BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejska Agata (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Formy demokracji bezpośredniej
Forms of Direct Democracy
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 1, s. 49-62, bibliogr. 11 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie publiczne : funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Demokracja, Referendum, Wybory samorządowe
Local government, Democracy, Referendum, Local election
Uwagi
summ.
Abstrakt
W Polsce w 1990 roku został reaktywowany samorząd terytorialny. Wtedy to ustawodawca stanął przed dużym wyzwaniem dotyczącym unormowania zakresu demokracji bezpośredniej. Kwestia ta została rozstrzygnięta w art. 170 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. [Dz. U. 1997, Nr 78 poz. 483 z późn. zm.], który stanowi, że członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa. Demokracja bezpośrednia unormowana została także w przepisach Ustawy o:
1. samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. [Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.; z uwzględnieniem: Ustawa z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw];
2. referendum lokalnym z 15 września 2000 r. [Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.].
System demokracji bezpośredniej tworzony jest przez następujące instytucje:
1. wybory,
2. referendum,
3. inicjatywa ludowa,
4. konsultacje. (fragment tekstu)

The word democracy is a government which is a form of political system in which nationals, governments, directly or indirectly through elected representatives. The cradle of democracy is considered to ancient Greece and more specifically the Greek polis of Athens.
By fundamental rights and freedoms should be understood: freedom of conscience, religion and expression, the right to property, personal inviolability, equality before the law. These values are very important because they express the whole point of operation of the democratic system.
Direct democracy is the direct decision-making of state by the general public and all members of the community personally participate in political decision-making.
Essential elements for the formation of a modern democratic system are:
1. separation of powers, which is divided into legislative, executive, judicial.
2. The high level of economic development, which is expressed by an increase in the number of educated citizens ready to make decisions public.
3. Tolerance legitimate dissent - citizens have a right to express their views, even if they differ from the views of others.
4. Lack of strong divisions in society, it refers to the fact that the differences and divisions in society lead to conflicts, which can be difficult to solve by democratic means.
In a democratic system, citizens have the opportunity to participate in the political life of the country through direct forms of democracy (elections, referendum, popular initiative, consultation), indirect form of democracy (a system representative), civic initiatives, direct expressions of support or opposition (assembly), indirect forms of expression support or opposition (petitions, open letters), social and political organizations (associations and political parties). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Konstytucja RP z 2.04.1997 r., Dz. U. Nr 78/1997, poz. 483 z późn. zm.
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. Nr 142/2001, poz. 1591 z późn. zm.
 3. Ustawa z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.
 4. Ustawa z dnia 15.09. 2000 r. o referendum lokalnym, Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.
 5. Ustawa z dnia 16.07.1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Dz. U. Nr 159/1998, poz. 1547 z późn.zm.
 6. Ustawa z dnia 20.06.2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Dz. U. Nr 113/2002, poz. 984 z późn.zm.
 7. Ustawa z dnia 16.07.1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Dz.U. Nr 159/2003, poz. 1547 z późn.zm.
 8. Ustawa z dnia 24.06.1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, Dz.U. Nr 62/1999, poz. 688.
 9. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. Nr 25/2008, poz. 150 z późn.zm.
 10. Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. Nr 80/2008, poz. 717 z późn.zm.
 11. Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U. Nr 199/2008, poz. 1227 z późn.zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu