BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowaczyk Piotr (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Funkcjonowanie portu morskiego w Kołobrzegu w oparciu o system nadzoru publicznego
The Operation of the Kołobrzeg Seaport on the Basis of a Public Supervision System
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, nr 4 (38), s. 78-91, tab., bibliogr. 37 poz.
Public Governance
Słowa kluczowe
Porty morskie, Organizacja portów morskich, Polityka transportowa, Finansowanie przedsiębiorstwa, Nadzór nad przedsiębiorstwem
Seaports, Organization of seaports, Transport policy, Financing enterprises, Enterprise supervision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pomimo wielu prób Unia Europejska nie wypracowała wspólnych przepisów regulujących funkcjonowanie portów morskich. W państwach członkowskich można się spotkać z różnymi podejściami do nadzoru nad działalnością gospodarczą portów. Celem artykułu jest wskazanie możliwości poprawy funkcjonowania portu w Kołobrzegu w oparciu o system nadzoru publicznego. Szczególną uwagę zwrócono na zakres uprawnień podmiotu zarządzającego oraz na problem finansowania infrastruktury portowej. W opracowaniu wykorzystano literaturę przedmiotu oraz wyniki przeprowadzonych badań. Na podstawie zebranych materiałów dokonano analizy ilościowej oraz przyczynowo-skutkowej zachodzących zjawisk. Przeprowadzone badania wykazały, iż operator portu handlowego w Kołobrzegu nie wywiązywał się z obowiązku rozwoju portu. Następowała dalsza dekapitalizacja infrastruktury portowej, czego konsekwencją był regres przeładunków. Poprawę funkcjonowania portu w Kołobrzegu można dostrzec w większej staranności w doborze operatorów portowych. Niemniej należałoby rozważyć możliwość zwiększenia uprawnień podmiotu zarządzającego portem. Czynnik publiczny powinien mieć możliwość świadczenia usług portowych. Źródło finansowania portu mogą stanowić środki unijne oraz wsparcie operatora portowego. Gdyby sytuacja tego wymagała, należałoby rozpatrzyć możliwość dofinansowania modernizacji infrastruktury portowej ze środków budżetu państwa. (abstrakt oryginalny)

Despite numerous attempts, the European Union has not developed common rules governing the operation of seaport. Various solutions are thus applied in supervising business management of port structures in the Member States. The work described in this paper relating to Poland has sought to identify opportunities for the functioning of Kołobrzeg's seaport to be improved through a system of public supervision. Particular attention has been paid to the powers enjoyed by the managing body, and the matter of the financing of port infrastructure. Study work has drawn on both the subject literature and research results, with material collected used in quantitative and causal analyses of phenomena occurring. Research shows how the operator of the commercial port in Kołobrzeg failed to meet obligations as regards its development. Ongoing decapitalisation of port infrastructure has been reflected in a decline in trans-shipments. Improved functioning of Kołobrzeg's seaport can be seen to lie in the careful choice of port operator, though consideration should also be given to increased powers for the managing body. A public factor should enjoy the possibility of providing port services. Financing could be provided via EU funding and support from the port operator, while, should the situation demand it, the funding of the modernisation of port infrastructure by the state budget should also be considered. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biernacki, D. (2014). Efekty społeczno-ekonomiczne inwestycji infrastrukturalnej w porcie morskim. Problemy Transportu i Logistyki, 27, 35-48.
 2. Główny Urząd Statystyczny (2009). Gospodarka morska w Polsce w 2009 r. Szczecin: Główny Urząd Statystyczny.
 3. Główny Urząd Statystyczny (2010). Gospodarka morska w Polsce w 2010 r. Szczecin: Główny Urząd Statystyczny.
 4. Główny Urząd Statystyczny (2011). Gospodarka morska w Polsce w 2011 r. Szczecin: Główny Urząd Statystyczny.
 5. Główny Urząd Statystyczny (2012). Gospodarka morska w Polsce w 2012 r. Szczecin: Główny Urząd Statystyczny.
 6. Główny Urząd Statystyczny (2013). Gospodarka morska w Polsce w 2013 r. Szczecin: Główny Urząd Statystyczny.
 7. Główny Urząd Statystyczny (2014). Gospodarka morska w Polsce w 2014 r. Szczecin: Główny Urząd Statystyczny.
 8. Główny Urząd Statystyczny (2015). Gospodarka morska w Polsce w 2015 r. Szczecin: Główny Urząd Statystyczny.
 9. Grzelakowski, A. (2005). Strategia rozwoju małych portów polskiego wybrzeża jako instrument ich aktywizacji gospodarczej oraz wspierania rozwoju regionalnego. W: A. Grzelakowski, K. Krośnicka (red.), Strategia rozwoju małych portów morskich polskiego wybrzeża (s. 18). Gdynia: Akademia Morska w Gdyni.
 10. Grzelakowski, A., Matczak, M. (2010). Formy aktywizacji rozwoju średnich i małych portów morskich polskiego wybrzeża - modele zarządzania małymi portami. Warszawa: Kancelaria Senatu.
 11. Grzelakowski, A., Matczak, M. (2012). Współczesne porty morskie. Funkcjonowanie i rozwój. Gdynia: Akademia Morska w Gdyni.
 12. Klimek, H. (2003). Finansowanie rozwoju portów morskich. W: L. Kuźma (red.), Ekonomika portów morskich i polityka portowa (s. 171-191). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 13. Klimek, H., Dąbrowski, J. (2011). Europejska polityka portowa. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 8, 11-34.
 14. Komisja Europejska (2013). Porty: motor wzrostu. Bruksela: Komisja Europejska.
 15. Malkowski, A. (2015). Koncepcje rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przygranicznych. Polityka Ekonomiczna, 402, 210-219.
 16. Matczak, M. (2014). Porty morskie w polityce transportowej Unii Europejskiej. Logistyka, 6, 881-882.
 17. Ministerstwo Gospodarki Morskiej (2007). Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki Morskiej.
 18. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014). Dokument implementacyjny do strategii rozwoju transportu do roku 2020. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 19. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (2013). Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020. Warszawa: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 20. Miszczuk, J. (1999). Problemy małych i średnich portów morskich z punktu widzenia administracji państwowej. W: XV Sejmik Morski. Małe porty morskie oraz ich otoczenie lokalne i regionalne (s. 74-75). Szczecin: "Civitas Christiana".
 21. Misztal, K. (1994). Porty morskie w Unii Europejskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 22. Misztal, K., Szwankowski, S. (1999). Organizacja i eksploatacja portów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 23. Misztal K., Szwankowski S. (2001). Organizacja i eksploatacja portów morskich: zarządzanie, organizacja, eksploatacja. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 24. Montwiłł, A. (2011). Powiązania sfer administracyjno-zarządczej i eksploatacyjno-usługowej w polskich portach morskich. W: H. Salmonowicz (red.), Porty i żegluga morska na rynku transportowym Unii Europejskiej (s. 111-129). Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
 25. Pluciński, M. (2015). Cele, priorytety i zadania rozwoju polskich portów morskich. Problemy Transportu i Logistyki, 30, 105-118.
 26. Strategia Rozwoju Kołobrzegu do roku 2020 (2008). Kołobrzeg: Urząd Miasta Kołobrzeg.
 27. Strategia rozwoju portu morskiego Kołobrzeg (2010). Kołobrzeg: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg.
 28. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 (2013). Olsztyn: Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 29. Strategia rozwoju województwa pomorskiego 2020 (2012). Gdańsk: Sejmik Województwa Pomorskiego.
 30. Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego (2010). Szczecin: Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.
 31. Studium rozwoju strategicznego małych portów i przystani morskich w województwie pomorskim (2009).Gdynia: Actia Forum.
 32. Szczurek, W. (2002). Działalność gospodarcza gmin w portach morskich. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 33. Szwankowska, B. (2013). Porty lokalne w polityce przestrzennej państwa i samorządów. W: J. Naider (red.), Rozwój polskich portów morskich (s. 168-182). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 34. Vanroye, K., Verweij, K., Kort, R. de, Koster, M., Kramer, H., Meyer, G., Dubreuil, D., Deffontaines, G. (2011). Pomoc państwa dla portów morskich w UE. Opracowanie. Bruksela: Parlament Europejski.
 35. Wacławik-Narbut, W. (2003). Zarządzanie portami w krajach UE. W: T. Palmowski, M. Pacuk (red.), XIX Sejmik Morski. Europa bałtycka regionem współpracy i integracji. Gdańsk-Kopenhaga: "Civitas Christiana"-Związek Miast i Gmin Morskich.
 36. Weprzędz, P. (2009). Inwestycje w kołobrzeskim porcie. Pobrane z: http://swiatbiznesu.com/Inwestycje_w_kolobrzeskim_porcie-ab63-141-242.html
 37. Zieziula, J., Nowaczyk, P. (2011). Udział strukturalnych funduszy unijnych w finansowaniu małych portów morskich w Polsce. W: M. Sagan, T. Stępniewski (red.), Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020 (s. 229-247). Lublin: Wydawnictwo KUL.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2016.38.4.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu