BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczyk Ewa (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)
Tytuł
Przejawy samowoli organów samorządu terytorialnego
Symptoms of Lawlessness of Local Government Authority
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 1, s. 175-188, bibliogr. 27 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie publiczne : funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Prawo administracyjne, Produkcja rolna
Local government, Administrative law, Agricultural production
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie przed wszystkim ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy legalna i prawidłowa jest praktyka starostów, domagających się od inwestorów przedłożenia w terminie 7 dni liczonych od doręczenia im stosownego wezwania, ostatecznej decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, jako załącznika do wniosku o pozwolenie na budowę. (fragment tekstu)

The autonomy of the local government is one of the widely described in the professional literature subject. Whereas, the attention is seldom put on the symptoms of lawlessness and illegality of actions made by the local government authority. In practice they can take a form of groundless demands, which are directed into the parties, which are soliciting the right for something in the form of administrative decision. This study concerns, in particular, demands of building-architectural administrative authority, asking to enclose in the proposal for the building permit (within 7 days, counting from the day of the delivery of citation) the final administrative decision about excluding of lands from agricultural production. In spite of their illegality, the investors fulfill such demands for fear of being dragged on the administrative proceedings and for fear of negative decision of their proposal. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski M. (2011), Kontrowersje w zakresie materialnego bądź formalnego charakteru przestępstwa nadużycia władzy (art. 231 § 1 k.k.), "Przegląd Sądowy", nr 9.
 2. Brzozowski P. (2012), Glosa do postanowienia NSA z 2 marca 2011, II FSK 2624/10, "Glosa".
 3. Chróścielewski W., Tarno J.P. (2016), Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa.
 4. Dolnicki B. (1993), Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice.
 5. Dolnicki B. (2009), Skutki doręczenia decyzji w postępowaniu ogólnym i podatkowym [w:] K. Sieniawska (red.), Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji, Warszawa.
 6. Dolnicki B. (2010), Materialnoprawne i procesowe skutki wydania decyzji w postępowaniu ogólnym i podatkowym [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.p.a., Lublin.
 7. Frankiewicz E. (2002), Wydanie a doręczenie decyzji administracyjnej, "Państwo i Prawo", z. 2.
 8. Frankiewicz E. (2003), Gwarancje ochrony gminy przed organami nadzoru [w:] J.P Tarno (red.), Samorząd terytorialny w Polsce wobec wyzwań integracji europejskiej, Zielona Góra.
 9. Górzyńska T. (1998), Zasada praworządności i legalności [w:] W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe Polskiej Konstytucji, Warszawa.
 10. Kijowski D. (2000), Pozwolenia w administracji publicznej. Studium z teorii prawa administracyjnego, Białystok.
 11. Leoński Z. (1990), Nadzór nad samorządem terytorialnym w świetle ustawy z 9 marca 1990 r. "Państwo i Prawo", nr 12.
 12. Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M. (2012), Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa.
 13. Lisowski P. (2016), Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego (kluczowe aspekty terminologiczno-pojęciowe i konstrukcyjne [w:] B. Jaworska-Dębska (red.), R. Budzisz (red.), Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, Warszawa.
 14. Niewiadomski Z. (red.) (2004), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa.
 15. Skrzydło W. (2000), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa.
 16. Suławko-Karetko A. (2003), Właściwość do wykonywania uprawnień nadzorczych w świetle art. 171 Konstytucji RP [w:] J.P. Tarno (red.), Samorząd terytorialny w Polsce wobec wyzwań integracji europejskiej, Zielona Góra.
 17. Szewczyk M. (2002), Konstytucyjna zasada samodzielności samorządu terytorialnego i jej granice, "Gdańskie Studia Prawnicze", t. VIII.
 18. Taras W. (2003), Sądowa kontrola decyzji zależnych, [w:] J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz, Polski model sądownictwa administracyjnego, Lublin.
 19. Tarno J.P. (2006), glosa do uchwały NSA z 12 grudnia 2005 r., II OPS 4/05, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego", nr 1.
 20. Goździewicz-Biechońska J., Wadliwość decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym, rozdział I, pkt 4.1.2.1 - Lex on line, dostęp 2016.11.28.
 21. Konstytucja RP, ustawa zasadnicza z 2 kwietnia 1997, Dz. U. z 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.
 22. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 23 ze zm.
 23. Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994, tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 290, ze zm.
 24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę Dz. U. 2015, poz. 1146.
 25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r., w sprawie wzoru wniosku o pozwolenie na budowę Dz. U. 2016, poz. 1493.
 26. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 909 ze zm.
 27. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, Dz. U. 2016, poz. 961
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu