BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pachuca-Smulska Beata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Tytuł
Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie działań powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów
Autonomy of Local Self-government Units in the Case of a County (or City) Consumer Ombudsman
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 1, s. 135-147, bibliogr. 26 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie publiczne : funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Rzecznik konsumentów, Ochrona konsumenta
Local government, Consumer Ombudsman, Consumer protection
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza pozycji i znaczenia powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumenta na gruncie obowiązujących regulacji prawnych ich działalności ocenianej przez pryzmat konstytucyjnej samodzielności w negatywnym i pozytywnym jej aspekcie, który badali L. Jańczuk [2013, ss. 79-118], a także D. Bach-Golecka i J. Golecki [2016 Komentarz do Art. 165 Konstytucja RP]. Analiza tego zagadnienia może być prowadzona na wielu płaszczyznach. Ze względu na rozmiary publikacji zostanie ona jednak ograniczona tylko do płaszczyzny prawnej. Przeprowadzone badania opierają się przede wszystkim na metodzie dogmatycznej, analizie aktów prawnych i związanego z nim orzecznictwa i piśmiennictwa. (fragment tekstu)

The article provides a legal analysis of the role and significance of local government units in protecting consumer interests with the focus on the county (or city) consumer ombudsman. The author discusses the role of consumer ombudsmen in the system of consumer protection as carried out by local government units. Important aspects of this analysis are: (a) the interaction between starosta (the head of a county) or city president on the one hand and the consumer ombudsman on the other, and (b) the scope of legal needs of (local) citizens addressed by the consumer ombudsman's legal purview. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bach-Golecka D., Golecki J.M. (2016), Komentarz do Art. 165 Konstytucja RP [w:] Konstytucja RP. Tom II. Komentarz art.87- art. 243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa,
 2. Banasiński C., Piątek E. (2009), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa.
 3. Bunikowski M. (2006), Powiatowy rzecznik konsumentów, "Jurysta", Nr 11.
 4. Garlicki L. (2009), Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa.
 5. Jańczuk L. (2013), Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów administracji publicznej w Polsce, Lublin.
 6. Kania S. (2001), Status prawny powiatowego rzecznika konsumentów, "Samorząd Terytorialny", Nr 5.
 7. Koroluk S., Powałowski A. (2014) [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. T. Skoczny, Warszawa.
 8. Maziarz A. (2012), Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony konsumentów, "Samorząd Terytorialny", Nr 6.
 9. Modzelewska-Wąchal E. (2002), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa.
 10. Pietraszewski M. (2011), Uprawnienia rzeczników konsumentów i Rzecznika Ubezpieczonych do polubownego zakończenia sporów konsumenckich, "ADR", nr 3.
 11. Podgórski K. (2006), Samorządowa edukacja konsumencka [w:] A. Lewicka-Strzałecka, (red.), Edukacja konsumencka. Cele, instrumenty, dobre praktyki, Warszawa.
 12. Podgórski K. (2012), Właściwość miejscowa rzecznika konsumentów, "Biuletyn Rzeczników Konsumentów", Nr 2.
 13. Radwański M. (2010) [w:] A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Warszawa.
 14. Sieradzka M. (2014) [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, M. Sieradzka, K. Kohutek, LEX.
 15. Trela M. (2005), Rola rzecznika konsumentów w zapewnieniu efektywnej ochrony interesów konsumentów zreformowanym postępowaniu przed sądem powszechnym - wybrane zagadnienia, "Biuletyn Stow. Konsumentów Polskich", Nr 4.
 16. Ustawa z 24.7.1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa [Dz.U. Nr 106, poz. 668 ze zm.]
 17. Ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym [Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.]
 18. Ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie wojewódzkim [Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.]
 19. Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów tj. Dz.U. 2017 poz. 229.
 20. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, z 2015 r. poz. 1045, 1220.
 21. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną [Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872 ze zm.].
 22. Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym [Dz.U. z 1997 r. Nr 49, poz. 318, Nr 118, poz. 754 i Nr 121, poz. 770].
 23. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym [Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44].
 24. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia [Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn.zm.].
 25. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
 26. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326, 26/10/2012 P. 0001 - 0390.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu