BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głodek Paweł (Uniwersytet Łódzki), Wiśniewska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Uczelniany scouting wiedzy jako element systemu komercjalizacji wiedzy w ramach uczelni wyższej
Knowledge Scouting - System for Commercialization of Knowledge
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 121, s. 279-292, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacyjność, doradztwo biznesowe w działalności nauki, biznesu i samorządu. SOOIPP Annual 2015
Słowa kluczowe
Transfer wiedzy
Knowledge transfer
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule zaprezentowano scouting jako narzędzie budowania otwartego dialogu i trwałych relacji pomiędzy uczelnią i partnerami z sektora przedsiębiorstw. Korzyści ze współpracy nauki z sektorem przedsiębiorstw na rzecz rozwoju innowacji mają istotne znaczenie dla wielu uczelni wyższych. Scouting wiedzy jest podstawowym narzędziem dla identyfikacji i analizy badań naukowych z punktu widzenia ich potencjału komercyjnego. To proces koncentrujący się z jednej strony na systemowej identyfikacji, monitoringu i ocenie potencjału komercyjnego prac badawczych, z drugiej strony skupiający się na poszukiwaniu partnerów biznesowych dla zespołów naukowych w celu rozwijania wspólnych przedsięwzięć innowacyjnych. Scouting wiedzy odgrywa zatem istotną rolę zarówno dla kreowania popytu na badania naukowe w sektorze przedsiębiorstw, jak i podaży takich badań naukowych, które będą stanowiły wartość wdrożeniową dla sektora biznesu(abstrakt autora)

The benefits of collaboration between scientist and entrepreneurs for developing innovations are crucial at many universities. Scouting of knowledge is the fundamental tool for identification and analysis of the scientific research results in the context of their commercial potential. The article shows scouting as a tool used by university for developing open dialogue and sustainable relation between universities and business partners. Scouting is a process which is focused on systemic identification, monitoring and evaluation of research results in terms of their commercial potential on the one hand. On the other hand, scouting is a process aiming at searching for potential business partners for scientific teams in order to develop common innovation projects. Knowledge scouting it therefore a process important for both demand and supply of scientific research with commercial potential.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boosting Innovation and Knowledge Transfer, red. K. Debackere, Komisja Europejska, Bruksela 2014, http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/b1_studies -b5_web-publication_mainreport-kt_oi.pdf#view=fit&pagemode=none (dostęp 24.09.2015).
 2. Chesbrough H., Open Innovation: the New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston 2003.
 3. Głodek P., Stawasz E., Przygotowanie modelu transferu technologii w regionie łódzkim, ekspertyza przygotowana w ramach projektu "Regionalna Strategia Innowacji - RSI 2030", maszynopis powielony, Łódź 2012.
 4. Howard J., The Emerging Business of Knowledge Transfer: from Diffusion to Engagement in the Delivery of Economic Outcomes from Publicly Funded Research, Proceedings of Triple Helix Conference 5: The Capitalization of Knowledge, Turin, Italy 2005.
 5. Kowalczyk I., Pawłowska J., Sarti F., Zago Biasetti I., Metody inkubacji projektów biznesowych, PARP, Warszawa, 2011.
 6. Łobacz K., Niedzielski P., Uczelnie wyższe jako element procesu komercjalizacji wiedzy w Polsce - wyzwania i bariery, w: Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami. Rola scoutingu wiedzy, red. P. Głodek, M. Wiśniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 7. OECD, SMEs, Entrepreneurship and Innovation, OECD Publishing, 2010.
 8. Rohrbeck R., Harnessing a Network of Experts for Competitive Advantage: Technology Scouting In the ICT Industry, "R&D Management" 2010, Vol. 40, No. 2.
 9. Rohrbeck R., Heuer J., Arnold H., The Technology Radar - an Instrument of Technology Intelligence and Innovation Strategy, www.rene-rohrbeck.de/documents/Rohrbeck_ Heuer_Arnold_(2006)_Technology-Radar_Paper.pdf (dostęp 27.09.2014).
 10. Stawasz E., Głodek P., Raport z badania potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MSP w województwie dolnośląskim, maszynopis powielony, Wrocław 2004, www.innowacje.dolnyslask.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=58:raport-z-badania-potrzeb-innowacyjnych-przedsibiorstw-z-sektora-msp-w-wojewodztwie- dolnolskim 2004 (dostęp 27.09.2014).
 11. System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010.
 12. Tidd J., Bessant J., Pavitt K., Managing Innovation. Integrating Technological Market and Organizational Change, John Wiley & Sons Ltd., Chichester 2005.
 13. Wiśniewska M., Głodek P., Skwierczyńska-Żak M., Scouting - system identyfikacji i monitoringu wiedzy w uczelni wyższej, jako instrument na rzecz wzmocnienia powiązań nauki i biznesu, w: Zarządzanie, finanse i rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, red. E. Walińska, Folia Oeconomica nr 277, Łódź 2012
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.121-17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu