BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapusta Franciszek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Ewolucja bezpieczeństwa żywnościowego Polski i jej mieszkańców na początku XXI wieku
Evolution of Polish Food Security and Its Residents at the Beginning of the XXI Century
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2017, nr 1, s. 161-178, rys., tab., bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo żywnościowe, Wielkość spożycia, Wyniki badań
Food security, Volume of consumption, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie stanu i kierunku zmian bezpieczeństwa żywnościowego Polski i jej mieszkańców na początku XXI wieku, a w szczególności: scharakteryzowanie poziomu spożycia podstawowych produktów żywnościowych w latach 2000-2014 oraz określenie poziomu samowystarczalności żywnościowej wybranych produktów, dokonanie oceny warunków trwałości i niezawodności dostaw żywności, scharakteryzowanie warunków ekonomicznej dostępności do żywności i zróżnicowania społeczności polskiej pod tym względem, ustalenie poziomu spożycia energii, jej struktury oraz podstawowych składników odżywczych dla poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw dla lat 2001-2003 i 2012-2014. Aby bezpieczeństwo żywnościowe państwa było zagwarantowane, spełnione muszą być cztery warunki jednocześnie: 1) fizyczna dostępność żywności, co oznacza, że krajowa gospodarka żywnościowa gwarantuje spożycie co najmniej minimalnego zapotrzebowania fizjologicznego, import zaś dostarcza żywności ponad to minimalne zapotrzebowanie, 2) trwałość i niezawodność dostaw żywności, 3) ekonomiczna dostępność żywności, co jest równoznaczne z tym, że także najsłabsze ekonomicznie gospodarstwa domowe i ich członkowie mają dostęp do niezbędnej żywności (dzięki różnym formom pomocy żywnościowej), 4) zdrowotną odpowiedniość pojedynczego produktu żywnościowego i spożywanej racji żywnościowej (niezbędny poziom energii, właściwa proporcja składników pokarmowych, brak niedopuszczalnej wielkości zanieczyszczeń).(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the status and direction of changes in Polish food security and its inhabitants at the beginning of the twenty-first century, in particular: to characterize the level of consumption of basic food products in the 2000-2014 period and the level of food self-sufficiency of selected products, to assess the conditions of the durability and reliability of food supplies, characterization of the conditions of economic availability of food and the diversity of the Polish community in this regard, to determine the level of consumption of energy, its structure and basic nutrients for different socio-economic groups of households for the years 2001-2003 and 2012-2014. To ensure food security of the state, four conditions must be met simultaneously: 1) physical availability of food, which means that the domestic food economy ensures intake of at least the minimum requirement of physiological, import and supply of food more than the minimum requirement, 2) stability and reliability of food supply, 3) economic availability of food, which is equivalent to the fact that the economically weakest households and their members have access to the necessary food (thanks to various forms of food aid), 4) health suitability of a single food product and consumed ration (the necessary energy level, the proper ratio of nutrients, the lack of an inadmissible degree of pollution).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. FAO (2002). The State of Food Insecurity in the World, Rome.
 2. Gulbicka, B., (2008). Bezpieczeństwo żywności w Polsce. Studia i Monografie, nr 116, Warszawa: IERiGŻ, s. 64-138.
 3. GUS (2005). Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2005, Warszawa, s. 385-386.
 4. GUS (2006). Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2006, Warszawa, s. 406.
 5. GUS (2007). Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2007, Warszawa, s. 383, 392, 396.
 6. GUS (2008). Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2008, Warszawa, s. 393, 402.
 7. GUS (2009). Rocznik statystyczny rolnictwa 2009, Warszawa, s. 299-300.
 8. GUS (2010). Rocznik statystyczny rolnictwa 2010, Warszawa, s. 292-299, 308, 312.
 9. GUS (2013). Rocznik statystyczny rolnictwa 2013, Warszawa, s. 319-320, 334.
 10. GUS (2014). Rocznik statystyczny rolnictwa 2014, Warszawa, s. 347-351, 362.
 11. GUS (2015). Rocznik statystyczny rolnictwa 2015, Warszawa, s. 340.
 12. GUS (2003). Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2003. Warszawa, s. 203-208, 200, 224.
 13. GUS (2004). Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2004. Warszawa, s. 290-295, 311, 532.
 14. GUS (2010). Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2010. Warszawa, s. 518.
 15. GUS (2011). Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2011.Warszawa, s. 468-469.
 16. GUS (2012). Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2012. Warszawa, s. 288, 291, 302.
 17. GUS (2013). Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2013. Warszawa, s. 286, 302, 315.
 18. GUS (2014). Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2014. Warszawa, s. 308, 486.
 19. GUS (2015). Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2015. Warszawa, s. 304-305, 310, 318, 325-329, 336, 553.
 20. IERiGŻ, ARR, MRiRW (2004). Handel Zagraniczny Produktami Rolno-Spożywczymi. Stan i perspektywy, nr 20, s. 4.
 21. IERiGŻ, ARR, MRiRW (2011). Rynek Rzepaku, nr 40, s. 37.
 22. IERiGŻ, ARR, MRiRW (2015). Rynek Rzepaku, nr 48, s. 42.
 23. Jarosz, M., Respondek, W., Wolnicka, K. i in. (2012). Zalecenia dotyczące żywienia i aktywności fizycznej. W: M. Jarosz (red.), Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja. Warszawa: IŻiŻ, s. 154.
 24. Kapusta, F. (1976). Zmiany struktury agrarnej i kierunków produkcji rolniczej w Legnicko- Głogowskim Okręgu Miedziowym. Warszawa: PWN, s. 11-12.
 25. Kapusta, F. (2003). Teoria agrobiznesu. Wrocław: Wydawnictwo AE, s. 19-22.
 26. Kapusta, F. (2006). Zarządzanie działaniami logistycznymi. Poznań-Wrocław: Wydawnictwo Forum Naukowe, s. 105-136.
 27. Kapusta, F. (2008). Agrobiznes. Warszawa: Difin, s. 28-33.
 28. Kapusta, F. (2012). Agrobiznes. Warszawa: Difin, s. 27-32, 71-72, 263-264.
 29. Kapusta, F. (2015). Bezpieczeństwo żywnościowe jako indykator zrównoważonego spożycia. Jurnal of Agribusines and Rural Development, nr 4, s. 695-703.
 30. Kowalczyk, S. (2009). Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, s. 303.
 31. Kwasek, M. (red.) (2012). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (17). Ocena stanu wyżywienia ludności w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego. Warszawa: IERiGŻ-PIB, s. 160.
 32. Kwasek, M. (2012). Ekonomiczna dostępność żywności. W: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Ocena stanu wyżywienia ludności w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego. Warszawa: IERiGŻ-PIB, s. 36-37, 39.
 33. Leśniak, K. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności - aspekty prawne. Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(10).
 34. Małysz, J. (1991). Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczna potrzeba ludzkości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 35. Małysz, J. (2008). Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości. Warszawa: ALMAMER, Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 36. Małysz, J. (1990). Bezpieczeństwo żywnościowe. W: E. Gorzelak, Gospodarka rynkowa a wyżywienie. Warszawa: SGPiS.
 37. Małysz, J.(2009). Ekonomiczna interpretacja bezpieczeństwa żywnościowego. W: S. Kowalczyk (red.), Bezpieczeństwo żywnościowe w erze globalizacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 38. Marks-Bielska, J., Lizińska, W., Serocka, I. (2015). Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi i jego przewaga komparatywna w latach 2008-2013. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 4(38), s. 760.
 39. Michalczyk, J. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe w obliczu globalizacji. Ekonomia, nr 1(18), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 40. Michna, W. (1998). Bezpieczeństwo żywnościowe. W: Encyklopedia agrobiznesu. Warszawa: Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, s. 63-65.
 41. Mikuła, A. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 99, z. 4, s. 38, 44, 46.
 42. Obiedzińska, A. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe. W: M. Kwasek (red.) Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Ocena stanu wyżywienia ludności w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego. Warszawa: IERiGŻ-PIB, s. 9-22.
 43. Sapa, A. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach rozwijających się. www.kpsw.edu, data dostępu: 04.01.2012.
 44. Schejtman, A. (1988). Food security trends and impact of the crisis. Cepal Review, s. 36.
 45. Stachak, S. (2003). Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa: Książka i Wiedza, s. 213-216.
 46. Stachak, S. (1997). Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa: Książka i Wiedza, s. 132-133.
 47. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. z 2006 r. nr 171. poz. 1225; zmiana Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności o żywienia oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2010 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1233007
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu