BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawasz Danuta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Koncepcja Smart City a innowacyjne podejście do zarządzania sprawami publicznymi w mieście
The Concept of Smart City and an Innovative Approach to Urban Governance of Public Affairs
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 121, s. 237-253, tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacyjność, doradztwo biznesowe w działalności nauki, biznesu i samorządu. SOOIPP Annual 2015
Słowa kluczowe
Rozwój miasta, Zarządzanie innowacyjne, Miasto
City development, Innovative management, City
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Smart city, czyli inteligentne miasto, to nowoczesna idea ukierunkowana na zarządzanie w miastach przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć techniki i technologii (w tym technologii informatycznych), pozwalających na podniesienie poziomu warunków bytowych. Podejście to łączy się z szeroko rozumianą oszczędnością zasobów będących w zasięgu decyzyjnym władz miasta. W konsekwencji oznacza to obniżenie kosztów funkcjonowania miasta jako całości oraz kosztów ponoszonych przez miejskich użytkowników. Celem artykułu jest wskazanie sfer i obszarów, w których możliwe jest wykorzystywanie instrumentów w pełni odpowiadających założeniom koncepcji inteligentnego zarządzania. Rozważania odnosić się będą do wybranych obszarów oddziaływania władz miejskich, w których zastosowanie nowoczesnych technik i technologii jest warunkiem koniecznym postępu w wymiarze współczesnych czasów. Obszary te to: administracja, energetyka, gospodarka odpadami, przestrzeń miejska, ochrona środowiska, transport i komunikacja miejska. Analiza zostanie wzmocniona przez wskazanie konkretnych rozwiązań, wpisujących się w założenia koncepcji smart.(abstrakt autora)

The smart city is a modern idea focused around urban governance carried out with the use of the latest technical and technological achievements (including information technology) that allow to raise the standard of living. The approach is associated with the widely understood economy of resources that fall within the decision-making powers of urban authorities. Consequently, this means the reduction of costs related to the functioning of the city as a whole as well as costs incurred by city users. The paper aims to identify spheres and areas where it is possible to use instruments fully corresponding to the assumptions of the concept of smart governance. Considerations will refer to selected areas of influence of urban authorities in which the use of modern techniques and technologies is a prerequisite for progress in modern times. These areas cover: administration, energy and waste management, urban space, environment, transport and public transportation. The analysis will be strengthened by indicating specific solutions in the framework of the smart concept.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anttiroiko A-V., Valkama P., Bailey S., Smart Cities in the New Service Economy: Building Platforms for Smart Services, "AI & Society" 2014, No. 29.
 2. Bendyk E., Bonikowska M., Rabiej P., Romański W., Energia nowego miasta, w: Przyszłość miasta, miasta przyszłości, strategie i wyzwania innowacje społeczne i technologiczne, Raport TINKTANK RWE, Warszawa 2013.
 3. Černiauskaitě I., Cornwall N., Schlotz A., Energia z odpadów. Pilotażowy projekt biogazowy w Zabrzu, International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE). Energy for Waste - A Pilot Biogas System in Zabrze. Lund 2013: IIIEE.
 4. Florida R., Cities and The Creative Class, Routledge, London 2005.
 5. Hollands R., Will the Smart City Please Stand Up? Intelligent, Progressive or Entrepreneurial?, "City" 2008, Vol. 12, No. 3.
 6. Innowacyjne miasta. Przed i po CIVITAS, wydawnictwo na zlecenie CIVITAS MIMOSA.
 7. Komninos N., Intelligent Cities: Innovation, Knowledge Systems and Digital Spaces, Spon Press, London 2002.
 8. Korenik St., Rozwój regionalny - nowe tendencje, w: Gospodarka - przestrzeń - rozwój, red. K. Wilk, M. Łyszczak, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1016, Wrocław 2004.
 9. Majer A., Odrodzenie miast, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Łódź-Warszawa 2015.
 10. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 11. Matusiak B.E., Modele biznesowe na nowym, zintegrowanym rynku energii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 12. Murray A., Minevich M., Abdoullaev A., Being Smart about Smart Cities, "Searcher" 2011, Vol. 19, Issue 8, Special section, October.
 13. Stawasz D., Sikora-Fernandez D., Koncepcja smart city w teorii i praktyce zarządzania rozwojem miast, w: Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city, red. D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez, Placet, Warszawa 2015.
 14. Trocki M., Projekty i pojęcia pokrewne, w: Współczesne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, PWE, Warszawa 2012.
 15. Tundys B., Logistyka miejska - koncepcje - systemy - rozwiązania, Difin, Warszawa 2008
 16. Wesołowski J., Miasto w ruchu. Dobre praktyki w organizowaniu transportu miejskiego, Wydawnictwo Instytut Sprawa Obywatelskich, Łódź 2008.
 17. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU z 1990 r., nr 16, poz. 95 z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, DzU nr 91, poz. 578 z późn. zm.
 19. Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2009.
 20. Zrównoważona odnowa przestrzeni miasta Zabrze, Urząd Miejski w Zabrzu, Zabrze 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.121-14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu