami nawet płytkich recesji, wysokie bezrobocie, szczególnie wśród ludzi młodych), później sektor bankowy i budżety narodowe. W konsekwencji kilka starych krajów UE, należących do strefy euro, stało się w istocie technicznie niewypłacalnymi. Na domiar złego, w pewnym momencie do południowej Europy zaczęła napływać wielka fala imigrantów, Rosjanie zajęli Krym, wybuchła wojna w Donbasie, a wybory w USA wygrał D. Trump, mogący zdecydowanie osłabić NATO. W tym kontekście podejmowane różne próby rozwiązania tych minikryzysów często były spóźnione, mało odważne i niekonsekwentne. Nie może zatem zaskakiwać, że ostatecznie kryzys zaczął dotykać sfery społeczno-politycznej i instytucjonalnej, czego wyrazem jest pogłębiająca się niewiara Europejczyków w instytucje wspólnotowe i demokrację liberalną. Stąd mamy rozpowszechniający się populizm, egoizm narodowy i regionalny oraz tendencje dezintegracyjne. Zaowocowało to już Brexitem oraz obawami, że podobne decyzje mogą podjąć też inni członkowie Unii. Byłoby to równoznaczne z jej rozpadem. W tych warunkach przekonujące legitymizowanie dalszego trwania i rozwoju Wspólnoty wymaga obecnie wielkie go wysiłku intelektualnego, politycznego i organizatorskiego, a później znalezienia drożnych kanałów dotarcia z propozycjami, rekomendacjami i gotowymi rozwiązaniami aplikacyjnymi do jak najszerszego kręgu odpowiedzialnych jej obywateli, by odzyskiwali wiarę w sens projektu europejskiego i możliwość funkcjonowania w podwójnej tożsamości, narodowej i europejskiej. Idealnie byłoby, gdyby naprawa Unii uległa przy tym głębszej demokratyzacji, a więc realizowana była przy aktywnym współudziale Europejczyków, a nie wciąż przez techno-i eurokratów. Jedną z ciekawszych w tym momencie koncepcji wydaje się być europejska wartość dodana, a więc - w dużym skrócie - pewna suma korzyści extra, uzyskiwanych z racji integracji w porównaniu do efektów osiąganych w ramach narodowej polityki społeczno-ekonomicznej. Wartość tę można próbować opisywać, a w miarę możliwości także kwantyfikować, dla wszystkich obszarów integracji europejskiej. W artykule jednak ograniczono się tylko do WPR, koncentrując się na kwestiach metodologicznych, środowiskowo-klimatycznych, innowacjach, inwestycjach oraz kompleksie kluczowych problemów budżetowych.(abstrakt oryginalny)

From the beginning of the financial crisis - 2008/2009 - the EU entered an unprecedented period of very serious shocks. These problems first affected the economy (weak and highly variable growth with times of rather shallow recession, high unemployment, especially among young people) and then they spread to the bank sector and the national budgets. Consequently, several of the old EU countries, belonging to the euro area, became - in fact - insolvent. To make the matters worse, southern Europe was hit by a huge wave of immigration, Russians took over the Crimea, a war erupted in Donbass and Donald Trump, who can considerably weaken the NATO, won the US presidential elections. The subsequent attempts at solving these mini-crises were often delayed, not very daring and erratic. Thus, it comes as no surprise that the crisis, ultimately, started to affect also the socio-political and institutional areas, which is manifested in growing distrust of the Europeans in the Community institutions and liberal democracy. This, in turn, resulted in widespread populism, national and regional egoism and disintegration tendencies. Brexit is one of the first effects of the process along with concerns that other members of the EU may take similar decisions which would be tantamount with its breakup. In these circumstances convincing validation of the further existence and development of the Community requires great intellectual, political and organisational effort, and then finding effective channels to reach as broad as possible circle of responsible citizens with the proposals, recommendations and ready application solutions to help them regain trust in the meaning of the European project and possibilities of functioning in the double national and European identity. It would be perfect to make the mended EU more democratic, i.e. to actively engage in the processes the very Europeans and not only techno- and Eurocrats. One of the more interesting concepts, at the moment, seems to be the European value added, which - in a nutshell - means a sum of extra benefits obtained on account of integration against the effects resulting from the national socio-economic policy. It is possible to describe this value and, to some extent, even to quantify it for all areas of the European integration. However, the paper is restricted only to the CAP, focusing on methodological, environmental and climate, innovation and investment issues, and a set of key budget problems.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baldock, D., Buckwell, A., Colsa-Perez, A., Farmer, A., Nesbit, M. , Pantzar, M. (2016). The potential policy and environmental consequences of a UK departure from the European Union. Report by the Institute for European Environmental Policy in collaboration with the Wildlife Trusts, the Royal Society for Protection of Birds, and WWF UK.
 2. Bennetzen, E.H., Smith, P., Porter, J.R. (2016). Agricultural production and greenhouse gas emissions from world regions - The major trends over 40 years. Global Environmental Change, vol. 37, p. 43-55.
 3. Buckwell, A., Uhre, A.N., Williams, A., Polakova, J., Blum, W.E.H., Schiefer, J., Lair, G.J., Heissenhuber, A., Schieβ, P., Kramer, Ch., Haber, W. (2014). The Sustainable Intensification of European Agriculture. A Review sponsored by the Rise Foundation.
 4. CAP 2020 (2016). CAP greening: what are its environmental prospects. Pobrane z: http:// cap2020.ieep.eu/2016/1/21/cap-greening-what-are-its-environmental-prospects? (data dostępu: 19.07.2016).
 5. Ciliberti S., Frascarelli A. (2015). A critical assessment of the implementation of CAP 2014- -2020 direct payments in Italy. Bio-based and Applied Economics, 4(3), 2015, s. 261- -277.
 6. EU Observer (2016), EU reinforces 2017 budget on migration and jobs. Nov. 17, 2016, Brussels Pobrane z: https://euobserver.com/institutional/135937.
 7. European Climate Adaptation Platform (2016). Agriculture. Pobrane z: http://climate-adapt. eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/sector-policies/agriculture
 8. European Commission (2015). EU agriculture and climate change. Pobrane z: http://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/climate-change/factsheet_en.pdf
 9. European Commission (2001). Ex ante Evaluation. A Practical Guide for Preparing Proposals for Expenditure Programmes.
 10. European Commission (2012). Global Europe 2050. Pobrane z https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/global-europe-2050-report_en.pdf (data dostępu: 19.07.2016).
 11. European Commission (2013). Commission Staff Working Document. Ex-ante assessment of the EU SME Initiative. SWD (2013)517 final.
 12. European Commission (2015). EU agriculture spending focused on results. http://ec.europa. eu/agriculture/cap-funding/pdf/cap-spending-09-2015_en.pdf.
 13. European Commission (2016). European Innovation Partnership "Agricultural productivity and Sustainability" EIP-AGRI. Pobrane z: http://ec.europa.eu/agriculture/research-innovation/eip-agriculture_en
 14. European Commission (2016). Greening. Pobrane z: http://ec.europa.eu/agriculture /direct -support/greening_en
 15. European Investment Bank (2015). Rural Credit Guarantee Fund. Case Study. Luxembourg: European Investment Bank.
 16. Eurostat (2016). International trade in goods. Materiał dostępny na stronie: http://ec.europa. eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods
 17. Ferrer, J.N., Kaditi, E.A. (2008). The EU added value of agricultural expenditure - from market to multifunctionality - gathering criticism and success stories of the CAP. Report prepared by the Centre for European Policy Studies (CEPS) for the European Parliament
 18. Figueira, F. (2009). How to Reform the EU Budget? A Methodological Toolkit. Stockholm: Swedish Institute for European Policy Studies.
 19. Firbank, L.G., Elliott, J., Drake, B., Cao, Y., Gooday, R. (2013). Evidence of sustainable intensification among British farms. Agriculture, Ecosystems and Environment, 173, 1 July 2013, s. 58-65.
 20. Franks, J.R. (2014). Sustainable intensification: A UK perspective. Food Policy, 47, August 2014, s. 71-80.
 21. Gierling, J. (2016). Agriculture. Pobrane z: http:// www. juliegirling.com/wp-content/uploads/2015/10/Agriculture.pdf (data dostępu: 19.07.2016).
 22. Grochowska, R., (2016). Paradygmat bezpieczeństwa żywnościowego w polityce rolnej Unii Europejskiej. Seminarium IERiGŻ-PIB, Warszawa, 16.11.2016. Pobrane z: http://ierigz. waw.pl/download/20179-seminarium_IERIGZ.pdf
 23. Hart, K., Baldock, D., Buckwell, A. (2016). Learning the lessons of the Greening of the CAP, a report for the UK Land Use Policy Group in collaboration with the European Nature Conservation Agencies Network, Institute for European Environmental Policy, London.
 24. Kantor Management Consultants S.A. (2015). Synthesis of Ex-Ante Evaluations of Rural Development Programmes 2014-2020. Final Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 25. Kulawik, J. (2016). Wybrane aspekty ekonomiczno-fiskalne zrównoważenia i wielofunkcyjności wsi i rolnictwa. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 26. Lankoski, J. (2016). Alternative Payment Approaches for Biodiversity Conservation in Agriculture. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, no. 93, OECD Publishing, Paris.
 27. Lenkiewicz, S., Rokicki, B., Wieliczko, B. (2014). Budżet rolny a konkurencyjność polskiego rolnictwa. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 28. Matthews, A. (2015), Reflections on the CAP post-2014. W: J. Swinnen (red.), The Political Economy of the 2014-2020. Common Agricultural Policy. An Imperfect Storm (s. 493- 508). Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussel/Rowman and Littlefield International, London.
 29. Matthews, A. (2016). The future of direct payments. W: Research for AGRI Committee - CAP Reform post-2020 - Challenges in Agriculture. Brussels: European Union.
 30. Medarova-Bergstrom, K., Volkery, A., Baldock, D. (2012). Criteria for maximising the European added value of EU budget: the case of climate change. Brussels: IEEP.
 31. Metis, WIFO, AEIDL (2014). Investment Support under Rural Development Policy Contract 30-CE-0609852/00-41. Final Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 32. Michalek, J., Ciaian, P., Kancs d'A. (2013). Firm-level evidence of deadweight loss of investment support policies: a case study of dairy farms in Schleswig-Holstein. IATRC 2013 Symposium: "Productivity and Its Impacts on Global Trade" Co-sponsored by the IATRC and the European Commission. 2-4 June, Seville.
 33. Mirkowska, Z., Józwiak, W. (2014). Rozwój gospodarki świata i UE w perspektywie długoterminowej. Miejsce sektora rolnego. W: R. Grochowska (red.), Kierunki rozwoju rolnictwa i polityk rolnych (Synteza) (s. 78-95), Program Wieloletni 2015-2019, nr 127, Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 34. Molino, E., Zuleeg, F. (2011). The EU Added Value Test to Justify EU spending: What Impact for Regions and Local Authorities? European Policy Centre.
 35. MRiRW (2016). Materiał informacyjny dotyczący płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (Zazielenienie). Warszawa, marzec 2016. Pobrane z: http://www.minrol.gov.pl /content/download /49161/270533/ version/16/file/ Zazielenienie-za cznik 1.pdf (data dostępu: 19.07.2016).
 36. Perman, R., Ma, Y., Common, M., Maddison, D., McGilvray, J. (2011). Natural Resource and Environmental Economics (4th. Edition). London/New York: Pearson.
 37. Ragazzi, E., Pavone, S., Sella, L. (2015). Supporting agro-food enterprises in Piedmont: a counterfactual analysis. XIII Workshop Annuale della Società Italiana di Economia e Politica Industriale. Report of the Presidency Conference on the Multiannual Financial Framework (MFF). 28 January 2016, Amsterdam.
 38. Reuters World News (2016). EU to slash funds to Eastern Europe to step up migration budget. September 12, 2016, Brussels. Pobrane z: http://www.reuters.com/article/us-eu-budget-migration-idUSKCN11I1X9.
 39. Ripoll-Bosch, R., Díez-Unquera, B., Ruiz, R., Villalba, D., Molina, E., Joy, M., Olaizola, A., Bernués, A. (2012). An integrated sustainability assessment of mediterranean sheep farms with different degrees of intensification. Agricultural Systems, 105, issue 1, January 2012, s. 46-56.
 40. Sadowski, M. (2016). Ocena potencjalnych skutków społeczno-gospodarczych zmian klimatu w Polsce, WWF. Pobrane z: http://awsassets.wwfpl.panda.org/downloads/analiza_zmiany_klimatu_polska.pdf
 41. Snodgrass, D. (2014). Agricultural transformation in sub-Saharan Africa and the Role of the Multiplier: A Literature Review. USAID LEO, Report no. 4.
 42. Soliwoda, M. (2015). Dylematy wokół wymiaru finansowego zrównoważenia gospodarstw rolniczych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3(344), s. 112-128.
 43. Staniszewska, M. (2013). Wpływ rolnictwa na zmiany klimatu. Dla Klimatu - program klimatyczny Polskiej Zielonej Sieci. 19.12.2013. Pobrane z: http://dlaklimatu.pl/wplyw-rolnictwa-na-zmiany-klimatu/
 44. Vullings, W., Arnold, E., Boekholt, P., Horvat M., Mostert B., Rijnders-Nagle M. (2014). European Added Value of EU Science, Technology and Innovation actions and EU-Member State Partnership in international cooperation. Main Report. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 45. Vullings, W., Arnold, E., Boekholt, P., Horvat, M,. Mostert, B., Rijnders-Nagle, M. (2014). European Added Value of EU Science, Technology and Innovation actions and EU-Member State Partnership in international cooperation. European Commission, Directorate- General for Research and Innovation, International Cooperation 2014.
 46. Wichern, R. (2004). Economics of the Common Agricultural Policy. Economic Papers, no. 211, August 2004, Directorate-General for Economic and Financial Affairs. Pobrane z: http://europa.eu.int/comm/economy_finance
 47. Wieliczko, B. (2016). Jak włączyć rolnictwo UE do wysiłku ograniczania emisji gazów cieplarnianych? Seminarium IERiGŻ-PIB, Warszawa, 2.12.2016. Pobrane z: http://ierigz. waw.pl/download/20550-seminarium_BW.pdf
 48. Wieliczko, B., Kurdyś-Kujawska, A., Herda-Kopańska, J. (2016). Mechanizmy i impulsy fiskalne oddziałujące na rozwój wsi i rolnictwa (2). IERiGŻ-PIB (w druku), Warszawa.
 49. Zeijts, H. van (kier.), Overmars, K., Bilt W. van der, Schulp, N., Notenboom, J., Westhoek, H., Helming, J., Terluin, I., Janssen, S. (2011). Greening the Common Agricultural Policy: impacts on farmland biodiversity on an EU scale. The Hague: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1232982
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu