BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korzeniowska-Polak Agnieszka (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Skargi i wnioski jako źródła informacji o organach jednostek samorządu terytorialnego
Complaints and Proposals as Sources of Information about Local Government Units
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 1, s. 9-21, bibliogr. 31 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie publiczne : funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Źródła informacji, Administracja publiczna, Skarga
Local government, Information source, Public administration, Plaint
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najbardziej powszechnego i dostępnego środka prawnego, jakim jest skarga powszechna oraz funkcjonowanie zarówno skargi, jak i wniosku jako instrumentu kontroli wykonywania ustawowych zadań przez organy samorządu terytorialnego. Skupiłam się przede wszystkim na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy skargi i wnioski mogą, a jeśli tak, to czy stanowią źródło informacji o działalności gmin, powiatów oraz samorządowych województw i ich organów i czy jest to źródło wystarczająco doceniane. Realizacji zaplanowanego celu służyć ma analiza obowiązujących przepisów prawa oraz wybranych skarg i wniosków odnoszących się do jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli i w wielu regionach Polski. (fragment tekstu)

The chief purpose of the local government system that has been in place in Poland for over a quarter century now is to perform public administration tasks that are vital for local communities. Their members may individually or collectively express their opinions on local authorities and on whether they perform their tasks adequately. A legal instrument used to this end is the institution of complaints and petitions. It also allows local government bodies to obtain information on any irregularities observed by residents of 'small homelands', or any suggested improvements. The purpose of this study is to present the most common and most easily available remedy that is actio popularis, and the way complaint and petitions are functioning as an instrument of control of performing statutory tasks by local government authorities. My main focus is to find out whether these instruments may, and, if so, whether they do constitute a source of information about the activity of communes, poviats and self-government provinces and their bodies, and whether this source is appreciated enough. This is going to be attained by way of analysis of legal regulations in force, and selected complaints and petition related to local government bodies at all levels and in many regions of Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak B., Borkowski J. (2012), Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 2. Informacja o skargach i wnioskach oraz sygnałach obywatelskich nadesłanych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2014 r. [online], https://bip.kprm.gov.pl/download/75/13841/inforamcjaza2014.pdf., dostęp 6 lutego 2017.
 3. Informacja o skargach i wnioskach oraz sygnałach obywatelskich nadesłanych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2015 r. [online], https://bip.kprm.gov.pl/kprm/skargi_wnioski_i_petycje/3165.skargi_i_wnioski.html, dostęp 6 lutego 2017.
 4. Jagielski J. (2006), Kontrola administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa.
 5. Jaśkowska M., Wróbel A. (2013), Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 6. Klat-Wertelecka L. (2005), Bezczynność organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym w dobie europeizacji prawa [w:] Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Kolonia Limited, Wrocław.
 7. Korzeniowska-Polak A. (2009), Samorządowe kolegia odwoławcze a postępowanie skargowo - wnioskowe [w:] Samorządowe kolegia odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji, red. K. Sieniawska, Municypium SA, Warszawa.
 8. Korczak J. (2010), Wybrane zagadnienia postępowania skargo-wnioskowego przed organami stanowiącymi jednostek samorządu terytorialnego [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., WSPA, Lublin.
 9. Langrod J.S. (1948), Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, t. 1, Księgarnia Stefana Kamińskiego, Kraków.
 10. Łętowski J. (1990), Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, PWN, Warszawa.
 11. Łętowski J., Szreniawski J. (1978), Kontrola administracji [w:] System prawa administracyjnego, t. III, Ossolineum, Wrocław.
 12. Milart-Szostak K. (2003), Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny", nr 9.
 13. Ochendowski E. (2004), Prawo administracyjne. Część ogólna, LexisNexis, Toruń.
 14. Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z 17 lipca 2014 r. [online], https://www.rpo.gov.pl/sites/de-fault/files/Do_MEN_ws_przekazywania_szkol_publicznych_podmiotom prywatnym.pdf., dostęp: 6 lutego 2017.
 15. Rozmaryn S. (1959), O projekcie kodeksu postępowania administracyjnego, "Państwo i Prawo", nr 4.
 16. Skarga z 2010 r. dotycząca Marszałka Województwa Świętokrzyskiego [online], http://kielce.wy-borcza.pl/Kielce/1.35255.8433314.Skargi_na_marszalka_do_marszalka.html#ixzz3vcsogy4s, dostęp: 6 lutego 2017.
 17. Skarga na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Inowrocławiu [online], www.forum.pomorska.pl/inowroclaw-krotka-historia-jednej-skargi-skarge-na-prezydenta-inowroclawia-ma-rozpatrzyc-prezydent-t198026, dostęp: 6 lutego 2017.
 18. Zbyrad T. (2007), Samoorganizacja obywatelska jako sposób realizacji celów polityki społecznej [w:] E. Balawajder (red.), Społeczeństwo obywatelskie, modele teoretyczne i praktyka społeczna, KUL, Lublin.
 19. Żukowski K. (1987), Funkcje skargi powszechnej, "Organizacja, Metody, Technika", nr 4.
 20. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).
 21. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).
 22. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446).
 23. Ustawa z 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1659 ze zm.).
 24. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 ze zm.).
 25. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486).
 26. Ustawa z 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1124).
 27. Ustawa z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195).
 28. Zarządzenie nr 103/2014 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, www.umwo.opole.pl/docs/zarzadzenie_w_sprawie_ska.pdf, dostęp: 6 lutego 2017.
 29. Zarządzenie nr 2996/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji kierowanych do Urzędu Miasta Krakowa, bip.krakow.pl/zarzadzenie/2015/2996/, dostęp: 6 lutego 2017.
 30. Wyrok TK z 16 XI 2004 r., P 19/03, OTK-A 2004, nr 10, poz. 106.
 31. Wyrok WSA w Warszawie z 20 czerwca 2007 r. IV SA/Wa 140/07, Lex nr 351325.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu