BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziętara Wojciech (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Sobierajewska Jolanta (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Konkurencyjność polskich gospodarstw sadowniczych
Competitiveness of the Polish Fruit Farms
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2017, nr 1, s. 101-116, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Produkcja owoców, Konkurencyjność rolnictwa, Efektywność
Agricultural production, Production of fruits, Agricultural competitiveness, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono konkurencyjność i efektywność polskich gospodarstw sadowniczych na tle analogicznych gospodarstw wybranych krajów Unii Europejskiej. Analizowano gospodarstwa specjalizujące się w uprawie drzew i krzewów owocowych, objęte systemem monitoringu FADN w latach 2007-2009 i 2011-2013. Konkurencyjność badanych gospodarstw sadowniczych określono wskaźnikiem konkurencyjności, obliczonym jako stosunek dochodu z gospodarstwa rolnego do kosztów użycia własnych czynników produkcji: ziemi, pracy i kapitału (za W. Kleinhanssem). Efektywność natomiast opisano wskaźnikami produktywności ziemi, aktywów i pracy. Zdolnościami konkurencyjnymi wykazały się polskie gospodarstwa sadownicze o wielkości ekonomicznej 25-50 i 50-100 tys. euro SO i powierzchni odpowiednio:17,70 i 38,80 ha UR. Zdolnościami tymi wykazały się także gospodarstwa węgierskie z klas 50-500 tys. euro SO, rumuńskie z klasy 100-500 tys. euro SO, niemieckie z klas 50-500 tys. euro SO, francuskie z klasy 25-50 tys. euro SO, włoskie z klasy 500 i więcej tys. euro SO oraz hiszpańskie z klasy 100-500 tys. euro SO. Powierzchnia konkurencyjnych gospodarstw sadowniczych z krajów Europy Zachodniej była mniejsza od gospodarstw polskich w odpowiednich klasach wielkości ekonomicznej.(abstrakt oryginalny)

The paper presents competitiveness and efficiency of the Polish fruit farms against similar farms from selected European Union countries. The analysis covered farms specialising in fruit trees and bushes covered by FADN monitoring in 2007-2009 and 2011-2013. Competitiveness of the researched fruit farms was determined by competitiveness index calculated as a ratio of farm income to costs of using own factors of production: land, labour and capital (as in: W. Kleinhanss). Whereas effectiveness was described by the index of productivity of land, assets and labour. Competitive abilities were demonstrated by Polish fruit farms with economic size of EUR 25-50 thousand of SO and EUR 50-100 thousand of SO and area, respectively, of 17.70 and 38.80 ha of UAA. These abilities were also demonstrated by Hungarian farms of EUR 50-500 thousand of SO, Romanian - EUR 100-500 thousand of SO, German - EUR 50-500 thousand of SO, French - EUR 25-50 thousand of SO, Italian - EUR 500 thousand of SO and more, and Spanish - EUR 100-500 thousand of SO. Area of competitive fruit farms from Western European countries was lower than that of the Polish farms in corresponding economic size classes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analizy Rynkowe (2014-2016), nr 39-43, Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 2. Biswanger, H.Ch. (2011). Spirala wzrostu, pieniądz, energia i kreatywność w dynamice procesów rynkowych. Poznań: Zysk i S-ka.
 3. Brinkmann, T. (1922). Die oekonomik des landwitschaftlichen Betriebes. Grundriss der Sozialoekonomik. Tübingen.
 4. Goraj, L., Bocian, M., Osuch, D., Smolik, A. (2009-2015). Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w polskim FADN w latach 2008-2014. Warszawa: IERIGŻ-PIB.
 5. Kleinhanss, W. (2015). Konkurencyjność głównych typów gospodarstw rolniczych w Niemczech. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1(342), s. 25-41.
 6. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014. GUS, Warszawa 2015.
 7. Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2014 Landwirt-schaftsverlag. Münster.
 8. Ziętara, W., Sobierajewska, J. (2012). Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 9. Ziętara, W., Sobierajewska, J. (2016). Efektywność polskich gospodarstw ogrodniczych na tle analogicznych gospodarstw z wybranych krajów. W: W. Józwiak (red.), Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej (2). Program Wieloletni 2015- -2019, nr 28, s. 86-116, Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 10. Ziętara, W., Zieliński, M. (2012). Efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych nastawionych na produkcję roślinną. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1(330), s. 40-61.
 11. Ziętara, W., Zieliński, M., (2015). Organizacja i efektywność polskich gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych na tle gospodarstw wybranych krajów. W: Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej (praca zbiorowa pod red. W. Józwiaka). Program Wieloletni 2015-2019, nr 16, s. 57-102, Warszawa: IERiGŻ-PIB.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1232998
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu