BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podsiadło Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Pomoc publiczna na szkolenia pracowników a konkurencyjność gospodarki Unii Europejskiej
Training aid and competitiveness of the European Union economy
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 1, s. 159-173, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Państwa członkowskie, Pomoc publiczna, Szkolenia, Konkurencyjność gospodarki
Member states, Public aid, Training, Economy competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza dopuszczalności pomocy publicznej na szkolenia oraz wpływ takiej pomocy na konkurencyjność gospodarki Unii Europejskiej. Za miarę konkurencyjności przyjęto wielkość PKB per capita, który w odniesieniu zarówno do całej Unii, jak i poszczególnych państw członkowskich określa poziom życia ludności oraz poziom rozwoju gospodarki. Jako okres badawczy przyjęto lata 2001-2014, tj. okres wdrażania dwóch najważniejszych strategii rozwojowych Unii Europejskiej - strategii lizbońskiej oraz strategii "Europa 2020". Przyjęto tezę, że wielkość pomocy publicznej na szkolenia udzielanej przez państwa członkowskie UE powinna być dodatnio skorelowana z wielkością PKB per capita tych państw, co oznaczałoby, że wraz ze wzrostem pomocy szkoleniowej dla przedsiębiorstw będzie wzrastać ich konkurencyjność, a w efekcie - konkurencyjność gospodarek państw członkowskich UE. (fragment tekstu)

The paper discusses guidelines for implementation of art. 107-109 of the Treaty on the Functioning of the European Union, from the point of view of state aid for training. Training usually generates positive externalities for society as a whole, since it increases the pool of skilled workers from which other firms may draw, improves the competitiveness of the EU industry and plays an important role in the EU employment strategy. Statistical analysis was carried out on state aid granted by the EU Member States in the period 2001-2014 - from the perspective of its impact on competitiveness of these countries. This should lead to verification of thesis that the amount of state aid granted by the EU Member States for training, should positively correlate with the size of the GDP per capita of these countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albiński P., Działania antykryzysowe i stabilizacyjne w Niemczech w latach 2008-2010, "Przegląd Europejski" 2010, nr 2/21.
 2. Borghetto E., EU law revisions and legislative drift, "European Union Politics" 2014, No. 15 (2), http://dx.doi.org/10.1177/1465116513513345
 3. Deiberova K., Nyssens H., The new General Block Exemption Regulation (GBER): What changed?, "European State Aid Law Quarterly" 2009, Vol. 8, Issue 1.
 4. European Commission, European competitiveness report 2001, Luxembourg 2001.
 5. Gambaro E., Mazzocchi F., Private parties and State aid procedures: A critical analysis of the changes brought by Regulation 734/2013, "Common Market Law Review" 2016, Vol. 53, Issue 2.
 6. Heidenhain M., European State Aid Law. Handbook, C. H. Beck, Hart Publishing, München-Oxford 2010.
 7. Hildebrandt A., Competitiveness - attempts to define and measure the event, "European Communities" 2002, No. 3 (126).
 8. Komunikat Komisji - Kryteria analizy zgodności pomocy państwa na szkolenia w sprawach podlegających zgłoszeniu indywidualnemu, DzU UE C 188/1 z 11.08.2009.
 9. Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Teoria, praktyka, polityka, red. A. Zielińska-Głębocka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 10. Nicolaides P., Schoenmaekers S., The Concept of 'Advantage' in State Aid and Public Procurement and the Application of Public Procurement Rules to Minimise Advantage in the New GBER, "European State Aid Law Quarterly" 2015, Vol. 14, Issue 1.
 11. Podsiadło P., The Interference of Law and Economics: The Case of Guarantees for Bank Debt and Their Impact on Competitiveness of the EU Member States, "European State Aid Law Quarterly" 2016, Vol. 15, Issue 1.
 12. Prek M., Lefèvre S., Competition litigation before the General Court: Quality if not quantity?, "Common Market Law Review" 2016, Vol. 53, Issue 1.
 13. Quigley C., European State Aid Law and Policy, 2nd ed., Hart Publishing, Oxford-Portland, Oregon 2009.
 14. Rozporządzenie Komisji WE nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej, DzUrz WE L 10/21 z 13.01.2001.
 15. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 TWE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych), DzU UE L 214 z 9.08.2008.
 16. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, DzU L 187/1 z 26.06.2014.
 17. Sinnaeve A., Block Exemptions for State Aid: More Scope for State Aid Control by Member States and Competitors, "Common Market Law Review" 2001, Vol. 38, Issue 6.
 18. Sinnaeve A., State aid procedures: Developments since the entry into force of the procedural regulation, "Common Market Law Review" 2007, Vol. 44, Issue 4.
 19. Sherr I., Employment and training aid, w: European Community Law of State Aid, red. K. Bacon, Oxford University Press, Oxford-New York 2009.
 20. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), DzU UE C 83/47 z 30.03.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.1.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu