BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Koncepcja Living Lab we wdrażaniu nowych rozwiązań w organizacjach - przykład scoutingu wiedzy w Uniwersytecie Łódzkim
The Implementation of Living Lab in Universities - Knowledge Scoutingu at University of Łódź
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 121, s. 293-309, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacyjność, doradztwo biznesowe w działalności nauki, biznesu i samorządu. SOOIPP Annual 2015
Słowa kluczowe
Innowacje
Innovations
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Koncepcja Living Lab jest stosunkowo nowym podejściem do tworzenia i wdrażania nowatorskich rozwiązań w organizacjach. Jej podstawowym założeniem jest uczestnictwo użytkowników końcowych w całym procesie tworzenia nowości. U podstaw tejże koncepcji leży przeświadczenie, iż efektywność nowych rozwiązań będzie wyższa, gdy ci końcowi użytkownicy będą kreować nowość w warunkach jej rzeczywistego stosowania. Artykuł przybliża koncepcję Living Lab oraz przedstawia praktyczne możliwości jej zastosowania. Rozważania teoretyczne poparte zostały studium przypadku scoutingu wiedzy - rozwiązania przygotowanego i testowanego w Uniwersytecie Łódzkim(abstrakt autora)

The concept of Living Lab is a relatively new approach to the creation and implementation of innovative solutions in organizations. Its basic assumption is the end-user participation in the entire process of creating new products. At the basis of this concept is the belief that the effectiveness of new solutions will be higher when those end users will create a novelty in circumstances of its actual application. Article introduces the concept of Living Lab and presents practical possibilities of its application. Theoretical considerations have been supported by case study of knowledge scouting - solution prepared and tested in the University of Lodz.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ballon, P., Pierson, J., Delaere, S., Test and Experimentation Platforms for Broadband Innovation: Examining European Practice, w: Conference Proceedings of 16th European Regional Conference by the International Telecommunications Society (ITS), Porto, Portugal, 4-6 September, 2005.
 2. Bergvall-Kareborn B., Stahlbrost A., Living Lab - An Open and Citizen-Centric Approach for Innovation, "International Journal of Innovation and Regional Development" 2009, Vol. 1 (4),
 3. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, wyd. 2 rozsz., C.H. Beck, Warszawa 2004.
 4. CoreLabs., Living Labs Roadmap 2007-2010, Recommendations on Networked Systems for Open User-Driven Research, Development and Innovation, http://pl.scribd. com/doc/38953413/Living-Labs-Roadmap-2007-2010#scribd (19.09.2015).
 5. Cyfert Sz., Krzakiewicz K., Teoria stakeholders. Krytyka założeń. Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 940, 2002.
 6. Czapla T., Kalinowski T.B., Malarski M., Turała M., Produkt Uczelniany model scoutingu wiedzy i technologii. Filar systemowy. Model tworzenia i działania zespołu scoutów w ramach systemu komercjalizacji wiedzy i transferu technologii na uczelni wyższej, dokument opracowany w ramach projektu "SCOUTING - aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców", maszynopis powielony, Łódź 2012.
 7. Długoński J., Bariery w procesie komercjalizacji wiedzy w ramach uczelni wyższej, ze szczególnym uwzględnieniem biotechnologii, ekspertyza przygotowana w ramach projektu "SCOUTING - aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców", maszynopis powielony, Łódź 20 12.
 8. Eriksson M., Hribernik K.A., State-of-the-art and Good Practice in the Field of Living Labs. w: Proceedings of the 12th International Conference on Concurrent Enterprising: Innovative Products and Services through Collaborative Networks, Milan, Italy 2006.
 9. Lama N., Oigin A., Innovation ECOSYSTEMS: Services Engineering & Living Labs a Dream to Drive Innovation?, Presentation at the EU/IST conference, Helsinki 2006.
 10. Niedzielski P., Łobacz K., Diagnoza i analiza problemów komercjalizacji wiedzy i transferu technologii na uczelni wyższej pod kątem barier natury organizacyjnej, ekspertyza przygotowana w ramach projektu "SCOUTING - aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców", maszynopis powielony, Szczecin 2012.
 11. Nowak M., Scouting technologiczny, w:, Innowacje I transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2010, s. 263, www.parp.gov.pl/index/ more/25032 (dostęp 12.12.12).
 12. Olejniczak W., Bariery w procesie komercjalizacji wiedzy w ramach uczelni wyższej, ze szczególnym uwzględnieniem nanotechnologii, ekspertyza przygotowana w ramach projektu "SCOUTING - aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców", maszynopis powielony, Łódź 2012.
 13. Rohrbeck R., Harnessing a Network of Experts for Competitive Advantage: Technology Scouting In the ICT Industry, "R&D Management" 2010, Vol. 40, No 2.
 14. Schaffers H., Cordoba M. C., Hongisto P., Kallai T., Merz C., Van Rensburg J., Exploring Busniess Models for Open Innovation in Rural Living Labs, in: Proceedings of the 13th International Conference on Concurrent Enterprising, Sophia-Antipolis 2007.
 15. Stawasz D., Wiśniewska M., Wykorzystanie koncepcji Living Lab w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Katedry Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 16. Wiśniewska M., Głodek P., Żak-Skwierczyńska M., Scouting - system identyfikacji i monitoringu wiedzy w uczelni wyższej jako instrument na rzecz wzmocnienia powiązań nauki i biznesu, Folia Oeconomica z. 277, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.121-18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu