BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikita Małgorzata (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Tytuł
Unia bankowa a stabilność systemu finansowego UE
Banking union and stability of financial system in EU
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 1, s. 75-88, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Nadzór bankowy, System finansowy, Unia bankowa, Stabilność finansowa
Bank supervision, Financial system, Banking union, Financial sustainability
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wpływu unii bankowej na stabilność systemu finansowego UE. Dokonując analizy, zwróciłam uwagę na trzy filary unii bankowej, tj. jednolity mechanizm nadzorczy, jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolity system gwarantowanych depozytów. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej z nich przedstawiłam system finansowy UE, zwracając uwagę na obecny poziom integracji tego systemu w ramach UE, a także trendy, jakie można było obserwować w okresie ostatnich kilkunastu lat. W drugiej części przybliżyłam istotę unii bankowej, wskazując na jej trzy podstawowe filary. Trzecia część to analiza skutków ustanowienia unii bankowej dla stabilności systemu finansowego UE. W artykule stawiam hipotezę, iż unia bankowa to projekt, który ma szansę przyczynić się do zwiększenia stabilności systemu finansowego UE, niemniej jednak jest to projekt niewystarczająco gwarantujący tę stabilność.(fragment tekstu)

Banking union is a new concept of the European Union in the field of financial market. The project aim is to strengthen the financial system and increase its resistance to crises that may arise in the future. This article aims to analyse the impact of the banking union on the stability of the financial system in the EU. Three pillars of the banking union are taken into account: single supervisory mechanism, single resolution mechanism and single deposit guarantee scheme. The author argues that the banking union can contribute to the stability of the financial system in the EU, but it cannot guarantee it.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Colliard J., Optimal supervisory architecture and financial integration in a banking union,"ECB Working Paper Series" April 2015.
 2. Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms, OJ L 173, 12 June 2014.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r.zmieniająca dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0014&rid=1
 4. Global banking trends after the crisis, "EU Monitor 67", Deutsche Bank Research, Germany 2009.
 5. Hafa M., European Banking Union, Three Years On, "CIGI Papers" June 2015, No. 73.
 6. Konsekwencje przystąpienia Polski do Unii Bankowej, IBNGR, Konrad Adenauer Stiftung, Gdańsk 2014.
 7. Małecki W., Przemiany sektora bankowego i ich konsekwencje, "Ekonomista" 2014, nr 4, s. 468.
 8. Moloney N., European Banking Union: assessing its risks and resiliance, "Common Market Law Review" 2014, No. 51.
 9. PWC, EU Bank Recovery and Resolution Directive "Triumph or tragedy"?, https://www. pwc.com/im/en/publications/assets/pwc_eu_bank_recovery_and_resolution_directive_triumph_or_tragedy.pdf
 10. Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, Warszawa, lipiec 2013.
 11. Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi, http:// eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1024&from=EN
 12. Schoenmaker D., Siegmann A., Efficiency Gains of European Banking Union, "Tinbergen Institute Discussion Paper" 2013.
 13. Sitek P., Zintegrowany sektor bankowy Unii Europejskiej. Studium finansowo-prawne, Vizja, Warszawa 2015.
 14. Smuga P., Wpływ Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego na stabilność finansową UE, "Gospodarka Narodowa" marzec 2013.
 15. W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej, Sprawozdanie przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya, Bruksela 2012, http://www.consilium. europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/131295.pdf
 16. Żabińska J., Unia bankowa, w: Zarządzanie gospodarcze w strefie euro, red. J. Pietrucha, J. Żabińska, Difin, Warszawa 2014.
 17. https://eiopa.europa.eu/
 18. http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/banking-union/single-resolution-mechanism/
 19. http://www.eba.europa.eu/languages/home_pl
 20. https://www.ecb.europa.eu/paym/t2/html/index.en.html
 21. http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ssm-listofsupervisedentities1409en.pdf?7f491a3d1#d265b97f0ed2d9a7d939e
 22. https://www.esma.europa.eu/
 23. http://www.esrb.europa.eu/home/html/index.en.html
 24. http://www.sepapolska.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.1.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu