BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadłowski Adrian (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wpływ płatności bezpośrednich na sferę podziału : ujęcie modelowe
Impact of Direct Payments on the Distribution Area : Model Approach
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2017, nr 1, s. 75-100, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Płatność, Wsparcie finansowe, Renta gruntowa, Podział dochodów, Wspólna Polityka Rolna
Payment, Financial support, Land annuities, Income division, Common Agricultural Policy (CAP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przeprowadzono eksplorację oddziaływania głównych typów instrumentów współtworzących system wsparcia bezpośredniego, stosowany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, tj. wsparcia obszarowego, wsparcia produkcyjnego i wsparcia historycznego, na sferę podziału dochodu. Przy pomocy zbudowanego modelu transformacji płatności bezpośrednich w płace, zyski i rentę gruntową badano wpływ płatności obszarowych i wsparcia produkcyjnego na wynagrodzenie czynników produkcji, wprowadzając pojęcie współczynnika rentotwórczości. Pozwoliło to jednocześnie na uchwycenie specyfiki wsparcia historycznego. Rozpoznanie mechanizmu transformacji płatności bezpośrednich w wynagrodzenie czynników wytwórczych stanowiło punkt wyjścia dla analizy zjawiska przechwytywania płatności przez właścicieli gruntów rolnych oraz zjawiska kapitalizacji płatności w cenie ziemi rolnej. Ponadto, przy wykorzystaniu modelu równowagi cząstkowej, zobrazowano istotę zjawiska przechwytywania płatności przez nabywców produktów rolnych.(abstrakt oryginalny)

The paper explores the impact of the key types of instruments comaking the direct support scheme used under the Common Agricultural Policy, i.e. area support, production support and historical support, on the income distribution area. The impact of area payments and production support on remuneration of factors of production was researched using the model of direct payments transformation into wages, profits and land rent, and introducing the term of rent-formation factor. This also allowed to capture the specificity of historical support. Identification of the mechanism of direct payments transformation into remuneration of factors of production was the starting point for analysis of the phenomenon of taking over payments by landowners and the phenomenon of capitalization of payments in the price of agricultural land. Moreover, using the partial equilibrium model the paper illustrated the idea behind the phenomenon of taking over payments by buyers of agricultural products.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blaug, M. (1995). Metodologia ekonomii. Warszawa: WN PWN.
 2. Ciaian, P., Kancs, D. (2009). The Capitalisation of Area Payments into Farmland Rents: Micro Evidence from the New EU Member States. EERI Research Paper Series, nr 4, s. 1-26.
 3. Czyżewski, A., Kułyk, P. (2011). Dobra publiczne w koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa; ujęcie teoretyczne i praktyczne. Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11(XXVI), z. 2, s. 16-25.
 4. Figurski, T., Sadłowski, A. (2013). Ocena systemów płatności bezpośrednich SPS i SAPS w świetle dyskusji nad kształtem WPR po 2013 roku. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1(27), s. 63-72.
 5. Forlicz, S., Jasiński, M. (2010). Mikroekonomia. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 6. Góral, J., Kulawik, J. (2015). Problem kapitalizacji subsydiów w rolnictwie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1(342), s. 3-24.
 7. Kątowski, T. (2000). Podstawowy wykład z mikroekonomii. Gdańsk: Wydawnictwo Uni-wersytetu Gdańskiego.
 8. Kilian, S. (2010). Die Kapitalisierung von Direktzahlungen in landwirtschaftlichen Pacht-und Bodenpreisen - Theoretische und empirische Analyse der Fischler-Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik. Dissertation. München.
 9. Kilian, S., Anton, J., Röder, N., Salhofer, K. (2008). Impacts of 2003 CAP Reform On Land Prices: From Theory To Empirical Results. 109th EAAE Seminar - "The CAP after the Fischler Reform: National Implementations, Impact Assessment and the Agenda for Future Reforms". Viterbo (Italy), 20-21 November 2008.
 10. Landreth, H., Colander, D.C. (2005). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: WN PWN.
 11. Ricardo, D. (1957). Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania. Warszawa: PWN.
 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 608, ze zm.).
 13. Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz.Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, ze zm.).
 14. Sadłowski, A. (2012). Wpływ płatności bezpośrednich na warunki konkurencji na wspólnym rynku europejskim. Wieś i Rolnictwo, nr 2(155), s. 82-96.
 15. Sobczyński, T. (2008). Zmiany poziomu zrównoważenia gospodarstw rolniczych UE w latach 1989-2005 - implikacje dla Polski. Roczniki Nauk Rolniczych, t. 94, z. 2, s. 106-114.
 16. Van Herck, K., Swinnen, J., Vranken, L. (2013). Direct payments and Land Rents Evidence from New Member States. Factor Markets, nr 62, s. 1-19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1232994
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu