BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markiewicz Magdalena (University of Gdansk, Poland)
Tytuł
Banking SupervisoryCcompetencies in Central and Eastern Europe Countries in the Context of a BankingUunion in the European Union
Kompetencje nadzoru bankowego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście unii bankowej w Unii Europejskiej
Źródło
Trends in the World Economy, 2014, vol. 6, s. 99-119, rys., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
New Phenomena in International Markets and their Implications
Słowa kluczowe
Bankowość, Kryzys finansowy, Unia bankowa, Nadzór bankowy
Banking, Financial crisis, Banking union, Bank supervision
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Unia bankowa, czyli zintegrowane ramy finansowe, to odpowiedź na niestabilność systemów finansowych po kryzysie w latach 2008-2009. Jej elementami są: jednolity europejski system nadzoru bankowego, wspólne ramy restrukturyzacji i likwidacji banków, a także europejski system gwarancji depozytów, obejmujący krajowe systemy gwarancji depozytów działające na podstawie wspólnych standardów. Głównym celem unii bankowej jest wzmocnienie mechanizmów nadzoru systemu bankowego na skalę międzynarodową. Najważniejsze kompetencje leżą w gestii Europejskiego Banku Centralnego (EBC) jako instytucji odpowiedzialnej za nadzór nad wszystkimi bankami ze strefy euro. Wprowadzenie EBC jako organu nadzoru zakłada zmniejszenie negatywnych skutków wystąpienia konfliktu między organami nadzoru z różnych krajów, co jest szczególnie istotne w ramach nadzoru konglomeratów finansowych. Największe banki działające w Europie są mocno zaangażowane w Europie Środkowej i Wschodniej. Kraje spoza strefy euro będą mogły przystąpić do zintegrowanego systemu nadzoru bankowego, lecz bez prawa głosu w procesie podejmowania ważnych decyzji. Kwestia nierównego traktowania różnych grup krajów jest podnoszona przez kraje spoza strefy euro w kontekście dylematu: przystąpić lub nie przystąpić do unii bankowej. Wśród korzyści związanych z uczestnictwem w unii bankowej należy wymienić wzrost bezpieczeństwa i stabilności systemu finansowego. Ponadto kraje, w których działają banki z udziałem kapitału zagranicznego, będą miały jednego partnera w zakresie nadzoru, którym będzie EBC, w miejsce współpracy z kilkoma nadzorcami. Korzyści i koszty związane z przystąpieniem państw EŚW do unii bankowej powinny być rozpatrywane w perspektywie długoterminowej, zwłaszcza że jeszcze nie określono precyzyjnie wielu aspektów jej funkcjonowania. Dla krajów EŚW priorytetem będzie z pewnością wzmocnienie stabilności sektora bankowego i nadzoru bankowego.(abstrakt oryginalny)

A banking union, named as an integrated financial framework, is the answer for instabilities in financial systems after the crisis in 2008-2009. Its components are: a unified European system of banking supervision, a common framework for restructuring and liquidation of banks, as well as European deposit guarantee system covering national deposit guarantee schemes operating on the basis of common standards. The main aim of a banking union is to strengthen the supervisory arrangements of the banking sector in the international scale. Important competences will be settled in the European Central Bank, being the institution in charge of supervision of all banks from the euro area. The introduction of the ECB as the parent supervisory authority is projected to reduce the negative effects of the occurrence of a conflict between home country control in contrary to host country control, which will be particularly important within the supervision of financial conglomerates. The largest banks operating in Europe are noting the huge involvement in Central and Eastern Europe, what implicates the importance of creation of a banking union in cooperation with supervisors from CEE countries. The countries existing outside the euro area will be able to proceed an integrated system of banking supervision, but without voting rights in the process of making important decisions. The issue of unequal treatment of this group of countries is raised by them in the context of a dilemma: to join or not to join an integrated financial framework. Among the benefits associated with participation in the banking union it should be mentioned increase in safety system and financial stability. The countries, in which there are operating banks with foreign capital, will have one partner in supervisory (ECB) instead of cooperation with several national supervisors. The benefits and costs associated with the accession to the banking union should be considered in the long-term, since many aspects are still not precise from the point of view of CEE countries. The priority will be strengthening the stability of the banking sector and the banking supervision.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baltzer M., Capiello L., de Santis R.A., Magnelli S., Measuring Financial Integration in New EU Member States, European Central Bank, Occasional Paper nr 81, www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp81.pdf.
 2. Decision 2014/477/EU of the European Central Bank of 2 July 2014 on the provision to the European Central Bank of supervisory data reported to the national competent authorities by the supervised entities pursuant to Commission Implementing Regulation (EU) No. 680/2014 (EC B/2014/29), OJ L 214, 19 July 2014 Directive 2014/49/UE of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on deposit guarantee schemes, OJ UE. L 173/149, 12 June 2014.
 3. Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC , and Directives 2001/24/EC , 2002/47/EC , 2004/25/EC , 2005/56/EC , 2007/36/EC , 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No. 1093/2010 and (EU) No. 648/2012, of the European Parliament and of the Council, OJ UE. L 173/90, 12 June 2014.
 4. European Central Bank, www.ecb.europa.eu.
 5. European Stability Mechanism, www.esm.europa.eu.
 6. Evolving Banking Regulation. Is the End at Sight?, EMA Edition, February 2014, KPMG, www.kpmg.com.
 7. Hryckiewicz A., Pawłowska M., Czy nowy nadzór spełni swoje zadanie? Zmiany w nadzorze finansowym w Europie oraz ich konsekwencje dla Polski, Narodowy Bank Polski, Materiały i Studia, z. 289, Warszawa 2013.
 8. Jackowicz K., Kowalewski O., Kozłowski Ł., Do Depositors React to the Conditions of Banks' Foreign Owners? The Univariate Evidence from Central European Countries, S tudia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 109, Katowice 2012.
 9. Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl.
 10. Kwaśniak W., Skutki dla polskiego systemu bankowego i polskiej gospodarki po wprowadzeniu unii bankowej, in: Unia bankowa - skutki dla UE, strefy euro i dla Polski, Zeszyty BRE Bank-CASE 2012, nr 123.
 11. Letter by President of the European Council Herman van Rompuy to the Members of the European Council, Council of the European Union, www.consilium. europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/140073.pdf, Brussels, 13 December 2013.
 12. Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej, http://oide.sejm.gov.pl/oide.
 13. Pawłowicz L., Unia bankowa - sukces czy klęska jednolitego rynku usług finansowych, :Zarządzanie i Finanse" vol. 11, nr 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2013.
 14. Proposal for a Council Regulation Conferring Specific Tasks on the European Central Bank Concerning Policies Relating to the Prudential Supervision of Credit Institutions, Council of European Union, Brussels, 14 December 2012.
 15. Pruski J., Perspektywy resolution w Polsce, in: Procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku - doświadczenia światowe, rozwiązania dla UE i dla Polski, Zeszyty BRE -CASE 2012, nr 123.
 16. Raczko A., Unia bankowa z perspektywy wspólnej polityki pieniężnej w strefie euro, in: Unia bankowa - skutki dla UE, strefy euro i dla Polski, Zeszyty BRE -CASE 2012, nr 123.
 17. Raport o stabilności systemu finansowego w 2009 roku, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2010, www.nbp.pl.
 18. Raiffeisen Banking Report 2014, Raiffeisen Research, www.raiffeisenresearch.at, May 2014.
 19. Regulation (EU) No. 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities (SS M Framework Regulation) (ECB/2014/17), OJ UE. L 141, 14 May 2014.
 20. Report of the High-Level Group on Financial Supervision Chaired by Jacques de Larosiere, European Commission, Brussels 2009, http://ec.europa.eu.
 21. Rompuy H., van, W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej, Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Europejskiej, www.consilium.europa.eu, Europejski Bank Centralny, Bruksela 2012.
 22. Schlich B., Jackson P., Remaking Financial Services: Risk Management Five Years After the Crisis. A Survey of Major Financial Institutions, Ernst & Young and Institute of International Finance, www.ey.com.
 23. Szyszko M., Polityka mikroostrożnościowa a polityka pieniężna EBC w kontekście zintegrowanych ram finansowych, in: Unia bankowa, ed. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2013.
 24. The Romanian Banking Association, www.arb.ro/en/proiecte/uniunea-bancara. html.
 25. Thomson Reuters database upon the agreement with University of Gdańsk.
 26. Waliszewski K., Koncepcja unii bankowej - szanse i zagrożenia dla sektora banków komercyjnych w Polsce, in: Unia bankowa, ed. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu