BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fabińska Monika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Współpraca nauki z biznesem na przykładzie szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim a kwestia talentów dla kadr w przedsiębiorstwach
Co-Operation Between Academia and Business, Illustrated by the Example of Vocational Education in the Lodz Region - Talent Shortage Among Employees
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 121, s. 311-326, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacyjność, doradztwo biznesowe w działalności nauki, biznesu i samorządu. SOOIPP Annual 2015
Słowa kluczowe
Nauka, Edukacja
Science, Education
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Kolejna perspektywa programowa na lata 2014-2020 jest dużą szansą na uzyskanie wsparcia dla rozwoju szkolnictwa zawodowego i zniwelowania luki pomiędzy podażą a popytem na kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy. Celem artykułu jest wskazanie przyczyn niedoboru talentów (na bazie analizy źródeł zastanych i badań własnych, w ujęciu regionalnym) i na ich podstawie sformułowanie wstępnych rekomendacji dla rozwoju współpracy na linii edukacja-biznes-uczeń/absolwent. Współpracy, której efektem będzie minimalizacja niedostosowania oczekiwań pracodawców do oferty kwalifikacji i kompetencji reprezentowanej przez przyszłych pracowników(abstrakt autora)

The financial perspective for 2014-2020 is a great opportunity to garner support for the development of vocational education and to bridge the gap between supply and demand for skills and competences on the labour market. This paper aims to identify reasons for the shortage of talent (based on the analysis of the existing sources and the author's own research, from a regional perspective) and to formulate on this basis certain initial recommendations for the development of academia - business - student/graduate cooperation. Co-operation which will result in minimising the mismatch between employers' expectations and potential employees' qualifications and competences(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza treści ofert pracy zamieszczonych w internecie kierowanych do mieszkańców województwa łódzkiego. Raport końcowy, kierownik projektu M. Sochańska- Kawiecka, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi, Łódź 2013
 2. CEDEFOP, Prognozy kwalifikacji i kompetencji, www.cedefop.europa.eu/EN/aboutcedefop/ projects/forecasting-skill-demand-and-supply/skills-forecasts/main-results. aspx?CountryID=32&case=JOBO (dostęp 31.10.2014).
 3. CEDEFOP, Quantifying Skill Needs in Europe. Occupational Skills Profiles: Methodology and Application, Research Paper No. 30, Luksemburg 2013, www.cedefop.europa. eu/EN/Files/5530_en.pdf (dostęp 31.10.2014).
 4. CEDEFOP, Skill Supply and Demand in Europe. Medium-term Forecast Up to 2020, Luksemburg 2010
 5. Deloitte, ŁARR, Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, Łódź 2012
 6. Komisja Europejska, European Skills/Competences, Qualifications and Occupations (ESCO), http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1042&langId=en (dostęp 31.10.2014
 7. Komisja Europejska, Joint Employment Report, http://register.consilium.europa.eu/doc/ srv?l=EN&f=ST%206799%202013%20INIT (dostęp 31.10.2014).
 8. Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r., red. J. Górniak, PARP, Warszawa 2014
 9. ManpowerGroup, Niedobór talentów. Wyniki badania, Warszawa 2013, www.manpowergroup. pl/repository/Raporty/Niedobor/PL/2013_Niedobor_talentow_Raport_ ManpowerGroup.pdf (dostęp 31.10.2014).
 10. ManpowerGroup, Trwa niedobór talentów Jak współczesny HR może poradzić sobie z tym wyzwaniem, Warszawa 2014, www.dropbox.com/s/ode2ecjnxyvkxlj/ Niedob%C3%B3r%20talent%C3%B3w%202014_raport%20ManpowerGroup.pdf (dostęp 31.10.2014).
 11. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Zawody deficytowe i nadwyżkowe w 2012 roku, Warszawa 2013, www.mpips.gov.pl/download/gfx/ mpips/pl/defaultopisy/7707/2/1/Zawody%20deficytowe%20i%20nadwyzkowe%20 w%202012%20roku_19-06-2013.pdf (dostęp 31.10.2014).
 12. OECD, Better Skills. Better Jobs. Better Lives: A strategic approach to skills policies, OECD Publishing 2012, http://skills.oecd.org/documents/OECDSkillsStrategyFINALENG.pdf (dostęp 31.10.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.121-19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu