BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stoeva Teodora (Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria), Valcheva Ekaterina (Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria)
Tytuł
Integrated Water Management in the Republic of Bulgaria : Status and Priorities
Zintegrowana gospodarka wodna w Bułgarii : stan i priorytety
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2017, nr 1, s. 138-147, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka wodna, Zarządzanie zasobami wodnymi, Produkty rolne
Water management, Management of water resources, Agricultural products
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Bułgaria
Bulgaria
Abstrakt
Bułgaria przyjęła podstawowe zasady polityki gospodarki wodnej określone w dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Głównym celem tej polityki jest zaspokojenie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę w ilości i jakości niezbędnej dla potrzeb sektorów gospodarczych, a zwłaszcza do produkcji rolnej. Badanie wskazuje, że zastosowanie zintegrowanej gospodarki zasobami wodnymi jest podejściem, które pozwala osiągnąć nie tylko cele środowiskowe w odniesieniu do ekosystemów wodnych, ale również skoordynowaną gospodarkę wodami, gruntami i ważnymi ekosystemami. Stan gospodarki wodnej w Bułgarii zbadano na poziomie krajowym i poszczególnych dorzeczy. Ustalono, że dorzecza określone w ustawie wodnej nie są zgodne z podziałem administracyjno-terytorialnym kraju. Gospodarka systemami akwakultury odbywa się na bazie technologii i dorzeczy zgodnie z warunkami zezwoleń dotyczących wykorzystania wody i użytkowania urządzeń wodnych dla różnych rodzajów działalności gospodarczej.(abstrakt oryginalny)

The Republic of Bulgaria has adopted the basic principles of water management policy laid down in Directive 2000/60/EC of the European Parliament. The main focus of this policy is to meet the needs of water in the quantity and quality necessary for the needs of economic sectors and especially for the manufacture of agricultural products. The study indicates that application of the integrated water resource management is an approach that achieves not only the environmental objectives with regard to the aquatic ecosystems, but also a coordinated management of waters, land and the vital ecosystems. The condition of water management in Bulgaria was examined at a national and basin level. It was found that the river basins determined in the Water Act do not follow the administrative and territorial division of the country. The management of aquaculture systems is carried out on technological and basin principle in accordance with the terms and conditions of the permits for water use and use of water units for different economic activities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (unijna ramowa dyrektywa wodna).
  2. Interim review of the significant problems in water management in the East Aegean region (2014). MEW.
  3. National strategy for management and development of water sector (2012).
  4. Sofia, MEW. River basin management plans, 2016-2021. Essential tool for water management in Bulgaria, MEW. Pobrano z: www3.moew.government.bg.
  5. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonania ramowej dyrektywy wodnej (2000/60/WE). Plany gospodarowania wodami w dorzeczu (2012).
  6. Ustawa wodna (ostatnio zmieniona, nr 61 z 11.08.2015). Pobrano z: www.moew.government.bg.
  7. Ustawa zmieniająca i uzupełniająca ustawę wodną z dnia 28 lipca 2015 r. Pobrano z: www.moew.government.bg
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1233093
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu