BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Martysz Czesław (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Ewolucja podstaw prawnych organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce
The Evolution of the Legal Basis of the Organization and Functioning of Local Government in Poland
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 1, s. 123-134, bibliogr. 25 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie publiczne : funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Prawo administracyjne, Prawodawstwo
Local government, Administrative law, Legislation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawione zostaną niektóre zmiany w ustawach samorządowych, a przede wszystkim w Ustawie o samorządzie gminnym, dokonane wskutek konkretnych zachowań organów samorządu. Działania te nazywane są także, zwłaszcza w publicystyce jako "obejście prawa", "naginanie prawa" czy "działanie na granicy prawa". Nie ulega jednak wątpliwości, że sposób interpretacji niektórych przepisów daleki był od pierwotnego założenia, któremu dany przepis miał służyć. Niektórym jednak działaniom nie można było przypisać naruszenia prawa, organy nadzoru, a także sądy administracyjne nie mogły tych działań unieważnić, jednakże w społecznym odbiorze działania te budziły zrozumiałe oburzenie. Można więc było te działania ocenić jako w pełni legalne, ale niezgodne z normami etycznymi czy zasadami współżycia społecznego. (fragment tekstu)

In the article some amendments of statutes on local self-government made in the last twenty six years will be presented. There is no doubt about the fact that the way of interpretation of several legal provisions was far from the original interpretation concept based on the original purpose of these provisions. Although some activities of local self-government authorities could not in fact be considered illegal, negative social perception of these activities was intelligible to all - they were regarded as legal, but at the same time as unethical or contradictory to the rules of social community life. Local authorities representatives were sometimes unaware of such contradiction and let in this way the private interest dominate over the public interest. Such practice infringed also one of the basic principles of self-government according to which local authorities are obliged to realize and protect the common social interest of the local community. Moreover, this is also influencing the law modification and amendment process of the local self-government statutes; however this process is mainly politically driven. On one hand, this process shall actually have a perpetual character and it shall be adjusted to the evolving and changing social relationships; on the other hand, in the area of the administrative law often even unnecessary law is enacted as the local legislator knows this law might easily be changed or announced ineffective if needed. Frequent processing of law amendments decreases its substantive importance, contradicts its stability and consistency. For these reasons the impact of the modern legislative process is a cause of ever-growing concern. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barszewicz Z. (2016), Karykatura samorządu, Tygodnik "NoweInfo" z dnia 26 listopada.
 2. Duniewska Z. (1998), Ignorantia iuris w prawie administracyjnym, Łódź, s. 214.
 3. Jagoda J. (1998), Ograniczenia antykorupcyjne dotyczące radnych, "Samorząd Terytorialny", nr 6.
 4. Jaworska-Dębska B. (2001), Formuła wykonywania mandatu radnego [w:] I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, D. Dąbek, M. Smaga (red.), Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków.
 5. Leoński Z. (1998), Samorząd terytorialny w RP, Warszawa.
 6. Łączkowski W. (1997), Problemy samorządu terytorialnego w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego [w:] H. Olszewski, B. Popowska (red.), Gospodarka- Administracja-Samorząd, Poznań.
 7. Martysz Cz. (2016) [w:] B. Dolnicki (red.) Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Wolters Kluwer.
 8. Martysz Cz. (2000), Właściwość organów samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym, Katowice.
 9. Olejniczak-Szałowska E. (1997), Status prawny radnego, "Studia Prawno-Ekonomiczne", nr 56.
 10. Nowacki J, Tobor Z. (1994), Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa.
 11. Podgórski K. (1993), Przemiany ustroju samorządu terytorialnego w Polsce [w:] T. Kurowska, M. Pazdan (red.), Zagadnienia prawa cywilnego, samorządowego i rolnego, Katowice.
 12. Rabska T. (1999), Budowanie nowej administracji publicznej, "Acta Universitatis Wratislaviensis", nr 2154, Wrocław.
 13. Schmidt-Assmann E. (1985), Kommunalrecht [w:] I. von Münch (red.) Besonderes Verwaltungsrechts, Berlin-New York.
 14. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej [Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.].
 15. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.].
 16. Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa [Dz. U. Nr 162, poz. 1126].
 17. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym [Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.].
 18. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa [Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.].
 19. Europejska Karta Samorządu Lokalnego z dnia 15 października 1985 r. [Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607].
 20. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw [Dz. U. Nr 45, poz. 497 z późn. zm.].
 21. Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referendum lokalnym [Dz. U. Nr 23, poz. 220 z późn. zm.].
 22. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta [Dz. U. Nr 113, poz. 984].
 23. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym [Dz. U. z 2016 r., poz. 400].
 24. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej [Dz. U. z 2016 r., poz. 1764].
 25. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne [Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu